Фінансові ризики та управління ними (на прикладі ПАТ "Кіровоградський хлібозавод") - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 151
Сутність і види фінансових ризиків, методи їх оцінки. Аналіз ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності підприємства. Визначення рівня фінансових ризиків хлібозаводу та ймовірності настання банкрутства. Особливості хеджування та диверсифікації.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Курсова робота з дисципліни «Фінансовий менеджмент»Основним видом діяльності більшості підприємств (окрім спеціалізованих - банки, кредитні спілки, фінансові групи тощо) є виробництво продукції, товарів, послуг, що повязано з наявністю різних видів виробничого, комерційного, транспортного ризиків. Будь-який підприємець прагне вести свою діяльність таким чином, щоб звести можливу величину збитків до мінімуму, а величину прибутків - до максимуму. Щоб досягти успіху в цьому необхідно в рамках підприємства використовувати здобутки науки у сфері управління ризиками та передовий досвід підприємств, що успішно впроваджують систему ризик-менеджменту. Розглянути теоретичні аспекти управління фінансовими ризиками, а саме: - поняття «фінансового ризику», його особливостей; Надати рекомендації щодо зменшення впливу ризиків на діяльність обєкта дослідження.Саме невизначеність стану зовнішнього середовища та внутрішньої ситуації змушує підприємця брати на себе ризик, який може зумовлювати як виграш, так і втрати. Вважають, що термін «ризик» - грецького походження, який бере початок від слів ridsikon, ridsa - «стрімчак, скеля» і повязується, у першу чергу, з появою небезпеки або непевності в будь-якій сфері господарської діяльності та суспільно-економічного життя. Противники неокласичної теорії ризику наголошують на тому, що вона не враховує фактора задоволення від ризику, згідно з яким підприємець може піти на великий ризик [1, с. Ризик є одним із факторів формування прибутку, тому одержання істотної частини прибутків зумовлено диференційованим управлінням ризиком. Такі ризики іноді називають ризиками структури капіталу: при незадовільній структурі капіталу виникає ризик того, що підприємство залучатиме кошти за ризиковою ставкою і врешті-решт стане неплатоспроможним і, як результат, збанкрутує [4, с.Для кількісного визначення рівня ризику застосовують різні методи: від складного імовірнісного аналізу до суто інтуїтивних. Лише незначний відсоток керівників здатний оцінити ризик із використанням економіко-математичних методів. Методи кількісної оцінки ризику є до певної міри універсальними, проте з їх допомогою не завжди вдається оцінити. Зазвичай всі методи оцінки ризику обєднують у чотири групи: Рисунок 1.4-Методи аналізу фінансового ризику Цей розгляд зводиться до надання бальних оцінок за ймовірність виникнення того чи іншого ризику, а також до ступеня його впливу на діяльність фірми [8, с.Аналізуючи ці дані, ми бачимо, що спостерігається стрімке збільшення таких показників, як: чистий дохід від реалізації продукції, який збільшився порівняно з 2009 роком на 25968 тис. грн. Аналіз ліквідності підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких основних показників (коефіцієнтів), які наведені у таблиці 2.1. Коефіцієнт покриття показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобовязань, та показує скільки грошових одиниць оборотних засобів припадає на кожну грошову одиницю короткострокових зобовязань. Критичне значення коефіцієнту покриття дорівнює 1, значення коефіцієнту покриття у межах 1-1,5 свідчить про те, що підприємство своєчасно ліквідує борги. Фінансова стійкість підприємства залежить від якості, структури його продукції та послуг, їх конкурентоспроможності на ринку, від структури витрат, від правильної стратегії та тактики управління фінансовими ресурсами, від наявності достатніх резервів як гарантії платоспроможності підприємства, від економічних умов господарювання та його правового регулювання.Для ефективного функціонування підприємства, покращення його фінансової діяльності, прийняття успішних управлінських рішень украй необхідним є здійснення процесу управління фінансовими ризиками на підприємстві. На сьогоднішній день виділяють низку методів та інструментів управління фінансовими ризиками, які можна використовувати як незалежно, так і в комплексі, до яких належать: ухилення від ризику, передача ризику іншій особі та зниження рівня ризику [5, с. Одним із найбільш ефективних методів зниження рівня фінансового ризику є побудова матриці фінансової стратегії, яка дозволяє винести вирок перспективного напряму зміни фінансово-господарського стану підприємства на основі розрахунку певних показників. Результат фінансово-господарської діяльності (РФГД) підприємства Розраховується за формулою: РФГД = РГД РФД 2.5, а розрахунок коефіцієнта результату фінансово-господарської діяльності підприємства подано в табл.Одним із головних завдань управління в конкурентному ринковому середовищі є виявлення загрози банкрутства і розробка заходів, спрямованих на подолання на підприємстві негативних тенденцій. Для прогнозування банкрутства у світовій практиці використовується система моделей, розроблених західними спеціалістами.[13. с 177-179] Значення "Z" визначає ступінь можливості банкрутства (табл. Але застосування цієї моделі доречно лише для акціонерних товариств, акції яких вільно котируються на фондових біржах.

План
ПЛАН

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ

1.1 Сутність та класифікація фінансових ризиків

1.2 Методи оцінки фінансових ризиків на підприємстві

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ НА ПРИКЛАДІ ПАТ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»

2.1 Організаційна характеристика та аналіз фінансового стану підприємства

2.2 Визначення рівня фінансових ризиків підприємства на основі матриці фінансової стратегії Ж. Франшона і І. Романе

2.3 Оцінка ризиків та ймовірності настання банкрутства на підприємстві за моделями

РОЗДІЛ 3. МЕХАНІЗМ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ПАТ “КІРОВОГРАДСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД”

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?