Фінансові ресурси підприємства - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 58
Кредиторська заборгованість та ресурси від продажу цінних паперів. Аналіз джерел фінансових ресурсів та їх використання. Удосконалення процесу управління власним капіталом та прибутком на підприємстві. Дослідження використання майна ЗАТ "УКпостач".

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Міністерство освіти і науки УкраїниФінанси обєднань, підприємств і галузей являють собою систему економічних взаємозвязків, повязаних із кругообігом ресурсів, утворенням, використанням грошових прибутків, контролем за виробництвом, розподілом, використанням національного продукту. На сучасному етапі гроші, фінанси поступово стають самостійним і вирішальним ресурсом виробництва.Як правило, підприємство виступає юридичною особою, що визначається сукупністю ознак: відокремленістю майна, відповідальністю по зобовязаннях цим майном, наявністю розрахункового рахунку в банку, виступом від свого імені. Фінансові відносини підприємства виникають тоді, коли на грошовій основі відбувається формування власних ресурсів підприємства, його прибутків, залучення позичкових джерел фінансування господарської діяльності, розподіл прибутків, що утворюються в результаті цієї діяльності, їхнє використання на цілі розвитку підприємства. Зміст інвестування ресурсів у виробництво продукції відображається в одержанні чистого прибутку , і якщо виторг перевищує собівартість, то підприємство одержує його у вигляді прибутку. «Прибуток від реалізації продукції - представляє собою різницю між виторгом від реалізації продукції без податку на додану вартість, акцизів, експортних тарифів і витратами на виробництво і реалізацію, включених у собівартість продукції». Прибуток від іншої реалізації визначається як різниця між виторгом від реалізації і витратами на цю реалізацію.У загальному випадку поза залежністю від організаційно-правових типів і форм власності джерелами формування майна будь-якого підприємства є власні і позикові ресурси. Розмір статутного капіталу визначається установчими документами і може бути змінений тільки за рішенням засновників підприємства і внесенню відповідних змін в установчі документи. резервний фонд - джерело власних ресурсів, створюваний підприємством, відповідно до законодавства, шляхом відрахувань від прибутку. Резервний фонд має строго цільове призначення - використовується на виплату прибутків засновникам при відсутності або недостатності прибутку звітного року, на покриття збитків підприємства за звітний рік і ін. фонди спеціального призначення - джерела власних ресурсів підприємства, утворені за рахунок відрахувань від прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства. нерозподілений прибуток - частина чистого прибутку, що не була розподілена підприємством за станом на дату упорядкування звіту. На прикладі підприємства ЗАТ «УКПОСТАЧ», при внутрішньому аналізі фінансових ресурсів вивчимо динаміку і структуру власного і позиченого капіталу, визначимо причини зміни окремих його складових і дати оцінку цим змінам за звітний період. На підприємстві також збільшилась питома вага позичених коштів (1,09% до всього обсягу позикового капіталу), що є негативним явищем для підприємства і збільшує залежність перед кредиторами.Існує дві основні схеми: змішане фінансування передбачає формування капіталу як за рахунок власних, так і за рахунок позичкових коштів, що залучаються у різних пропорціях; повне самофінансування передбачає формування капіталу підприємства лише за рахунок власних його видів, що відповідають організаційно-правовій формі підприємства. Оптимальна структура капіталу являє собою співвідношення між зобовязаннями та власним капіталом підприємства, яке збільшує величину власного капіталу підприємства і як наслідок - прибутки його акціонерів. Аналіз складу капіталу в динаміці (визначити показники ефективного використання складових капіталу - коефіцієнт фінансової незалежності? заборгованості, співвідношення між довго-і короткостроковими зобовязаннями? оборотність і рентабельність активів і власного капіталу). Але вона не зводиться тільки до визначення процентів, які підприємство мусить сплатити власникам за використання їх капіталу. Вартість капіталу використовується як: вимірювач дохідності поточної діяльності підприємства? базовий критерій ефективності фінансових інвестицій? механізм управління структурою капіталу? критерій ефективності лізингових операцій (якщо вартість обслуговування лізингу перевищує ціну капіталу підприємства, то застосовувати фінансовий лізинг для підприємства невигідно)? вимірювання рівня ринкової ціни підприємства (ціна підприємства - це величина власного капіталу).Їхня специфіка виявляється в тому, що вони завжди виступають у грошовій формі, мають розподільний характер і відбивають формування і використання різноманітних видів прибутків і нагромаджень субєктів господарської діяльності сфери матеріального виробництва, держави й учасників невиробничої сфери. Фінанси підприємств, будучи частиною загальної системи фінансових відносин, відбивають процес утворення, розподілу і використання прибутків на підприємствах різноманітних галузей народного господарства і тісно повязані з підприємництвом, оскільки підприємство є формою підприємницької діяльності.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?