Фінансові потоки страхових компаній в умовах трансформації економіки України - Автореферат

бесплатно 0
4.5 144
Сутність страхування, його місце в системі страхового захисту. Основні етапи процесу зародження страхових послуг, розвитку страхового ринку в Україні. Основні джерела формування фінансових потоків страховиків, їх склад, структура, рух фінансових ресурсів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ФІНАНСОВІ ПОТОКИ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИРобота виконана на кафедрі фінансів Тернопільської академії народного господарства Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Юрій Сергій Ілліч, Тернопільська академія народного господарства, завідувач кафедри фінансів Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Василик Остап Дмитрович, Українська державна фінансова академія, ректор кандидат економічних наук, доцент Гарматій Тетяна Олексіївна, Тернопільська академія народного господарства, доцент кафедри страхування Захист відбудеться 05.03. 2004 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.082.03 Тернопільської академії народного господарства за адресою: 46004, м.Фінансові ресурси є основним джерелом потенціалу страхових компаній, які спрямовуються на досягнення ефективного господарювання, а значить - надійного страхового захисту в процесі надання послуг. Для забезпечення економічного зростання як на макро-, так і на мікроекономічному рівні, у страховій компанії необхідно виважено управляти фінансовими потоками, зокрема ефективно формувати і використовувати фінансові ресурси. У звязку з цим постає нагальна потреба у комплексному відображенні концепції фінансових потоків страхових компаній як самостійного обєкту фінансового управління, у подальшій розробці питань вивчення теоретичних засад фінансових потоків страховиків та розширенні практичних рекомендацій щодо їх оптимізації, підвищенні наукової обґрунтованості прийняття фінансових рішень в умовах нестабільності та ризику у період ринкової трансформації економіки України. Водночас, ще недостатньо вивчено особливості та специфіку руху фінансових ресурсів, формування і функціонування фінансових потоків страхових компаній за умов розвитку ринкової економіки, бракує наукових та практичних напрацювань щодо оптимізації фінансових потоків страховиків. При постановці та розвязуванні поставлених завдань застосовувалися методи наукової абстракції, історичний метод, методи аналізу і синтезу - під час дослідження соціально-економічної сутності страхування, економічної природи фінансових потоків страхових компаній та еволюції страхового захисту в Україні; методи статистичного порівняння, групування, ланцюгових підстановок - при оцінці діючої практики формування та функціонування фінансових потоків вітчизняних страховиків; а також методи моделювання, формалізації, кореляційного аналізу - в процесі побудови економіко-математичної моделі щодо визначення оптимальної структури страхового портфеля, управління інвестиційними ризиками страхових компаній.У розділі 1 „Теоретична концептуалізація фінансових потоків страхових компаній в Україні” комплексно досліджено економічну природу фінансових потоків, розглянуто джерела їх формування та визначено специфіку функціонування в страхових компаніях у період ринкової трансформації, розкрито соціально-економічну сутність страхування, зясовано його місце і роль в системі страхового захисту, проаналізовано еволюцію та генезис страхового захисту в контексті впливу на розвиток страхової діяльності в Україні. Теоретичне обґрунтування існуючих точок зору щодо розуміння соціально-економічної сутності страхування та його специфічних ознак дало підставу зробити висновок, що в період ринкової трансформації страхування найраціональніше розглядати як вид господарської діяльності спеціалізованих установ, повязаної із формуванням грошових фондів за рахунок сплати страхових внесків (премій, платежів) юридичними і фізичними особами з метою покриття їх майбутньої потреби у захисті інтересів у разі настання страхових випадків та з поповненням цих фондів в процесі ефективного розміщення тимчасово вільних коштів на фінансовому ринку. § величина сформованих страхових резервів станом на 01.01. 2003 року досягає 1898,2 млн. грн., що перевищує аналогічний показник в 1996 році - в 20,5 раза, та характеризує зростання можливостей страховиків виконати свої зобовязання перед страхувальниками; Виходячи із особливостей фінансової діяльності страховика, запропоновано теоретичне обґрунтування поняття його фінансових ресурсів як грошових коштів, які мобілізуються страховою компанією з різних джерел і спрямовуються на формування необхідних їй активів для проведення операцій страхування (перестрахування), інвестиційної та фінансової діяльності з метою досягнення основної цілі.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?