Фінансові інструменти на іпотечному ринку України - Автореферат

бесплатно 0
4.5 93
Сутність іпотечного ринку як інструмента реалізації права на іпотеку, його місце в економічній системі держави. Сутнісно-типологічні основи фінансових інструментів як джерела залучення капіталу в сферу іпотечного кредитування, напрямки їх модернізації.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Тернопільський національний економічний університетУ дисертації здійснено дослідження теорії і практики використання фінансових інструментів на іпотечному ринку. Розкрито сутність і роль іпотечного ринку як інструмента досягнення соціально-економічного ефекту в площині реалізації права на іпотеку, зясовано його місце в економічній системі держави. Виявлено проблеми функціонування і тенденції розвитку іпотечного ринку у контексті зміни макроекономічної ситуації в Україні. Визначено стратегічні напрями модернізації фінансових інструментів і технологій їх використання на іпотечному ринку. За допомогою економіко-математичного інструментарію розроблено модель для оптимізації структури портфеля іпотечних цінних паперів, а також здійснено середньотермінове прогнозування розвитку іпотечного ринку.Модернізація фінансового інструментарію іпотечного ринку, розширення операцій з іпотечними цінними паперами сприяє зростанню можливостей залучення фінансових ресурсів для іпотечного кредитування, що зумовлює посилення конкуренції між іпотечними кредиторами у площині покращення якості іпотечних активів, умов надання та доступності іпотечних кредитів. Формування і функціонування іпотечного ринку в Україні за умов виходу та подолання наслідків світової фінансової кризи супроводжується превалюванням депозитної моделі іпотечного кредитування, обмеженістю використання сучасних інструментів і технологій у процесі залучення фінансових ресурсів, наявністю непрозорих схем на ринку нерухомості, високою вартістю та ризиковістю іпотечних програм. Орієнтація на модернізацію та модифікацію системи іпотечного кредитування шляхом формування ефективного механізму рефінансування іпотечних кредитів за рахунок новітніх фінансових інструментів і впровадження інноваційних технологій використання іпотечних цінних паперів сприятиме посиленню конкуренції та зростанню ролі фінансово-кредитних інститутів на іпотечному ринку. Зокрема, використано: а) історичний аналіз і логічний синтез - у процесі розкриття концептуальних засад становлення іпотечного ринку (перший розділ); б) теоретичні узагальнення та системно-функціональний метод - при дослідженні понятійного апарату щодо використання фінансових інструментів іпотечного ринку, розгляді їх складових і розкритті концептуальних основ ринку іпотечних цінних паперів (перший розділ); в) методи групування, порівняння, спостереження, графічного аналізу, статистичні й математичні - при аналізі практики використання фінансового інструментарію іпотечного ринку України (другий розділ); г) економіко-математичне моделювання, формалізацію, наукову абстракцію та комплексний підхід - для обґрунтування напрямів модернізації фінансових інструментів та інноваційних технологій їх застосування на іпотечному ринку України (третій розділ). Наукова новизна одержаних результатів полягає у поглибленні концептуальних засад іпотечного ринку і фінансових інструментів на ньому, визначенні стратегічних заходів з удосконалення фінансового інструментарію на іпотечному ринку України, а саме: вперше: - обґрунтовано функціональну субстанцію фінансових інструментів на іпотечному ринку, яка розкривається через функції розподілу, стимулювання, капіталізації фінансових ресурсів та інформаційно-захисну; принципи оцінювання іпотечних цінних паперів (інвестиційної привабливості, ефективного використання, соціальної справедливості, прозорості та публічності), що дає змогу аналізувати ефективність і прогнозувати використання новітніх іпотечних інструментів і технологій у посткризовий період з метою стимулювання розвитку системи іпотечного кредитування та підвищення рівня капіталізації економіки держави;У першому розділі "Теоретико-концептуальні засади фінансових інструментів на іпотечному ринку" досліджено економічну сутність, тенденції становлення іпотечного ринку та його роль як каталізатора соціально-економічного розвитку держави; розкрито сутнісно-типологічні засади фінансових інструментів; охарактеризовано методичні підходи, принципи та критерії оцінки ефективності використання та розміщення фінансових інструментів на іпотечному ринку. У роботі здійснено узагальнення класичних моделей іпотечного ринку шляхом зясування їх переваг і протиріч, у результаті чого виділено основні джерела залучення капіталу в іпотечну систему і вказано, що пріоритетними у фінансовому забезпеченні іпотеки повинні бути фінансові ресурси, одержані за рахунок рефінансування іпотечних кредитів або секюритизації іпотечних активів із подальшим структурним фінансуванням. Арґументовано доцільність сегментації та інституціалізації іпотечного ринку за видами нерухомого майна, фінансовими активами й фінансово-кредитними інститутами, що дає змогу поглибити розуміння функціонального призначення іпотечного ринку як індикатора розвитку фінансового ринку і важливого сегмента реалізації соціально-економічних завдань розвитку держави.

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?