Фінансові ризики лізингових компаній України - Автореферат

бесплатно 0
4.5 84
Обґрунтування методики оптимізації джерел фінансування лізингових угод, розроблення підходів до використання сек’юритизації активів лізингових компаній, аналіз інструментів для використання інтервального страхування портфельних ризиків таких компаній.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ФІНАНСОВІ РИЗИКИ ЛІЗИНГОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИНауковий керівник - кандидат економічних наук, доцент Коваленко Лариса Олексіївна, Чернігівський державний інститут економіки і управління, завідувач кафедри фінансів Захист відбудеться “2” липня 2004 р. о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.082.03 у Тернопільській академії народного господарства за адресою : м. Розкрито економічну сутність та зміст поняття “ризик”, визначено місце фінансових ризиків у загальній системі ризиків, які супроводжують діяльність вітчизняних лізингових компаній, розроблено їх класифікацію, в основу якої покладено принцип обумовленості ризиків специфікою лізингової діяльності, проаналізовано існуючі методи оцінки та управління фінансовими ризиками. Обґрунтована методика оптимізації джерел фінансування лізингових угод, розроблено науково-методичні підходи до використання секюритизації активів лізингових компаній, запропоновано інструментарій для використання інтервального страхування портфельних ризиків лізингових компаній. Систематизация существующих способов управления финансовыми рисками позволила выявить следующие методы их минимизации: для рисков финансирования - диверсификацию, для валютных рисков - инструменты хеджирования в сочетании с самострахованием и внесением в договор валютных оговорок, для портфельных рисков - страхование.Чильне місце в загальній сукупності ризиків, притаманних діяльності вітчизняних лізингових компаній, займають фінансові ризики. Важливого практичного значення набули питання визначення їх сутності та класифікації, комплексного дослідження фінансових ризиків з метою вибору оптимальної комбінації напрямів, методів та інструментів управління ними. Подальше дослідження цих питань, а також розробка та впровадження у практику вітчизняних лізингових компаній конкретних методик і напрямів управління фінансовими ризиками, удосконалення методів та інструментів скорочення негативних наслідків їх прояву сприятиме розвитку ринку лізингових послуг в цілому та підвищенню ефективності функціонування та прибутковості вітчизняних лізінгових компаній зокрема. Дисертація виконана як складова комплексної науково-дослідної теми “Фінансова та бюджетна політика в умовах реформування економіки” (номер державної реєстрації 0103V000829), яка розробляється колективом кафедри фінансів Чернігівського державного інституту економіки і управління. обґрунтовано системний підхід до політики управління фінансовими ризиками, який передбачає аналіз, оцінку та управління не окремими ризиками, а їх групами, як за конкретними угодами, так і лізингової компанії загалом, що дозволяє розкрити характер системних протиріч, виявити складний взаємозвязок валютного регулювання, структури портфеля лізингових угод та джерел їх фінансування;Проведено теоретичний аналіз змісту та сутності ризику, розглянуто сукупність загальних та специфічних ризиків (серед яких значне місце належить фінансовим ризикам), властивих лізинговим компаніям, напрямів та методів управління ними, а також проаналізовано особливості формування та розвитку ринку лізингових послуг в Україні. Дисертант пропонує визначати ризик як вартісний (кількісний) вираз імовірнісної події в умовах вибору однієї з альтернатив, реалізація якої може зумовити як отримання додаткових прибутків, так і погіршення фінансового стану компанії порівняно з висхідним. В результаті аналізу різних підходів до визначення сутності та місця фінансових ризиків у загальній системі ризиків дисертант дійшов висновку, що ці ризики в лізингових компаніях мають свої, особливі форми прояву і залежно від можливості управління ними можуть бути поділені на систематичні та несистематичні. Запропоновано фінансові ризики лізингових компаній поділити на три групи - валютні ризики, портфельні та ризики фінансування, які деталізуються за дрібнішими ознаками. Проведене дослідження дало змогу виділити як основний методологічний підхід до управління фінансовими ризиками лізингових компаній системність та комплексність, які передбачають аналіз, оцінку та управління не окремими ризиками, а їх групами, як за конкретними угодами, так і в процесі діяльності всієї лізингової компанії.Зокрема, це стосується вартості наданих послуг, що визначається вартістю залучних фінансових ресурсів для фінансування конкретного лізингового проекту. Для підвищення ефективності управління фінансовими ризиками зокрема та діяльністю лізингової компанії загалом дисертантом запропоновано оптимізувати та диверсифікувати джерела залучення коштів з метою скорочення їх сукупної вартості, з одного боку, та відповідних фінансових ризиків - з іншого.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?