Фінансові аспекти діяльності страховика. Основи актуальних розрахунків - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 133
Ознайомлення з умовами забезпечення платоспроможності страховика. Визначення сутності, особливостей, задач та класифікації актуарних розрахунків. Характеристика складу доходів страхової компанії. Дослідження процесу оподаткування страхової діяльності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Кремечуцький інститут Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля На тему: «Фінансові аспекти діяльності страховика.Доходи страховика формуються від основної (страхової) діяльності, інвестування і розміщення тимчасово вільних коштів та інших операцій (рис. До доходів від страхової діяльності відносять страхові премії за договорами страхування та перестрахування, комісійні винагороди за перестрахування, частки від страхових сум та страхових відшкодувань, сплачені перестраховиками, повернуті суми з централізованих страхових резервних фондів, повернуті суми технічних резервів, інших, ніж резерв незароблених премій (рис. До доходів від інвестування відносять відсотки, сплачені страховикам за довгострокового кредитування житлового будівництва, доходи від участі у прибутку перестраховиків, відсотки на суму залишку коштів на рахунках, відсотки за облігаціями, дивіденди за акціями, відсотки від розміщення коштів на депозитних вкладах у банку (рис 1.3): Рис. Виділяють такі види витрат страховика: 1) витрати на проведення страхових операцій, що становлять собівартість страхової послуги; 2) витрати на проведення інших операцій, які супроводжують одержання доходів від інвестування й розміщення тимчасово вільних коштів страховика та інших його доходів.В бухгалтерському обліку дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобовязання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Усі доходи страховиків залежно від виду діяльності можна поділити на декілька груп: Дохід від основної діяльності (від реалізації страхових послуг); У сфері загального страхування дохід від основної діяльності формується на основі сум страхових платежів та резерву незароблених премій і називається такий похід, заробленою премією. Формується в наступній послідовності: страхові платежі - частки страхових платежів, належних перестраховикам (у тому числі перестраховикам-нерезидентам) резерв незароблених премій на початок звітного періоду - резерв незароблених премій на кінець звітного періоду - частка перестраховиків у резерві незароблених премій на початок звітного періоду частка перестраховиків у резерві незароблених на кінець звітного періоду. У сфері страхування життя дохід від реалізації страхових послуг визначається так: страхові платеж і - частки страхових платежів, належні перестраховикам Дохід від надання послуг для інших страховиків та інших послуг (виконання робіт) складається з сум агентських винагород (в таму числі тих, що отримуються від страховиків, які здійснюють страхування життя, а також доходу від надання послуг (виконання робіт), які безпосередньо повязані з видами діяльності, зазначеними у статті 2 закону України "Про страхування".Для страховиків передбачено особливий порядок оподаткування доходів. По-перше, страховик виконує різні за своєю економічною та соціальною спрямованістю операції: страхові, інвестиційні, розміщення тимчасово вільних коштів, інші. Розглянемо, яким чином здійснюється оподаткування доходів страховиків, отриманих від операцій зі страхування життя. Уразі дострокового розірвання договору зі страхування життя доходи, отримані страховиком, підлягають оподаткуванню за підсумками податкового періоду, протягом якого відбулося розірвання договору, за ставкою 6 %. Водночас йому чиниться опір, причому не страховиками, а страхувальниками: юридичні особи - великі промислові підприємства, ФПГ, які укладають фіктивні страхові договори, відносять страхові платежі на валові витрати, уникаючи тим самим сплати 25-відсоткового податку на прибуток з цих сум.Технічні резерви - це показник, який виражає грошову оцінку обовязків страховика за страховими зобовязаннями, і одночасно - сума коштів, що є гарантією виконання зобовязань перед страхувальниками з огляду на наявні в портфелі страховика договори страхування. Страхові резерви створюються в тій валюті, якою страховики відповідають за своїми страховими зобовязаннями, і призначені саме для забезпечення виплат страхових сум і страхових відшкодувань за укладеними договорами страхування. Для забезпечення страхових зобовязань із страхування життя та медичного страхування страховики формують окремі резерви за рахунок надходження страхових платежів і доходів від інвестування коштів сформованих резервів за цими видами страхування. З метою забезпечення отримання інформації, необхідної для формування страхових резервів, страховики зобовязані вести облік договорів страхування і вимог (заяв) страхувальників щодо виплати страхової суми або страхового відшкодування за відповідною формою, що дозволить отримати цю інформацію.

План
План

1. Доходи і витрати страховика

2. Склад доходів страхової компанії

3. Оподаткування страхової діяльності

4. Резерв незароблених премій (РНП)

5. Склад технічних резервів страховика

6. Математичні резерви

7. Умови забезпечення платоспроможності страховика

8. Страховий тариф: сутність, структура, методи розрахунку

9. Суть, особливості, задачі та класифікація актуарних розрахунків

10. Особливості актуарних розрахунків у страхуванні життя

Список використаних джерел

1. Доходи і витрати страховика

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?