Фінансові ресурси державного соціального страхування - Автореферат

бесплатно 0
4.5 100
Значення державного соціального страхування. Джерела формування фінансових ресурсів державного соціального страхування в Україні, тенденції зміни їх окремих видів. Рекомендації щодо забезпечення збалансованості фінансових ресурсів державного страхування.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Кириленко Ольга Павлівна, Тернопільський національний економічний університет, завідувач кафедри фінансів Онишко Світлана Василівна, Національний університет державної податкової служби України, професор кафедри фінансових ринків та фінансових послуг кандидат економічних наук, старший науковий співробітник З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного економічного університету за адресою: 46020 м.Посилення уваги до проблем соціального страхування в Україні обумовлено активним його використанням як елемента соціального захисту населення, а також зміною концептуальних підходів до сутності фінансових ресурсів державного соціального страхування. З огляду на це одним з актуальних питань на сучасному етапі є підвищення збалансованості фінансових ресурсів державного соціального страхування, формування яких має базуватись переважно на власних джерелах. Мета дисертаційної роботи полягає в обґрунтуванні теоретичних та прикладних аспектів руху фінансових ресурсів державного соціального страхування в Україні й окресленні напрямків удосконалення їхнього формування та використання. Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, що: вперше: обґрунтовано комплексний підхід до збалансування фінансових ресурсів державного соціального страхування, який охоплює: визначення макроекономічних умов функціонування державного соціального страхування; планування напрямків та обсягів використання фінансових ресурсів державного соціального страхування шляхом факторного моделювання на основі величини внутрішніх ресурсів, акумульованих державними цільовими фондами; встановлення мінімального розміру фінансових резервів державного соціального страхування шляхом застосування норм законодавства у бюджетній сфері; удосконалено: систему оцінювання руху фінансових ресурсів державного соціального страхування з використанням таких показників: коефіцієнта забезпеченості внутрішніми фінансовими ресурсами; коефіцієнта співвідношення зовнішніх і внутрішніх фінансових ресурсів соціального страхування та коефіцієнта автономії фінансових ресурсів державного соціального страхування на регіональному рівні, що сприятиме їхньому збалансуванню в умовах нестабільного ринкового середовища;У першому розділі «Концептуальні засади державного соціального страхування в Україні» досліджено теоретичні засади соціального страхування, особливості реалізації його моделей в ринковій економіці, визначено джерела формування і форми використання фінансових ресурсів соціального страхування в нашій державі. Зясовано, що поняття «соціальне страхування» є складовою частиною поняття «соціальний захист», тобто вони співвідносяться як часткове й загальне, оскільки соціальне страхування один із елементів соціального захисту населення. Встановлено, що основним джерелом формування фінансових ресурсів державного соціального страхування є валовий внутрішній продукт, при цьому самі ресурси становлять ту його частину, яка перерозподіляється в державних цільових фондах на чітко визначені цілі (у разі безробіття, тимчасової втрати працездатності, досягнення пенсійного віку та ін.). Умови, які сприяють розвитку континентальної моделі соціального захисту, а отже, і соціального страхування, визначаються індикаторами економічного розвитку держави, до яких зараховано: показник ВВП на душу населення, темпи економічного зростання, рівень безробіття, рівень інфляції та розмір дефіциту бюджету. 1 коефіцієнтів обґрунтований необхідністю вирішення таких завдань щодо збалансування фінансових ресурсів державного соціального страхування: дослідження джерел та рівня доходів окремих державних цільових фондів та системи державного соціального страхування загалом; аналіз залежності системи від зовнішнього фінансування (коштів державного бюджету); визначення частки внутрішніх фінансових ресурсів окремого виду соціального страхування; розгляд напрямків та встановлення обсягів видатків окремих державних цільових фондів і системи соціального страхування загалом; оцінка фінансової збалансованості системи через побудову визначених коефіцієнтів; систематизація основних факторів, що зумовлюють сприятливий або кризовий стан розвитку соціального страхування, й у разі виникнення останнього - розробка заходів для фінансової стабілізації; перспективний прогноз фінансової збалансованості соціального страхування та представлення рекомендацій щодо її підвищення.У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової проблеми формування, перерозподілу та використання фінансових ресурсів державного соціального страхування в Україні. Формування державного соціального страхування в незалежній Україні відбувається в умовах, не характерних для країн, де така система історично набула свого найбільшого поширення.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?