Фінансові домінанти тіньової економіки - Автореферат

бесплатно 0
4.5 73
Аспекти тіньової економіки та передумови її виникнення. Місце і роль фінансових відносин як обслуговуючої підсистеми сфери тіньової економіки. Розробка механізму легалізації тіньових капіталів та стратегії обмеження масштабів тіньової економіки в державі.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
МІНІСТЕРСВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТРоботу виконано на кафедрі фінансів та банківської справи Хмельницького національного університету Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Юрій Сергій Ілліч, Тернопільський державний економічний університет, завідувач кафедри фінансів, ректорДля цього держава формує для свого розпорядження необхідну кількість фінансових ресурсів у вигляді централізованих фондів грошових коштів, які б забезпечували виконання взятих зобовязань. Вирішенню проблеми поповнення ресурсної бази державних фінансів сприятимуть швидкі темпи розвитку вітчизняної економіки, однак виконання такого завдання можливе лише за умови залучення до офіційного господарського обороту підприємницького капіталу, задіяного поза межами чинної державної регламентації - у сфері неофіційних економічних відносин, що отримали назву “тіньова економіка”. тіньовий економіка легалізація капітал Особливу увагу феномен тіньової економіки привертає до себе через: значну масштабність тіньового сектора; відносну його самостійність як елемента господарської системи держави, що виконує найважливіші її господарські функції, шляхом паралельного дублювання діяльності офіційних економічних інститутів; негативний вплив на ділову репутацію країни у взаємовідносинах із міжнародними фінансовими організаціями та інвесторами з огляду на можливість отримання зовнішніх позик і надходження іноземних інвестицій та загалом на формування майбутнього економічного, соціального та політичного порядку. Дисертація виконувалася відповідно до планів науково-дослідних робіт Хмельницького національного університету і є частиною госпрозрахункової роботи “Проблеми удосконалення фінансового механізму перехідної економіки” (номер державної реєстрації 0104U004319) та науково-дослідної теми кафедри фінансів Тернопільського державного економічного університету “Удосконалення фінансових відносин в умовах становлення економіки ринкового типу” (номер державної реєстрації 0101U002355), у межах яких здобувач запропонував комплекс заходів економічного, нормативно-правового та адміністративного характеру, спрямованих на зменшення обсягів тіньової економіки в Україні. Мета дослідження полягає в теоретичному узагальнені та обґрунтуванні практичних засад дослідження механізму формування тіньових фінансових ресурсів і виробленні фінансової стратегії обмеження масштабів тіньової економіки в державі.Підтверджено доцільність поділу тіньової економіки на три складові: неформальну економічну діяльність не заборонену державою та не відображену в системі національних рахунків; кримінальну економічну діяльність, що є забороненою офіційно, та периферійну тіньову економічну активність, що містить одночасно ознаки двох попередніх складових тіньової економіки (легальні методи ухилення від оподаткування, тіньова приватизація державної власності). З огляду на недосконалість запропонованих методик визначення тіньової економіки в роботі запропоновано власні підходи до обчислення масштабів тіньової економіки, перший із яких базується на різниці між потенційними та реальними надходженнями до бюджету податку на додану вартість: , (1) де ВДВТ - валова додана вартість, створена у сфері тіньової економіки; ВДВОФ - офіційна валова додана вартість, створена в суспільстві за певний період; СТПДВ - діюча ставка податку на додану вартість; ПДВН - реальні надходження ПДВ до бюджету; SP - сума наданих пільг із ПДВ. Основою іншого, модифікованого готівкового підходу, є такі припущення: обсяг готівки в грошовій масі є величиною сталою; еластичність взаємозвязку між ВВП і готівкою дорівнює одиниці, тобто темпи зростання ВВП відповідають темпам зростання готівки в грошовій масі: , (2) де Тті - обсяги тіньової економіки; Tgi - темпи зростання готівки у грошовій масі; Тввп - темпи збільшення офіційного ВВП; Wof - обсяг офіційного ВВП у розрахунковому періоді. У другому розділі “Фінансове середовище тіньової економіки” досліджено фінансові аспекти ресурсного забезпечення тіньової економіки, проаналізовано основні методи формування та легалізації тіньових капіталів, здійснено моніторинг діяльності органів державного фінансового контролю, показано вплив тіньової економіки на фінансову систему держави. Прогресуванню вказаного явища в Україні сприяє наявність податкових пільг, що зумовлює нерівномірність розподілу фіскального навантаження між платниками податків; нестабільність податкового законодавства та правовий нігілізм субєктів податкового права; особливості визначення податкового зобовязання з податку на прибуток і податку на додану вартість; корупція державних службовців і відсутність у суспільстві фіскальної культури.У дисертаційному дослідженні вирішено важливе науково-теоретичне, методичне та практичне завдання щодо вироблення фінансової стратегії обмеження масштабів тіньової економіки.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?