Фінансові потоки економічних агентів: методологія та організація управління - Автореферат

бесплатно 0
4.5 142
Сутність і зміст фінансового потоку, виходячи з множинності рухів фінансових ресурсів між різними економічними агентами. Аспекти формування фінансових потоків на ринку цінних паперів та сталість їх руху. Особливості аналізу фінансових потоків банків.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Українська академія банківської справи Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наукРобота виконана в Українській академії банківської справи Національного банку України. Науковий консультант - доктор економічних наук, професор Васюренко Олег Володимирович, Університет банківської справи Національного банку України, перший проректор Захист дисертації відбудеться “_4__” ____жовтня_____ 2007 р. о 12.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 55.081.01 в Українській академії банківської справи Національного банку України за адресою: 40030, м. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Української академії банківської справи Національного банку України за адресою: 40030, м.Однак, незважаючи на значний обсяг публікацій з фінансової тематики, узагальнення й аналіз опублікованих робіт дозволили зробити висновок про те, що питання формування концептуальних та методологічних засад стосовно організації управління фінансовими потоками різних економічних агентів недостатньо розроблені як у науковому, так і в організаційно-прикладному аспектах. У рамках даних робіт автором досліджено сталість руху фінансових потоків вітчизняного фондового ринку та особливості аналізу фінансових потоків банківських установ, обґрунтовано низку економетричних моделей, запропоновано графоаналітичну модель аналізу банківської діяльності. У процесі дисертаційного дослідження застосовувалися різні методи, а саме: методи логічного узагальнення: логіко-діалектичний та історичний - для розкриття проблемних питань сталості руху фінансових ресурсів, уточнення сутності та змісту категорії “фінансовий потік”; графоаналітичний метод - для аналізу, порівняння і наочного відображення статистичних даних з метою дослідження різноманітних фінансових потоків; системний та комплексний підходи - для обґрунтування і визначення основних положень відносно організації управління фінансовими потоками, розкриття організаційності у русі фінансових потоків; економіко-математичне моделювання (на підставі абстрагування та розвязання систем рівнянь) - для визначення сталої взаємодії руху фінансових потоків економічних агентів, особливостей аналізу фінансових потоків фондового ринку та банківського сектора економіки. удосконалено: сутнісну характеристику категорії “фінансовий потік” з урахуванням множинності субєктів господарювання на основі комплексного та системного розгляду існуючих теоретичних уявлень про поняття “фінансові ресурси”, “грошовий потік” та “потік”, що сприяло визначенню основних функцій фінансового потоку як обєкта управління та процесу, розкриттю його типів, форм і видів; Особистий внесок здобувача в роботах, які виконано у співавторстві, полягає в обґрунтуванні скелетону потоків фінансових ресурсів підприємства [23], узагальненні поточних тенденцій розвитку вітчизняного фондового ринку [42], визначенні важелів впливу держави на інвестиційні процеси в Україні [24], розгляді концепції управління бізнес-процесами та інструментів бізнес-процедур логістики [25, 28], узагальненні організаційних структур з управління фінансовими потоками банків [4], визначенні сутності й змісту фінансових ресурсів підприємства та оцінці ефективності його фінансового менеджменту [26, 32, 33], розгляді ключових засад діагностики результатів діяльності банківських установ [27], розкритті графоаналітичної моделі банківської діяльності на підставі аналізу руху її фінансових потоків [29], узагальненні методів управління ліквідністю банку [30], уточненні дефініції “фінансовий потік” [31], узагальненні змісту та сутності економічної інформації та розгляді особливостей дослідження часових рядів окремих монетарних показників [5], обґрунтуванні особливостей аналізу фінансових потоків, взаємозалежних з формуванням портфеля цінних паперів та оцінкою сталості руху фінансових потоків банків з погляду результатів їх діяльності [43, 44].У першому розділі “Проблемні питання сталості руху фінансових ресурсів з погляду еволюційного розвитку економічних відносин” досліджено сталість руху фінансових ресурсів з погляду трансформаційних процесів економічного розвитку, розкрито сутність і зміст дефініції “фінансові ресурси” на основі врахування її узагальнюючих ознак, визначено сутнісну характеристику категорії “фінансовий потік”. Для розкриття змісту організації управління фінансовими ресурсами у їх взаємозвязку проведено аналіз існуючих визначень категорії “фінансовий потік”, дефініцій “грошовий потік” і “потік”. У цілому визначення категорії “фінансовий потік” викладене в такій редакції: фінансовий потік - цілеспрямований рух, зміна (обсягів, типів, форм і видів) фінансових ресурсів певного субєкта господарювання, що здійснюються спільно з відповідними його грошовими потоками (еквівалентні фінансові потоки) або без них (безеквівалентні фінансові потоки), але обовязково з урахуванням фактора часу, та відображує ліквідність зазначених фінансових ресурсів.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?