Фінансові інструменти ринку іпотечного кредитування України - Автореферат

бесплатно 0
4.5 113
Розроблення науково-методичного підходу до впровадження в Україні житлово-контрактних заощаджень як спеціальних іпотечних інструментів, що ґрунтуються на цільовому залученні довгострокових коштів населення для фінансування житлових іпотечних кредитів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Державна установа “Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України”Роботу виконано в Державній установі “Інститут економіки та прогнозування НАН України”. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України” за адресою: 01011, м. Розроблено науково-методичний підхід до впровадження в Україні житлово-контрактних заощаджень як спеціальних іпотечних інструментів, що базується на обґрунтуванні умов цільового залучення довгострокових коштів населення для фінансування житлових іпотечних кредитів і включає структурно-логічну схему їх використання. Розкрито механізм і виокремлено моделі функціонування ринку іпотечного кредитування, проаналізовано розвиток зарубіжних ринків іпотеки та використання іпотечних фінансових інструментів. Визначено передумови, особливості, проблеми та ризики розвитку вітчизняного ринку іпотечного кредитування, здійснена оцінка використання іпотечних фінансових інструментів в Україні, доведено необхідність впровадження спеціальних інструментів - житлово-контрактних заощаджень для фінансування іпотечних кредитів і придбання населенням нерухомості.В Україні житлова проблема залишається однією з найважливіших, а її вирішення потребує використання можливостей та фінансових інструментів ринку іпотечного кредитування. Проблеми становлення іпотеки та ринку іпотечного кредитування розглядаються у працях низки фахівців-дослідників. Зокрема, С.Арбузов, О.Євтух, В.Кравченко, М.Крупка, С.Кручок, В.Лагутін, А.Мороз, В.Савич, М.Савлук, Н.Шелудько, І.Школьник, С.Юргелевич зосереджуються на питаннях організації кредитування, оцінки нерухомості, особливостей формування іпотечного ринку та визначенні його перспектив; Г.Андрєєва, О.Гринько, О.Дзюблюк, О.Кірєєв, В.Міщенко, К.Паливода, В.Поляченко - на діяльності банків у сфері іпотеки та аналізі варіантів фінансування будівництва за участі банків; В.Базилевич, М.Бурмака, О.Козьменко, А.Федоренко - на інвестиціях в іпотечні та інші цінні папери, інструментах страхування іпотечних ризиків. У першій з них автором проаналізовано проблеми розвитку ринку іпотечного кредитування України, визначено можливості його розвитку через розширення спектру фінансових інструментів іпотеки; у другій - обґрунтовано напрями диференціації умов реалізації іпотечних угод залежно від сегментів ринку іпотечного кредитування; у третій - розроблено рекомендації щодо забезпечення стійкості ринку іпотечного кредитування України (довідка ІЕПР НАН України від 10.02.10 р. Для вирішення поставлених завдань у роботі використано методи: системний, теоретичного узагальнення, формалізації, абстрактно-логічний (при дослідженні теоретичних основ та особливостей функціонування ринків іпотечного кредитування, розробці пропозицій щодо впровадження житлово-контрактних заощаджень - ЖКЗ), аналізу і синтезу, групування, спостереження, статистичний (для вивчення емпіричних даних, оцінки розвитку ринку іпотечного кредитування та використання його фінансових інструментів), вибірок, порівняння, аналогії, прогнозування (для обґрунтування необхідності диверсифікації та убезпечення фінансових інструментів іпотеки з визначенням напрямів розвитку ринку іпотечного кредитування України).Іпотечний кредит є базовим фінансовим інструментом ринку іпотечного кредитування, який унормовує довгострокові відносини встановлення іпотеки, надається на первинному ринку та рефінансується на вторинному. На основі вивчення різних способів акумуляції іпотечного капіталу на первинних і вторинних ринках удосконалено класифікацію фінансових інструментів іпотеки, яку показано в чотирьох групах: ощадно-позичкові; фондів фінансових ресурсів; рефінансування; регулювання обсягів іпотечних кредитів з диференціацією за видами та підвидами, визначенням їх сфер розміщення, обігу та використання. Обґрунтовано, що в іпотеці кредит стає важливим елементом процесу капіталотворення, а характер капіталізації фінансових ресурсів при використанні іпотечного кредиту визначається можливостями зростання іпотечного капіталу без прямої лінійної залежності від вартості прийнятого у заставу забезпечення та суми наданих іпотечних кредитів. Первинний ринок охоплює діяльність кредитних інститутів з кредитування юридичних і фізичних осіб під заставу нерухомості, а вторинний - економічні відносини між кредиторами, інвесторами та посередниками у процесі рефінансування іпотечних кредитів шляхом обєднання їх у пули та емісії забезпечених пулами іпотечних цінних паперів з подальшим їх продажем. Функціонування вторинного ринку іпотеки забезпечує залучення більшого обсягу довгострокових ресурсів і задоволення потреб інвесторів у фінансових інструментах з низьким рівнем ризику через запровадження механізму рефінансування за допомогою випуску іпотечних цінних паперів спеціалізованими іпотечними установами та іпотечними кредиторами, у т.ч. банками.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?