Фінансові ресурси промислово-фінансових груп в інвестуванні інтегрованих підприємств - Автореферат

бесплатно 0
4.5 160
Встановлення взаємозв’язку між інтегрованими у промислово-фінансову групу підприємствами. Оцінка впливу таких груп на дохідну частину бюджету України. З’ясування методів формування та концентрації фінансових ресурсів у єдиному інвестиційному фонді.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИХ ГРУП В ІНВЕСТУВАННІ ІНТЕГРОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВРобота виконана на кафедрі фінансів, грошового обігу та кредиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, академік УААН Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту. Національна академія природоохоронного та курортного будівництва, завідувач кафедри фінанси і кредит; Захист дисертації відбудеться «20» травня 2009 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.12 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 03022, м.Міжнародний досвід корпоратизації економіки показує, що інтеграція фінансового та промислового капіталів містить значний потенціал розвитку і можливості поглиблення взаємних виробничо-економічних і коопераційних звязків між підприємствами і фінансовими інститутами в процесі залучення значних інвестиційних ресурсів, їх концентрації у пріоритетних напрямках розвитку економіки та формуванні дієвої системи управління. Аналіз вітчизняної інтеграції фінансового та промислового капіталів свідчить про те, що в останні роки процес створення промислово-фінансових груп (ПФГ) в Україні гальмується, а діяльність вже функціонуючих - не повною мірою використовує можливості економічної інтеграції або синергетичного ефекту. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за темою: «Розвиток внутрішнього ринку України в умовах глобалізації: закономірності та протиріччя» (номер державної реєстрації 0106U006542), підрозділ «Теоретичні основи функціонування фінансових ринків та тенденції глобалізації», в межах якого досліджено роль і сутність фінансового капіталу та його вплив на інвестиційні процеси - на першому етапі, і організаційно-економічні засади функціонування промислово-фінансових груп - на другому. оцінити вплив промислово-фінансових груп на дохідну часнику бюджету України та визначити шляхи подальшого зростання фінансового потенціалу інтегрованих підприємств. визначити економічний ефект від інвестиційної діяльності ПФГ; Найбільш суттєві теоретичні та практичні результати, які характеризують новизну дослідження й особистий внесок автора, є наступні: вперше: запропоновано ввести до наукового обігу поняття «інтегровані підприємства промислово-фінансової групи», що визначено як субєкти господарювання, які входять до складу промислово-фінансової групи на основі економічно-технологічної взаємодії, взаємного володіння цінними паперами, участі у статутному капіталі або угод про спільну діяльність з метою диверсифікації активів та зростання прибутку за рахунок синергетичного ефекту;У першому розділі «Теоретичні засади формування фінансових ресурсів промислово-фінансових груп» досліджено сутність промислово-фінансових груп та процес формування їх фінансових ресурсів, зарубіжний досвід формування та організаційно-економічні засади функціонування ПФГ в Україні. Визначено, що промислово-фінансова група - це сукупність юридичних осіб (підприємств, установ, організацій, кредитно-фінансових та інвестиційних інститутів), обєднаних стратегічними і тактичними цілями на основі взаємодії фінансового та промислового капіталів для здійснення скоординованої господарської та інвестиційної діяльності з метою фінансування інтегрованих підприємств. Визначено, що інтегровані підприємства промислово-фінансової групи - це субєкти господарювання, що входять до складу промислово-фінансової групи на основі економічно-технологічної взаємодії, взаємного володіння цінними паперами, участі у статутному капіталі або угод про спільну діяльність з метою диверсифікації активів та максимізації прибутку за рахунок синергетичного ефекту.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?