Детермінанти розвитку зовнішньої торгівлі України інноваційною продукцією - Реферат

бесплатно 0
4.5 140
Динаміка промислового виробництва України; показники інноваційної діяльності підприємств: обсяг і структура реалізації продукції високотехнологічного сектору та її поставок на експорт; обсяги експорту та імпорту; середні ставки ввізного мита на ВТТ.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Роки Кількість підприємств, що впроваджують інновації Кількість освоєних нових видів продукції Кількість впроваджених нових технологічних процесів одиниць % до кількості промислових підприємств одиниць % до 1995 р. одиниць % до 1995 р. Про вкрай низьку частку вітчизняних підприємств, що впроваджують інновації, свідчить порівняння з прийнятим у світі її пороговим значенням, яке складає 25%, тоді як в Україні ця частка нині є у 2-3 рази меншою. У методологічних поясненнях до розділу «Наука та інновації» статистичного щорічника України зазначається, що з 2007 р. під інновацією розуміють введення у вживання будь-якого нового або значно технологічно удосконаленого продукту (продуктова інновація) чи процесу (процесна інновація). До обсягів інноваційної продукції відноситься зазначена вище продукція, яку впроваджено у виробництво протягом останніх трьох років і реалізовано на вітчизняному ринку. За нашими розрахунками, обсяг реалізації продукції високотехнологічного сектору в Україні у 2005-2010 рр. складав від 1,7 до 2,5% від загального обсягу реалізації промислової продукції (табл.

Список литературы
У результаті дослідження детермінант розвитку зовнішньої торгівлі інноваційною продукцією в Україні можна зробити такі висновки: - щорічне зростання обсягів торговельних потоків ВТТ свідчить про наявний підвищений попит на таку продукцію, причому він зорієнтований на високоякісні товари;

- українське високотехнологічне виробництво хоча й має висхідну тенденцію, проте основу його функціонування забезпечують у цілому низькоякісна сировина та некінцева продукція, що дає підстави закріпитись на вітчизняному інноваційному ринку товарам іноземного походження;

- наявні недоліки інституціональної матриці ставлять державу як основного інноватора перед необхідністю нагальних дій щодо їх усунення та побудови сприятливого та комфортного клімату для розвитку інноваційної діяльності.

Список використаних джерел

1. Закон України «Про Державний бюджет Україна на 2011 рік» від 23.12.2010, №2857-VI // Голос України. - 2010. - №249.

2. Закон України «Про Єдиний митний тариф» від 05.02.1992, №2097-XII // Голос України. - 1992.

3. Закон України «Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукових технологій» від 09.04.2004, №1676-IV // Урядовий курєр. - 2004. - №85.

4. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002, №40-IV // Урядовий курєр. - 2002. - №143

5. Закон України «Про Митний тариф України» від 5 квітня 2001 року, № 2371-III // Офіційний вісник України, 2001. - № 18 зі змінами.

6. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13.12.1991, №1977-XII // Голос України. - 1992.

7. Податковий кодекс України від 02.12.2010, №2755- VI // Голос України. - 2010. - №229 (№229-230).

8. Указ Президента України «Про фінансову підтримку інноваційної діяльності підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави» від 20.04.2004, №454/2004 // Урядовий курєр. - 2004. - №79.

9. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]

10. Інституційні основи інноваційного розвитку економіки : навч. посіб / [А.С. Аблов, В.С. Будкін, Л.П. Гальперіна та ін.]. - 2-ге вид., переобл. та доповн. - К.: НТ, 2008. - 359 с.

11. Саліхова О.Б. Адресна державна підтримка як чинник стимулювання розвитку високотехнологічних виробництв в Україні / О. Б. Саліхова // Економіка і прогнозування. - 2011. - № 2. - С.9-23.

12. Саліхова О.Б. Високотехнологічні товари виробничого призначення в структурі імпорту України / О.Б. Саліхова // Економіст. - 2001. - №9. - С. 30

13. Технологічна модернізація промисловості України / за ред. Л.І. Федулової ; Ін-т екон. та прогнозув. - К., 2008. - 472 с.

14. Hatzichronoglou T. Revision of the high-technology sector and product classification // OECD Publishing; Science, technology and industry working papers. - 1997. - №2. - 26 p.

15. Indicators of the World Bank [Електронний ресурс]

16. Tariff Profile / World bank [Електронний ресурс]

17. The Global Competitiveness Report 2011-2012 / Klaus Schwab; World Economic Forum. - Geneva, Switzerland: WEF, 2011. - 544 p.

18. Ukraine Trade Briefe / World Trade Indicators 2009/10

Размещено на

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?