Фінансові ресурси підприємницьких структур та ефективність їх використання - Автореферат

бесплатно 0
4.5 141
Сутність та особливості формування фінансових ресурсів підприємств в залежності від організаційно-правових форм господарювання. Організаційні та методичні основи формування фінансових ресурсів для забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит Робота виконана на кафедрі фінансів, грошового обігу та кредиту Київського університету імені Тараса Шевченка. Василик Остап Дмитрович, Київський університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту. Юрій Сергій Ілліч, Тернопільська академія народного господарства, завідувач кафедри фінансів. Захист відбудеться “15” червня 1999 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.001.12 у Київському університеті імені Тараса Шевченка за адресою: м.Трансформаційні процеси у вітчизняній економіці, перш за все, позначилися на механізмі формування та використання фінансових ресурсів підприємницьких структур різних форм власності і обумовили необхідність наукового аналізу і теоретичного обґрунтування низки питань. Актуальність таких проблем посилюється тим фактом, що з початку приватизації 56546 господарських субєктів змінили форму власності, у тому числі загальнодержавну - 14909, комунальну - 41637, із них шляхом продажу акцій відкритих акціонерних товариств - 8927, що зумовлює необхідність теоретичного осмислення шляхів адаптації механізму фінансового забезпечення субєктів господарювання до сучасних умов. Становище, що склалося, обєктивно вимагає нових підходів до формування та використання фінансових ресурсів і напрямів практичної реалізації рекомендацій щодо активізації ролі фінансових інструментів у соціально-економічних процесах, передусім тих, що стосуються фінансових ресурсів як матеріальної основи фінансів і методу підтримання вартісних макроекономічних пропорцій у країні. У наукових дослідженнях цих економістів знайшли відображення окремі аспекти сутності і ролі фінансів та фінансових ресурсів, їх вплив на економіку як у межах окремих господарюючих субєктів, так і на макроекономічному рівні. узагальнено досвід формування фінансових ресурсів підприємницькими структурами залежно від їх організаційно - правових форм управління, показано, що зі зміною форм власності, можливості мобілізації фінансових ресурсів для здійснення підприємницької діяльності значно розширюються і дають змогу підприємствам самостійно вирішувати цю проблему через залучення коштів на фондовому ринку та ринку позикового капіталу;1.1 Теоретичні основи функціонування фінансових ресурсів2.1 Власні фінансові ресурси підприємницьких структур3.1 Фінансове регулювання кругообігу виробничих фондівУмови здійснення господарської діяльності обєктивно вимагають наявності фондів фінансових ресурсів, які складають матеріальну основу функціонування фінансів. Нашому розумінню суті фінансових ресурсів відповідає визначення, згідно якого узагальнено фінансові ресурси можна розглядати як грошові кошти, залучені в господарський оборот підприємства із різних джерел, сформованих під впливом організаційно-правових форм господарювання, призначених для покриття його власних потреб. Основою формування фінансових ресурсів підприємницьких структур є власні фінансові ресурси, серед яких прибуток визначається одним із дієвих джерел реального їх поповнення. Такі структурні зрушення у складі фінансових ресурсів підприємницьких структур відбулися під впливом зростання питомої ваги коштів, залучених із зовнішніх джерел, і, в першу чергу, частки кредиторської заборгованості, яка спричинила систему неплатежів та призводить до зниження інвестиційних можливостей підприємницьких структур. Прийняття низки законодавчих актів України, що регулюють господарсько-фінансову діяльність підприємств, і, в першу чергу, законів:”Про власність”, “Про підприємництво”, “Про підприємства в Україні”, “Про господарські товариства”, і відповідно на їх основі нормативних актів уряду та інших управлінських структур, дало змогу підприємницьким структурам самостійно розпоряджатися ресурсами, планувати власну господарсько-фінансову діяльність, створювати та забезпечувати матеріально-технічну базу, фінансувати затрати по розширенню виробництва.Проведені в дисертаційній роботі комплексні дослідження формування фінансових ресурсів та напрямків ефективного їх використання стали підставою для отримання наукових і практичних результатів, а саме: Визначено особливості формування фінансових ресурсів підприємств у залежності від їх організаційно-правових форм господарювання та встановлено можливості розширення фінансових ресурсів через залучення необхідних для здійснення господарської діяльності коштів із зовнішніх та внутрішніх джерел. Застосування нових підходів до визначення економічної природи і призначення фінансових ресурсів дало змогу обґрунтувати низку теоретичних положень щодо еволюційної ролі фінансів у забезпеченні господарської діяльності підприємств недержавної форми власності.

План
1. Основний зміст дисертаційної роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?