Фінансові результати та їх контроль в системі бухгалтерського обліку: методологія і практика - Автореферат

бесплатно 0
4.5 172
Дослідження сутності доходів і фінансових результатів в історичному аспекті з урахуванням їх ролі в ринкових умовах. Аналіз обліку використання прибутку підприємства, відображення його у фінансовій звітності. Розробкаа методики проведення аудиту доходів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукРобота виконана в Житомирському інженерно-технологічному інституті Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Бутинець Франц Францович, Житомирський інженерно-технологічний інститут, завідувач кафедри обліку і аудиту. Офіційні опоненти: - доктор економічних наук, професор Лінник Володимир Григорович, Київський національний економічний університет, завідувач кафедри обліку і аудиту в сільському господарстві; Захист відбудеться "19" вересня 2002 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.004.01 у Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м.З прийняттям в Україні національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку постала необхідність розробки методології обліку та методики визначення фінансових результатів діяльності, орієнтованої на міжнародний досвід та національні традиції. Значний внесок у розвиток теорії бухгалтерського обліку, зокрема дослідження питань обліку доходів і фінансових результатів діяльності, зробили українські вчені: О.С. Виходячи з великої кількості різноманітних трактувань прибутку, є необхідність уточнення економічної сутності цієї категорії; виникає потреба в дослідженні діючих методик формування фінансових результатів підприємства в різних підсистемах обліку; необхідність у визначенні елементів облікової політики щодо обліку доходів і фінансових результатів діяльності підприємства; потребує удосконалення та розробки нових підходів методика проведення аудиту фінансових результатів діяльності підприємства, організація обліку фінансових результатів на базі компютерних технологій тощо. Вирішення цих проблем дозволить перейти на новий рівень побудови бухгалтерського обліку фінансових результатів, підвищить його аналітичність та ефективність в управлінні діяльністю підприємства. визначити методичні підходи до організації обліку і контролю доходів і фінансових результатів на базі компютерних технологій та розробити практичні рекомендації по створенню комплексної автоматизованої системи обліку.У першому розділі "Теоретичні аспекти обліку фінансових результатів діяльності" узагальнено накопичений історичний досвід з питань формування, визначення та відображення в обліку фінансових результатів діяльності; розглянуто економічну сутність прибутку, місце та відображення фінансових результатів діяльності в системі бухгалтерського обліку, що дозволило сформулювати відповідні висновки, надати рекомендації та пропозиції щодо їх удосконалення. В дисертації розглянуто економічні теорії, які визначають різні трактування кінцевої мети та сутності діяльності підприємства: теорія доданої вартості, теорія виробничого капіталу, теорія, що розглядає прибуток як підприємницький дохід, та інші. Еволюція системи бухгалтерського обліку закономірно підводить нас до переосмислення традиційних підходів і методів отримання інформації для управління підприємством з урахуванням власного досвіду, тенденцій розвитку світової економіки та міжнародного досвіду в цій галузі знань. У другому розділі "Методологія бухгалтерського обліку та методика визначення фінансових результатів діяльності" зосереджено увагу на необхідності удосконалення порядку визначення фінансових результатів діяльності підприємств; доведено доцільність обліку фінансових результатів діяльності з різним ступенем їх деталізації для забезпечення запитів різних користувачів облікової інформації без обмеження інтересів жодного з них, а також порядок використання прибутку підприємства та відображення його у фінансовій звітності за ринкових умов господарювання тощо. Враховуючи ті економічні реалії, в яких опинилась Україна, виникла необхідність визначення фінансових результатів окремо для зовнішніх і внутрішніх користувачів, доведено, що фінансові результати діяльності підприємств слід визначати в такому розрізі: фінансовий результат для загального кола зовнішніх користувачів інформації, що знаходить своє відображення у відкритій звітності; фінансовий результат з виведенням його в розрізі виробничих підрозділів, видів продукції і призначений для цілей управління підприємством; фінансовий результат, визначений для цілей оподаткування.У звязку з тим, що одним із методів наступного господарського контролю є аудит, а питання аудиту операцій з обліку фінансових результатів діяльності практично не висвітлювались в економічній літературі, дисертантом розроблено методику проведення аудиту операцій з обліку фінансових результатів діяльності.

План
Основний зміст

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?