Фінансові інструменти в інвестиційній діяльності банків - Автореферат

бесплатно 0
4.5 105
Сутність та структура фінансового ринку як сфери обігу фінансових інструментів. Організація банківської діяльності у сфері інвестування. Пропозиції щодо вдосконалення управління інвестиційним портфелем банківської установи відповідно до вимог ринку.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Тернопільський національний економічний університет Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Луців Богдан Любомирович, Тернопільський національний економічний університет, проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні звязки) Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Примостка Людмила Олександрівна, ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, завідувач кафедри менеджменту банківської діяльності кандидат економічних наук, доцент Пшик Богдан Іванович, Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, доцент кафедри банківської справи З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного економічного університету за адресою: 46020 м.В Україні фінансовий ринок перебуває у стані становлення та розвитку, котрий в сучасних умовах набуває дискретного та фрагментарного характеру, що виявляється у недостатній ефективності виконання даним ринком своїх функцій. Крім того, діяльність вітчизняного фінансового ринку характеризується ще і низкою таких проблем як недостатній рівень ліквідності обєктів вкладення коштів, незначні масштаби капіталізації, дефіцит внутрішніх джерел ресурсів для інвестицій, відсутність належного правового поля для регулювання основних засад функціонування ринку. Дані обставини зумовлюють важливість дослідження ключових аспектів діяльності інститутів фінансового ринку, головними серед яких в Україні є банківські установи, котрі виконують основні функції із перерозподілу ресурсів у масштабах усього національного господарства. окреслити перспективи щодо впровадження новітніх фінансових інструментів для інвестування банківськими установами з метою активізації діяльності банків на фінансовому ринку; Інформаційну основу дослідження становлять: наукові праці вітчизняних і зарубіжних економістів з теорії банківської справи, інвестування; науково-дослідні роботи з питань інвестиційної діяльності банківських установ та активізації роботи інвесторів з фінансовими інструментами; результати аналітичних досліджень рейтингових агентств; нормативно-правові акти, що регулюють діяльність банків в Україні та за кордоном; звітні дані щодо діяльності вітчизняних банків; офіційні статистичні дані Національного банку України, Асоціації українських банків, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.Перший розділ „Теоретичні засади застосування фінансових інструментів в інвестиційній діяльності банків” присвячено розгляду економічної сутності фінансових інструментів, аналізу їхньої специфічної сфери обігу - фінансового ринку, теоретичних основ інвестиційної діяльності загалом та організації роботи банківських установ із фінансовими інструментами зокрема. Результатом сформованого автором комплексного підходу до вивчення сутності фінансових інструментів є їх трактування як специфічних засобів фінансового ринку, які виступають зобовязаннями у користувачів фінансових ресурсів та активами в їхніх розпорядників і сприяють обміну, розподілу та перерозподілу ресурсів, перебуваючи у вільному обігові на цьому ринку. При цьому наголошено, що поняття „фінансові інструменти” є набагато ширшим, аніж поняття „цінні папери”, які належать до фінансових інструментів та є їхньою основною часткою. Існує ще одна відмінність між цими поняттями - те, що цінні папери перебувають в обігу лише на ринку цінних паперів, а фінансові інструменти виходять за його межі, при цьому сферою їхнього обігу слугує фінансовий ринок загалом. У другому розділі „Сучасна практика використання фінансових інструментів в інвестиційній діяльності банків України” викладено результати аналізу організації інвестиційної діяльності банку, здійснення банківських інвестицій на ринку фінансових інструментів та управління інвестиційним портфелем банку.Неоднозначне розуміння поняття „фінансовий інструмент” зумовлене розмаїттям як видів фінансових інструментів, так і операцій, які здійснюються з ними у процесі фінансового обслуговування субєктів економічних відносин. Запропоновано власне визначення поняття „фінансовий ринок”, який слід розуміти як специфічну сферу економічних відносин між субєктами ринку щодо руху фінансових інструментів, фінансових активів і фінансових ресурсів (купівля-продаж, випуск, обіг), де виявляються всі елементи цієї сфери (попит, пропозиція, ціна, конкуренція). Зважаючи на подібність обєктів, які перебувають в обігу на фінансовому ринку, розмежовано поняття „фінансовий інструмент” і „фінансовий актив”. Сфера обігу фінансових інструментів належним чином не відображена в сучасній вітчизняній економічній літературі й практиці, саме тому вдосконалено структуризацію фінансового ринку.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?