Детермінованість принципу обов"язковості у системі оподаткування - Реферат

бесплатно 0
4.5 122
Характеристика принципу обов"язковості, який для загальнодержавної системи оподаткування, як і для її підсистеми, сформованої у сільському господарстві, має визначальне значення. Дотримання детермінованості принципу обов"язковості в системі оподаткування.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Важливою ознакою системи оподаткування у сільському господарстві України має стати те, що сформована сукупність податків і зборів, які зобовязані сплачувати сільгоспвиробники, повинні у своєму механізмі обчислення і сплаті враховувати особливості, характерні для даної галузі, якої вони так потребують. Зазначимо, що відповідно до Закону № 77/97 [11] під принципом обовязковості необхідно розуміти впровадження норм щодо сплати податків і зборів (обовязкових платежів), визначених на підставі достовірних даних про обєкти оподаткування за звітний період, та встановлення відповідальності платників податків за порушення податкового законодавства. Цим Законом дано визначення й вищезазначеним податковим принципам, зокрема: - рівнозначності і пропорційності, тобто справляння податків з юридичних осіб здійснюється у певній частці від отриманого прибутку і забезпечення сплати рівних податків і зборів (обовязкових платежів) на рівні прибутки і пропорційно більших податків і зборів (обовязкових платежів) - на більші доходи; Найхарактернішою ознакою для цієї групи податкових принципів є те, що відносини платників податків з державою мають базуватись на їх обовязкові фінансово підтримувати останню на взаємній повазі, відповідно до одержаних доходів, сплати рівних податків з відповідних доходів з дотриманням рівності та соціальної справедливості. Перший підхід є особливо важливим для сучасної системи оподаткування, оскільки обовязковість сплати податків у нашій державі стала одним із конституційних обовязків громадян України, які повинні їх сплачувати в порядку та розмірах, встановлених законодавством.Таким чином, детермінованість проаналізованих принципів обовязковості у системі оподаткування сільського господарства є очевидною, незважаючи на те, що кожен із них має свої особливості у застосуванні й призначенні.

Вывод
Таким чином, детермінованість проаналізованих принципів обовязковості у системі оподаткування сільського господарства є очевидною, незважаючи на те, що кожен із них має свої особливості у застосуванні й призначенні. Тому сформована група із законодавчо встановлених податкових принципів за ознакою важливості лише доповнюватимуть один одного і тим самим складатимуть домінанту системи оподаткування, на якій функціонуватиме й її підсистема, сформована у сільському господарстві України.

Список литературы
1. Майбурд Е. М. Введение в историю экономической мысли. От прроков до профессоров. - М.: Дело, Вита-Пресс, 1996. - С. 128.

2. Там само. - С. 118.

3. Там само. - С. 120.

4. Кенэ Ф. Избранные экономические произведения. - М.: Изд-во соц. эконом, литры, 1960. - С. 223-267.

5. Бржеский Н. Податная реформа. Французские теории XVIII столетия. - С. - Петербург, 1888. - С. 94.

6. Волгин В. П. Развитие общественной мысли во Франции в XVIII веке. - М.: Издательство "Наука", 1977. - С. 199.

7. Там само. - С. 147-148.

8. Антология экономической классики / Сост. И. А. Столяров. - М.: М11 "ЭКОНОВ", "КЛ ЮЧ", 1993. - 475 с. - ( Петти В. Трактат о налогах и сборах; Смит А. Исследование о природе и причинах багатства народов; Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения - С. 22-27.

9. Сміт А. Добробут нації: Дослідження про природу та причини добробуту нації / Пер. О. Васильєва та ін. - К.: Port - Roual, 2001. - С. 505-506.

10. Пушкарева В. М. История финансовой мысли и политики налогов: Учебное пособие. - М.: ИНФРА- М, 1996. - С. 76.

11. Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про систему оподаткування" від 18.02.1997 p. № 77/97: Закон України // Голос України. - 1997. - 25 березня.

12. Миляков Н. В. Финансы: Курс лекций. - М.: ИНФРА-М, 2002. -С.112-113.

13. Сміт А. Добробут нації: Дослідження про природу та причини добробуту нації / Пер. О. Васильєва та ін. - К.: Port - Roual, 2001.-С. 505/

14. Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про систему оподаткування" від 18.02.1997 р. № 77/97: Закон України // Голос України. - 1997. - 25 березня.

15. Козырин А. Н., Рыжков К. В. Правовое регулирование НДС в Великобритании // Финансы. - 1995. - № 4. - С. 25.

Размещено на

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?