Фінансові ресурси діяльності підприємств та проблеми їх зростання в сучасних умовах - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 156
Джерела та способи забезпечення фінансовими ресурсами підприємств. Місце та роль оцінки фінансового стану підприємства та його інформаційне забезпечення. Основні ознаки неплатоспроможності, діагностика банкрутства. Управління прибутками підприємства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Дипломна робота на тему: «Фінансові ресурси діяльності підприємств та проблеми їх зростання в сучасних умовах». Дипломна робота містить: 106 сторінок, 10 таблиць, 4 рисунків, 42 літературних джерел, 8 додатків.Робота присвячена проведенню аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства і оцінки його фінансового становища, визначенню найважливіших напрямків підвищення ефективності використання фінансових ресурсів і шляхів їх укріплення, а також дослідженню існуючої системи організації управління фінансами, визначенню її недоліків і шляхів вдосконалення, розробці рекомендацій щодо раціонального використання фінансових ресурсів підприємства.Тому, аби зайняти своє місце на ринку й успішно працювати, підприємство має враховувати багато чинників, що впливають на його діяльність, планувати й прогнозувати власні кроки. Фінансові ресурси формуються ще до початку діяльності підприємства в процесі утворення статутного фонду. Грошові ресурси надходять на підприємство також від фінансово-інвестиційної діяльності підприємств: від акцій, облігацій та інших видів цінних паперів; від вкладання коштів на депозитні рахунки; від здавання майна в оренду. Рано чи пізно керівники підприємства стикаються з проблемами управління фінансовими ресурсами: виявляється, що показники і процедури, які були використані раніше для планування діяльності підприємства, наприклад, обєм виробленої продукції, не дають йому успішно конкурувати із-за високої собівартості продукції і поява конкурентів не тільки починає заважати отриманню прибутків, але і зводить іноді прибуток до нуля. Розуміння того, що на підприємстві необхідно міняти систему управління, більш ефективно управляти фінансовими ресурсами приходить швидко, тому що від цього залежить подальший фінансовий стан підприємства.Під терміном «фінансові ресурси» підприємств в економічній науці й на практиці прийнято вважати сукупність фондів грошових коштів і грошові кошти у не фондовій формі, які є у розпорядженні підприємств. Фінансові ресурси виступають матеріальними носіями фінансових відносин, вони є вихідним видом ресурсів, які формують інші ресурси для організації виробничих, бізнес-процесів, забезпечують процес виробничого перетворення ресурсів підприємства та вартісного відтворення, а отже і процесу кругообігу капіталу. Основними ознаками грошових коштів, які характеризують фінансові ресурси, матеріальної основи функціонування фінансів підприємств є джерела їх походження і право субєкта господарювання розпоряджатися ними без будь-яких обмежень. Відомо, що такі грошові кошти для будь-якого субєкта господарювання є майном і тому підприємство, залежно від форми власності, може розпоряджатися ними на правах власності, оперативного управління або повного господарського відання. Усім підприємствам для свого існування і розвитку необхідний капітал, який забезпечується шляхом фінансування.фінансового стану, ринкової стійкості, ліквідності балансу, платоспроможності підприємства;Отже, зовнішній і внутрішній фінансовий аналіз різняться між собою за певними ознаками, зокрема: за субєктами аналізу: якщо за зовнішнього фінансового аналізу - це підприємство та його ділові партнери, то за внутрішнього - тільки підприємство; За обсягом дослідження виділяють повний та тематичний фінансовий аналіз підприємства: повний фінансовий аналіз проводять з метою комплексного вивчення всіх аспектів фінансової діяльності підприємства; Предметом такого аналізу можуть бути окремі операції, повязані з коротко - або довгостроковими фінансовими вкладеннями, з фінансуванням окремих реальних проектів. Він дає змогу глибше й повніше проаналізувати перспективний фінансовий стан і результати фінансової діяльності підприємства, ніж попередній та поточний, оскільки базується на звітних матеріалах, а також уможливлює прогнозування діяльності підприємства в майбутньому [13, С. Значна увага до аналізу фінансового стану підприємства та його оцінки приділяється тому, що з одного боку, він є результатом діяльності підприємства, свідчить про досягнення, з другого - виявляє передумови розвитку підприємства [38, С.В основу побудови форми 2 «Звіт про фінансові результати» покладено принцип часового здійснення господарських операцій, тобто факти здійснення їх фіксуються за тією датою, коли вони здійснювались, незалежно від того, надійшли грошові кошти на рахунок підприємства чи ні. Наприклад, коли складається звіт за 3 квартал, то він включає дані про виручку від реалізації, доходи, витрати за всі три квартали. Наступна форма фінансової звітності - форма3 «Звіт про рух грошових коштів» - складається на основі Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4. Причому якщо у формі 2 «Звіт про фінансові результати» наводиться інформація про результати діяльності підприємства за певний період, то звіт про рух грошових коштів характеризує вплив цієї діяльності на грошові потоки.

План
Основний зміст зовнішнього фінансового аналізу в основному складається з аналізу:Основним змістом внутрішнього аналізу фінансового стану підприємства є аналіз:

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?