Фінансове оздоровлення сільськогосподарських підприємств - Автореферат

бесплатно 0
4.5 109
Чинники, масштаби, види, особливості фінансової дестабілізації діяльності сільськогосподарських підприємств, засади їх фінансового оздоровлення. Модель фінансово стійкого сільськогосподарського підприємства. Інтегровані показники ймовірності банкрутства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук КРОПИВКО Михайло Федорович, Національний науковий центр „Інститут аграрної економіки” УААН, завідувач відділу організації управління кандидат економічних наук Захист відбудеться 15.04.2008 р. о _13_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01 Національного наукового центру „Інститут аграрної економіки” УААН за адресою: 03680, м. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного наукового центру „Інститут аграрної економіки” УААН за адресою: 03680, м.Процеси стабілізації фінансового стану сільськогосподарських підприємств, що розпочалися останніми роками, поки що не набули незворотного характеру. В умовах вступу України до СОТ фінансова нестабільність більшості сільськогосподарських підприємств створює загрозу продовольчій безпеці держави. Незважаючи на високий рівень відпрацювання загальних проблем фінансового оздоровлення, недостатньо вивченими все ще залишаються теоретичні засади та практичні аспекти забезпечення фінансової стабілізації сільськогосподарських підприємств. Зокрема, потребує наукового обґрунтування удосконалення державної підтримки підприємств, що здійснюють фінансове оздоровлення, необхідним є виявлення специфічних чинників фінансової дестабілізації та розробки заходів з їх подолання, обґрунтування моделі фінансово стійкого сільськогосподарського підприємства, оптимізації змісту і структури плану фінансового оздоровлення, удосконалення методологічних засад аналізу санаційної спроможності. Це зумовлює доцільність поглибленого вивчення теоретичних, законодавчих та практичних засад фінансового оздоровлення сільськогосподарських підприємств та актуальність теми дисертаційного дослідження.У першому розділі „Теоретичні та методичні засади фінансового оздоровлення сільськогосподарських підприємств” розкрито сутність і значення фінансового оздоровлення підприємства, узагальнено теоретичні засади управління ним, визначено підходи до вибору варіантів оздоровлення. Подолання наслідків фінансової дестабілізації потребує здійснення фінансового оздоровлення сільськогосподарських підприємств шляхом реалізації комплексу заходів фінансово-економічного, виробничо-технічного, організаційно-правового та соціального характеру, спрямованих на відновлення платоспроможності, зміцнення фінансового стану й підвищення ефективності. Відмінності цих двох видів фінансового оздоровлення виникають при прийнятті рішення про фінансове оздоровлення, узгодженні його форм і методів, розробці й збалансуванні плану, формуванні джерел фінансування, змін у структурі власності, а також залежно від часу проведення, тривалості санаційних заходів, рівня налагодженості системи управління, залежності від кредиторів тощо. Управління фінансовим оздоровленням здійснюється, з одного боку, як специфічна діяльність менеджера (менеджерів) - фізичних осіб щодо безпосереднього управління підприємством, з іншого - як економічна система методів, принципів, моделей і заходів впливу на діяльність підприємства. Обґрунтування доцільності фінансового оздоровлення підприємства, визначення його напрямів і методів потребує розгалуженого аналізу наявності чи загрози нестійкого фінансового стану та банкрутства, оцінки глибини фінансової дестабілізації, виявлення негативних ознак фінансового стану, визначення здатності підприємства до усунення наслідків фінансової дестабілізації та відновлення стійкого фінансового стану, оцінки ефективності запропонованих заходів фінансового оздоровлення.У дисертаційній роботі представлено авторське розвязання наукового завдання - обґрунтування теоретичних і практичних засад фінансового оздоровлення сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах з урахуванням специфіки діяльності галузі, стану підприємств і основних чинників, що зумовлюють фінансову дестабілізацію. Встановлено, що в сучасних умовах фінансова дестабілізація є наслідком впливу чотирьох груп специфічних для сільського господарства зовнішніх і внутрішніх чинників, обумовлених специфікою галузі як виду економічної діяльності, особливостями її місця і ролі в економіці держави, соціальними процесами на селі та демографією і сучасними особливостями аграрної економіки. Обґрунтовано, що як у наукових дослідженнях так і в практичній діяльності насамперед слід враховувати визначені у процесі дослідження специфічні цілі фінансового оздоровлення сільськогосподарських підприємств: забезпечення захисту ґрунтів та недопущення порушень в екологічному балансі регіону, урахування пріоритетів продовольчого забезпечення населення регіону і насичення ринку сільськогосподарською продукцією та дотримання інтересів селян. Показано, що фінансове оздоровлення може здійснюватися як при провадженні справи про банкрутство за ініціативою кредиторів, так і до такого провадження за ініціативою власників і менеджменту підприємств.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?