Фінансові ресурси домогосподарств в ринкових умовах - Автореферат

бесплатно 0
4.5 97
Ознайомлення з підходами до вивчення сутності фінансових ресурсів домогосподарств. Виявлення залежності рівня валового внутрішнього продукту від обсягів депозитів, кредитів і заощаджень населення. Аналіз зарубіжного досвіду розподілу фінансових ресурсів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукНауковий керівник: академік АЕН України, доктор економічних наук, доцент Салига Костянтин Сергійович, Класичний приватний університет, завідувач кафедри фінансів та кредиту. Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Каламбет Світлана Валеріївна, Дніпродзержинський державний технічний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри фінансів та кредиту; Захист відбудеться „28” листопада 2014 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.051.04 у Чернігівському національному технологічному університеті за адресою: 14033, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Чернігівського національного технологічного університету за адресою: м.Існування та розвиток економічної системи передбачає її чітку соціально-економічну організацію, в основу якої покладено узгодження діяльності та економічних інтересів всіх субєктів економічних відносин, важливе місце серед яких посідають домашні господарства. В умовах ринкових економічних відносин домашні господарства змушені активізувати свою діяльність у пошуках нових джерел фінансових ресурсів. Економічне значення фінансових ресурсів домашніх господарств полягає в тому, що вони забезпечують життєдіяльність членів домогосподарств, соціальну стабільність суспільства, є суттєвим джерелом поповнення бюджетів різних рівнів та державних цільових фондів, а також капіталізують частину своїх доходів і спрямовують їх у розвиток національної економіки. Для досягнення поставленої в роботі мети використано систему загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: теоретичного узагальнення, абстрактно-логічний та наукової абстракції - при дослідженні й обґрунтуванні сутності теоретичних понять, вивченні процесів формування та використання фінансових ресурсів домогосподарств; порівняння, групування - для дослідження стану та динаміки показників функціонування домогосподарств; графічний - для наочного зображення аналітичного матеріалу та при побудові структури фінансових ресурсів домогосподарств; економіко-математичного моделювання - при визначенні впливу витрат на споживання домогосподарств на темпи зростання валового внутрішнього продукту, прогнозуванні величини граничної схильності до споживання домогосподарств, величини приросту споживання, необхідного рівня доходів домогосподарств для покриття їх споживчих витрат для досягнення певного зростання ВВП в Україні; кореляційно-регресійні моделі - при аналізі залежності між заощадженнями, депозитами та кредитами домогосподарств і величиною ВВП. Теоретичну основу дослідження становлять фундаментальні положення теорії фінансів, грошового обігу і кредиту, теорії ,,нової економіки” домогосподарств, які висвітлені в працях зарубіжних і вітчизняних науковців.У першому розділі ,,Теоретичні основи дослідження фінансових ресурсів домогосподарств” на основі огляду та систематизації наукових досліджень у сфері формування фінансових ресурсів домашніх господарств розкрито економічний зміст та структуру фінансових ресурсів домогосподарств, ідентифіковано в складі фінансових ресурсів спостережні та неспостережені доходи. Сформульоване власне визначення поняття «домогосподарство» як економічної одиниці, члени якої в процесі спільного ведення господарства взаємодіють з усіма ланками фінансової системи через формування та рух фінансових ресурсів, що створюють матеріальну базу для її життєдіяльності, відтворення й реалізації особистісного потенціалу її членів. В економічній системі домогосподарство як економічну одиницю можна розглядати на чотирьох рівнях: як індивіда з певними потребами - нанорівень; як домогосподарство з певною системою цінностей - мікрорівень; як сукупного регіонального споживача, представленого сукупним споживчим попитом на рівні регіону - мезорівень; як сукупного споживача, представленого сукупним споживчим попитом на рівні країни в цілому - макрорівень. Під неспостереженими фінансовими ресурсами домогосподарства запропоновано розуміти вартість продукції та послуг, виробленої його членами безпосередньо в межах домашнього господарства, яка вимірюється як еквівалент грошових доходів у ринкових цінах, а також доходи від діяльності, що не охоплюється офіційною статистикою, та вартість неоплатної добровільної праці членів домогосподарств. У другому розділі ,,Оцінка забезпеченості фінансовими ресурсами домогосподарств в Україні” проаналізовано стан та динаміку формування і використання доходів домогосподарств; досліджено методи та інструменти управління фінансовими ресурсами домашніх господарств в сучасних умовах; оцінено вплив кредитів, депозитів і заощаджень домогосподарств на зростання ВВП в Україні на основі використання регресійної моделі.У дисертаційній роботі здійснено узагальнення та розроблено напрями розвязання важливого науково-практичного завдання щодо формування та використання фінансових ресурсів домогосподарств в Україні.

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?