Фінансові оцінки та контроль митної вартості товарів - Автореферат

бесплатно 0
4.5 98
Роль митної вартості в реалізації митної політики, тарифне регулювання в Україні. Вплив митних інструментів на економічну безпеку держави за умови розширення зовнішньоторговельного співробітництва. Напрямки вдосконалення оцінки, контролю митної вартості.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Спеціальність 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит Робота виконана на кафедрі фінансів Тернопільського державного економічного університету Міністерства освіти і науки України Юрій Сергій Ілліч, Тернопільський державний економічний університет, завідувач кафедри фінансів, ректорНеобхідна умова організації митної справи загалом та митного регулювання зокрема - визначення митної вартості, яка має фіскально-регулюючий потенціал та є малодослідженою, а відповідно характеризується проблемними питаннями та потребує нових теоретичних і практичних підходів щодо її оцінки та контролю. митна політика тариф безпека Формування вітчизняної системи оцінки та контролю митної вартості здійснюється в напрямку гармонізації національного законодавства до вимог Європейського союзу та Світової організації торгівлі, в результаті чого було ухвалено новий Митний Кодекс України, відповідно до якого принципово змінились і механізм визначення, і порядок контролю митної вартості. Це стало важливим етапом застосування українських правових норм митної оцінки товарів до міжнародної системи визначення митної вартості, запровадженої згідно з Угодою про застосування статті VII ГАТТ 1994 р., і вагомою умовою ефективного процесу вступу України до ГАТТ/СОТ. З огляду на це в практиці застосування положень нового Митного кодексу України виникли питання з боку декларантів, а також митних органів, що стосуються не тільки розяснень щодо застосування цих положень, а й шляхів удосконалення контролю за визначенням митної вартості, повязаних із введенням декларування митної вартості. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Тернопільського державного економічного університету, зокрема планових комплексних тем кафедри фінансів “Удосконалення фінансових відносин в умовах становлення економіки ринкового типу” (державний реєстраційний номер 0101U002355) та “Фінансова політика в стратегії соціально-економічного розвитку України” (державний реєстраційний номер 0105U000861), в межах яких автор розробив розділи “Митна вартість: теоретико-концептуальні підходи до її визначення”, “Митна вартість як інструмент захисту економічної безпеки держави”, та планової комплексної теми кафедри податків і фіскальної політики “Фіскально-податкове адміністрування: прагматика, проблематики та перспективи розвитку” (державний реєстраційний номер 0101U005699), автору, зокрема, належить розробка розділу “Митна вартість у забезпеченні реалізації фіскальної політики держави”.У першому розділі “Теоретичні домінанти та концептуальні положення формування та функціонування митної вартості” розглянуто еволюціонування митної справи в Україні; зясовано місце та значення митної вартості в реалізації митно-тарифної політики; досліджено концептуальні та теоретико-організаційні засади визначення митної вартості товарів; визначено соціально-економічну сутність та функціональне призначення митної вартості. Систематизуючи теоретичні підходи та власне бачення цієї проблематики, у дисертаційній роботі запропоновано авторське визначення поняття “митна вартість”, яке трактується як вартість товару, яка враховує його фактурну вартість, скориговану відповідно до умов поставки товарів, і є вихідною базою для обчислення митних платежів на момент перетинання товарами митного кордону. Значну увагу приділено функціонуванню вітчизняних законодавчих норм про митну вартість, на підставі чого можна стверджувати, що особливості української економіки перехідного періоду, відмінність господарсько-правової системи України від систем економічно розвинутих країн зумовлюють істотні складнощі в практичній роботі з упровадження системи визначення митної вартості, потребують адаптації нормативно-правової бази до реальних умов. Водночас прагнення до вступу нашої країни в ГАТТ/СОТ зумовлює обєктивну необхідність максимально можливої реалізації міжнародних норм і принципів оцінки товарів у митних цілях, їх відображення у нормативних документах з митної вартості та практичній роботі митних органів. Розкрито функціональне призначення митних органів при проведенні контролю митної вартості відповідно до положень Митного кодексу України; деталізовано умови застосування декларацій митної вартості ДМВ-1 і ДМВ-2 та розроблено алгоритм заявлення митної вартості.Дослідження генезису митно-тарифного регулювання в Україні дало змогу уточнити етапність становлення вітчизняної митної системи: 1) створення основ щодо контролю зовнішньоекономічної діяльності (1991-1993 рр.); 2) надання митно-тарифному регулюванню ознак фіскальної функції (1994-1995 рр.); 3) надання митно-тарифному регулюванню протекціоністського характеру (1996-1998 рр.); 4) удосконалення системи митно-тарифного регулювання відповідно до вимог міжнародного законодавства (1999-2005 рр.), та визначити превалюючі напрямки регулювання експортно-імпортних операцій на кожному з них.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?