Фінансові пріоритети зовнішньоторговельних відносин між Україною та ЄС - Автореферат

бесплатно 0
4.5 133
Шляхи впливу зовнішньої торгівлі на макрофінансову стабілізацію і зростання економіки. Взаємозв’язки між фіскальною, монетарною, кредитною та зовнішньоторговельною політикою в Україні. Фінансово-економічні наслідки створення зони вільної торгівлі.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»Фінансові пріоритети зовнішньоторговельних відносин між Україною та ЄС. З позиції теорії та методології фінансової науки, розкрито роль і шляхи впливу зовнішньої торгівлі між Україною та країнами ЄС на фінансовий стан України. Здійснено економіко-математичний аналіз фінансово-економічного розвитку України з огляду на потенційне створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Підкреслено та аргументовано важливість виконання певних умов, які дозволять отримати максимальний позитивний ефект від економічної інтеграції України в єдиний європейський простір. З огляду на це, аргументовано важливість координації дій між Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України та Національним банком України в процесі формування відповідних складових державної макроекономічної політики.Вагомий внесок у дослідження впливу зовнішньої торгівлі на фінансово-економічний розвиток держави зробили зарубіжні вчені, зокрема Я. Н. Проте, залишається недостатньо дослідженим питання впливу зовнішньоторговельних відносин між Україною та ЄС на фінансово-економічний розвиток України в умовах світової фінансової кризи та необхідність розробки макроекономічної політики держави, яка б враховувала звязок між торговельною, фіскальною, монетарною та кредитною її складовими. Особистий внесок автора полягає у розкритті взаємозвязку між зовнішньою торгівлею та обєктивними економічними категоріями: «гроші», «фінанси» і «кредит»; визначенні фінансових пріоритетів зовнішньоторговельних відносин між Україною та ЄС; обґрунтуванні взаємозалежності між фіскальною, монетарною, кредитною та торговельною політикою як складовими макроекономічної політики України; дослідженні шляхів впливу лібералізації зовнішньої торгівлі між Україною та ЄС на фінансово-економічний розвиток України. Конкретні наукові теоретичні та прикладні розробки здобувачем одержано з використанням таких методів: діалектики, аналізу і синтезу - для розкриття взаємозвязків та взаємозалежностей між торговельною, фіскальною, монетарною та кредитною політикою держави; класифікації та типології - для ідентифікації факторів фінансово-економічного розвитку України; системного підходу - для розробки циклу тактичних та стратегічних заходів державної фінансової та торговельної політики; факторний та кореляційний аналіз, економіко-математичне моделювання, зокрема статистичне моделювання, порівняльний аналіз - для вивчення факторів впливу на фінансово-економічний розвиток України. Статистичну та інформаційну базу дослідження становлять дані Державного комітету статистики України, Національного банку України, Державної митної служби України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України та Рахункової палати України; широко використано статистичні матеріали Європейського Союзу, Швейцарії, ОЕСР, праці зарубіжних і вітчизняних учених, законодавчі й нормативні акти, рекомендації міжнародних установ та організацій (МВФ, Світового банку, Європейського центрального банку), Інституту Східної Європи (Німеччина), Німецької консультативної групи при Кабінеті міністрів України.У розділі 1 «Теоретичні основи дослідження фінансової складової зовнішньої торгівлі між Україною та ЄС» досліджено теоретичні аспекти взаємозвязку між зовнішньою торгівлею та фінансово-економічним розвитком країни. У дисертації на основі власних розрахунків і аналізу західної літератури показано, що зовнішня торгівля через «статичні» та «динамічні» ефекти впливає на темпи зростання ВВП країни як основного джерела формування доходів субєктів фінансових відносин. Це свідчить про високу щільність звязку між цими показниками і доводить опосередкований вплив зовнішньої торгівлі на збільшення обсягів ВВП України через інвестиції в довгострокові активи. Дисертантом доведено, що позитивний вплив на зростання ВВП країни має не тільки експорт, а й імпорт, якщо він складається із товарів, які дозволяють переозброїти вітчизняне виробництво, зменшити його енергоємність та підвищити якість виробленої продукції. Дисертант підкреслює, що зовнішня торгівля сприяє вільному руху результатів наукових досліджень між торговельними країнами-партнерами і дозволяє економити ресурси за рахунок виключення можливості дублювання дослідницької діяльності.Доведено, що виділення податкової складової фіскального пріоритету зовнішньоторговельних відносин між Україною та ЄС обумовлено високою щільністю звязку між обсягами імпорту з країн ЄС та податковими надходженнями державного бюджету України - коефіцієнт кореляції у 1996-2007 роки складав 0,96. Так, коефіцієнт кореляції обсягів зовнішньої торгівлі між Україною та ЄС і групи податків на доходи, податків на прибуток та податків на збільшення ринкової вартості складав майже 0,97, що відображає вагомий вплив зовнішньої торгівлі на формування доходів субєктів фінансових відносин.

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?