Фінансові санкції за адміністративним законодавством України - Автореферат

бесплатно 0
4.5 115
Поняття фінансових санкцій як заходів адміністративної відповідальності. Їх правова природа, функції, ознаки і види. Аналіз підстав і порядку їх застосування. Пропозиції щодо удосконалення відповідної правотворчої діяльності та практики правозастосування.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИАВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. В роботі розкрито зміст поняття фінансових санкцій за адміністративно-деліктним законодавством України. На підставі чинного законодавства визначено правову природу вказаних заходів юридичної відповідальності, виділено їх ознаки та види , визначено основні функції. Дисертантом визначаються можливі шляхи вдосконалення правового регулювання адміністративно-деліктних відносин в частині застосування фінансових санкцій.Проте правове регулювання саме фінансових санкцій здійснюється певною мірою безсистемно, без урахування досягнень сучасної правової науки, що врешті решт не дає можливості досягти належного регулюючого впливу. За таких умов фінансові санкції перетворюються переважно на фіскальний інструмент держави при застосуванні якого нарахування сягають сотень тисяч, а іноді й декількох мільйонів гривен. Виходячи з цього, виникає потреба дослідження такого потужного інструменту владного впливу як фінансові санкції, які потребують чіткого законодавчого регулювання, що є передумовою захисту інтересів як держави, так і громадян та юридичних осіб. В діючому законодавстві, як правило, під фінансовими санкціями розуміються грошові стягнення, що застосовуються до юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у спрощеному, позасудовому порядку через реалізацію юрисдикційних повноважень органами виконавчої влади. Таким чином, актуальність теми дисертаційного дослідження обумовлена по-перше практичним значенням фінансових санкцій, як одного із інструментів адміністративно-правового регулювання, а по-друге, відсутністю єдиних поглядів на зміст і правову природу фінансових санкцій, що заважає формуванню концептуального підґрунтя для правового регулювання відносин, повязаних з їх застосуванням.“Теоретико-правова характеристика фінансових санкцій” складається з чотирьох підрозділів і присвячений аналізу поняття санкції у механізмі правового регулювання та їх співвідношення з юридичною відповідальністю, визначенню поняття та правової природи фінансових санкцій їх функцій, основних ознак та видів. “Санкції у механізмі правового регулювання та їх співвідношення з юридичною відповідальністю” розкриваються теоретико-правовий зміст понять “санкція” та “юридична відповідальність” як складових механізму юридичної відповідальності, а також дається визначення поняття “фінансова санкція. Оскільки порядок застосування та основні ознаки фінансові санкції у вигляді штрафу та пені, що застосовуються за порушення податкового законодавства є аналогічними за порядком застосування та основними ознаками санкціями, що застосовуються органами виконавчої влади в інших сферах суспільних відносин, робиться висновок про адміністративно-правову природу фінансових санкцій. Інформативна функція полягає у донесені до учасників правовідносин інформації не лише про можливість покарання, а й про наявність дискреційних повноважень органу, що застосовує санкцію (коли санкція відносно визначена), ступінь суспільної небезпеки правопорушення - в залежності від розміру фінансових санкцій тощо.

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?