Фінансові важелі підвищення ефективності підприємств хлібопекарської галузі - Автореферат

бесплатно 0
4.5 144
Теоретичні засади впливу економічних важелів на підприємство. Сучасний стан і проблеми управління ефективністю підприємств хлібопекарської галузі з урахуванням фінансових важелів. Розвиток методів управління ефективністю хлібопекарських підприємств.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИРобота виконана у Національному університеті харчових технологій Міністерства освіти і науки України Череп Алла Василівна, Запорізький національний університет Міністерства освіти і науки України, декан економічного факультету, завідувач кафедри фінансів і кредиту. Калінеску Тетяна Василівна, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри оподаткування. кандидат економічних наук, доцент Захист дисертації відбудеться «11» червня 2010 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.058.01 у Національному університеті харчових технологій Міністерства освіти і науки України за адресою: 01601, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України за адресою: 01601, м.Актуальність теми Підвищення ефективності підприємств повязано з використанням економічних і, зокрема, фінансових важелів, до яких слід віднести і податковий чинник. Саме економічні та фінансові важелі передбачають підвищення ефективності підприємств і повязані з прийняттям управлінських рішень та побудовою такої ефективної діяльності, яка дозволила б отримувати найбільші прибутки при оптимальному розмірі фіскальних платежів. Особливе місце серед фінансових важелів займають податки, які є важливим інструментом економічного регулювання, економічним важелем впливу на більшість бізнес-рішень на підприємствах. Дисертація є результатом виконання автором наукових досліджень у відповідності з планом науково-дослідної роботи Національного університету харчових технологій: «Удосконалення системи менеджменту на підприємствах харчової промисловості» (номер держ. реєстрації 01080010781) та «Розроблення економічного механізму функціонування підприємств харчової промисловості та перероблення сільськогосподарської сировини» (номер держ. реєстрації 01070000475), в їх межах автором особисто досліджено вплив економічних, зокрема, фінансових важелів на ефективність підприємств хлібопекарської промисловості. Основною метою дисертаційної роботи є обґрунтування науково-методичних засад та практичних рекомендацій і пропозицій з удосконалення фінансових важелів впливу на ефективність підприємств хлібопекарської галузі, використання яких дозволяє підвищити ефективність підприємств, забезпечити досягнення відповідного рівня рентабельності виробництва, сприятиме задоволенню суспільних потреб населення у найважливіших продуктах харчування.У розділі 1 «Теоретичні засади впливу економічних важелів у системі підприємства» досліджено теоретичні засади впливу економічних важелів на ефективність діяльності підприємств, визначено систему фінансових важелів та узагальнено світовий досвід тенденцій такого впливу. Тому, ефективним способом збільшення прибутковості на підприємствах є розробка управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності фінансового потенціалу підприємств, та використання економічних важелів в системі менеджменту підприємств, які набувають надзвичайно великого значення, є важливим інструментом економічного регулювання, фінансовим важелем впливу на більшість бізнес-рішень. Теоретичного удосконалення знайшло визначення терміну «фінансові важелі» як системи інструментів пожвавлення управління підприємством, методів такого управління та розрахунків оптимальних сум утримання та внесення фіскальних платежів на основі встановлених процедур. Відзначено, що найбільший вплив на ефективність мають податок на прибуток та податок на додану вартість, суми яких суттєво впливають на господарську діяльність та фінансовий потенціал підприємств. У розділі 2 «Сучасний стан та проблеми управління ефективністю підприємств хлібопекарської галузі з урахуванням фінансових важелів» виявлено динаміку впливу фінансових важелів на ефективність підприємств харчової промисловості, проаналізовано проблеми їх участі в системі менеджменту та дана оцінка методам управління ефективністю підприємств хлібопекарської галузі з урахуванням впливу фінансових важелів.У дисертації за результатами дослідження наведене теоретичне узагальнення науково-методичних засад та практичних рекомендацій з удосконалення управління з використанням економічних, зокрема фінансових важелів впливу на ефективність діяльності підприємств хлібопекарської галузі і запропоновано нове вирішення наукового завдання обґрунтування напрямів зростання ефективності діяльності підприємств шляхом управління його платіжними зобовязаннями. Ефективність діяльності підприємств підвищується у результаті збільшення темпів зростання прибутку в порівнянні з темпами зниження суми витрат на одиницю продукції. В економічній науці не сформоване визначення економічної сутності такої категорії як «економічні або фінансові важелі», оскільки вони розглядаються як складові більш загального поняття «фінансовий механізм», яким є сукупність методів, прийомів, важелів, інструментів впливу на економічну діяльність підприємств.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?