Державно-правовий механізм протидії корупції - Реферат

бесплатно 0
4.5 84
Погляди науковців на сутність та структуру державно-правового механізму проти дії корупції, її принципи та засоби. Аналіз нормативних актів та концепцій подолання корупції. Причини та умови, які сприяють вчиненню корупційних діянь та інших правопорушень.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Аналіз чинного законодавства [5] та наукових праць з питань боротьби (протидії) злочинності [6] чи власне корупції [15] дав змогу зробити висновок про те, що у переважній більшості випадків вони вживаються як тотожні, з чим ми також погоджуємося, оскільки переконані, що зайва термінологічна дискусія щодо цих слів (понять, категорій) лише відволікає науковців від основної проблеми - зменшення обсягу корупції, обмеження її форм (видів), локалізації сфер впливу (розповсюдження), зменшення негативних наслідків корупційних діянь та інших правопорушень, повязаних з корупцією. Зокрема, у Законі України „Про боротьбу з корупцією” визначені: субєкти корупційних діянь та інших правопорушень, повязаних з корупцією; органи, які ведуть боротьбу з корупцією; заходи попередження корупції; види відповідальності за вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, повязаних з корупцією [5]. Порівнюючи Концепцію боротьби з корупцією на 1998-2005 роки, затверджену Указом Президента України від 24 квітня 1998 року №367, та Закон України „Про боротьбу з корупцією” на предмет повноти визначення у них елементів державно-правового механізму протидії корупції варто зазначити, що вони: - по-перше, визначають їх значну частину, порівняно з іншими правовими актами з питань протидії корупції; по-друге, не містять їх більш-менш повного, а отже, і логічного переліку (наприклад, в Концепції боротьби з корупцією на 1998-2005 роки причини та умови корупційних діянь визначені після субєктів боротьби з корупцією, принципів боротьби з корупцією, напрямів боротьби з корупцією, що варто було б зробити у зворотному порядку); Зокрема, вчений формулює поняття протидії корупції, яка, на його думку, є „безпосереднім виразом антикорупційної політики” [2], що визначає ідеологію і стратегію антикорупційних заходів; визначає мету та завдання антикорупційної політики, основні напрями протидії корупції в Україні, обєкт протидії корупції та субєктів її протидії, принципи протидії корупції, заходи протидії корупції [2].

Список литературы
1. Александров Ю.В., Гель А.П., Семаков Г.С. Кримінологія: Курс лекцій. - К.: МАУП, 2002. - 295 с.

2. Горб Н.О. Наруга над могилою: кримінально-правовий та кримінологічний аналіз: дис… канд. юр. наук: 12.00.08 / Горб Н.О. - Запоріжжя, 2005. - 225 с.

3. Прісняков В.Ф. Корупція як причина дестабілізації економіки. // Фінанси України. - 2003. - №9. - С. 3-9.

4. Гадойбоєв С.А. Поняття та причини корупції серед особового складу органів внутрішніх справ України. // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. - 2002. - №5. - С. 36-43.

5. Тодыка О.Ю. Факторы политической коррупции в сфере формирования представительных органов власти. // Проблеми законності. - Вип. 78. - 2006. - С. 12-19.

6. Азіз Х.Ф. Причини існування корупції в Україні та шляхи їхнього усунення. // Проблеми боротьби зі злочинністю та шляхи її попередження. - 2004. - С. 72-74.

7. Мельник М.І. Фактори корупції в Україні. // Право України. - 2002. - №5. - С. 12-17.

8. Номоконов В.А. Современное состояние коррупции в мире: география, причины. // Інформаційний бюлетень. - 2006. - №2. - С. 96-111.

9. Гладких В.И. Коррупция в России: генезис, детерминанты и пути преодоления. // Российский следователь. - 2001. - №3. - С. 31-36.

10. Петухов А.В. Коррупция и наиболее значимые детерминанты ее развития. // Российский следователь. - 2002. - №11. - С. 23-26.

11. Грищенко М.В. Чинники, що детермінують корупційні прояви серед персоналу органів внутрішніх справ. // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ. - 2003. - №3(12). - С. 286-290.

12. Сатаров Г.А. Диагностика коррупции: социологический анализ. // Право и безопасность. - 2002. - №2. - С. 13-18.

13. Рогульський С.С. Адміністративно-правові заходи боротьби з корупцією в Україні: дис… канд. юр. наук: 12.00.07. / Рогульський С.С. - Київ, 2005. - 187 с.

14. Кучма Л.Д. Виступ на Всеукраїнській нараді з проблем боротьби з організованою злочинністю і корупцією та захисту прав людини 29 січня 2004 року. // Урядовий курєр. - 2004. - 31 січня.

15. Демидов А.И. Ценностные измерения власти. // Полис: политические исследования. - 1996. - №3. - С. 125-126.

16. Про підсумки парламентських слухань щодо стану боротьби з корупцією в Україні: Постанова Верховної Ради України від 5 липня 2001 р. №2612-III.

17. США чекають послідовності. // Урядовий курєр. - 1997. - 1 листопада.

18. Горбань С. Борьба с коррупцией: осеннее обострение. // Новый век. - 2000. - 25 ноября.

19. Міжнародні правові акти та законодавство окремих країн про корупцію. / Упоряд.: М.І. Камлик та інші. - К.: Школяр, 1999. - 480 с.

20. Про стан протидії корупції в Україні: Указ Президента України від 27 листопада 2008 р. №1101.

21. Бортошек М. Римское право. Определения. Понятия. Термины. - М.: Политиздат, 1989. - 320 с.

22. Плющ Л. Гласність і період після гласності. // Курєр ЮНЕСКО. - Корупція. - 1996. - С. 30.

23. Гайдук А.В. Заходи адміністративного примусу у боротьбі з корупцією в Україні: дис… канд. юр. наук: 12.00.07 / Гайдук А.В. - Київ, 2006. - 194 с.

24. Про невідкладні заходи по зміцненню законності і правопорядку в республіці: Постанова Верховної Ради Української РСР від 29 листопада 1990 року №504-XII // Відомості Верховної Ради РСР. - 1990. - №51. - Ст. 647.

Размещено на

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?