Державний устрій та суспільний лад Риму в період імперії - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 104
Місце сената та імператора у системі державних органів Римської імперії в період принципату та монархії. Характеристика кримінально-судової системи суспільства. Дослідження статусу населення і розвитку цивільного законодавства в історії Римської імперії.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Римське право займає в історії людства виняткове місце: воно пережило народ, що створив його і двічі підкорило собі світ. Відповідно до цього римське право міняє свій характер, перебудовуючись по початках індивідуалізму: свобода особистості, свобода договорів і заповітів робляться його наріжними каменями. Рим неминуче втягувався в цей міжнародний обіг, і по мірі того, як він робився центром політичного життя світу, він ставав також центром світового торгового обігу. Старе римське національне право для цієї мети не підходило; необхідно було нове право, яке було б вільне від всяких місцевих і національних особливостей, яке могло б однаково задовольнити римлянина і грека, єгиптянина і галла. По суті творцем цього права був, таким чином, весь світ; Рим же був лише тим лаборантом, який переробив найважливіші звичаї міжнародного обігу і злив їх в єдине, разюче по своїй стрункості, ціле.Падіння республіканської форми правління й народження монархічного ладу в Римі не було другорядним епізодом соціально - політичної боротьби. У Римі й провінціях установлюється державний лад, що одержав назву принципат (від слова «принцепс», як називали імператора по його званню «перший сенатор»). а) Встановлення принципату, його сутність і розвиток. В особі принцепса зосереджує влада, що звичайно ділиться на наступні елементи: а) як військовий командир імператор має право повного й безконтрольного керування тими провінціями, у яких звичайно стоять війська; б) imperium proconsulare, тобто право загального проконсула управляти сенатськими провінціями; в) tribunicia potestas, що дає імператорові якість sacronsanctus і право intercessio стосовно всіх республіканських магістратів. Так він одержав від Сенату повноваження по охороні вдач і авторитету законів (cura legum et morum) був обраний у багато релігійних колегій Рима, в 13 році був обраний верховним понтифіком - главою самої авторитетної релігійної корпорації Рима. Перші управлялися призначуваними принцепсом легатами, що здійснювали військова й цивільна влада за допомогою власної ради й канцелярії, другі - призначуваними сенатом проконсулами й пропреторами, що обиралися із сенаторів по жеребі й, що перебували в подвійному підпорядкуванні - сенату й принцепса.Цей процес тривав і з переходом до імперії: права громадян все частіше надавалися й не італійським жителям провінцій - завойованих Римом країн. Але разом з тим придушення опору рабів залишається важливим завданням держави, і по постанові сенату в 10 році н.е. у випадку вбивства хазяїна підлягали страті всі раби, що перебували в цей час у його будинку. На початку періоду це робиться двома шляхами: а) шляхом безпосереднього дарування права громадянства тим або іншим частинам державної території, тим або іншим окремим громадам, причому для звільнення цих нових громадян від обовязку платити провінційну подать часто необхідно ще дарування особливого jus italicum. б) Шляхом надання тим або іншим громадам так названого jus latinum, тобто того юридичного положення, у якому перебували колись latini (повне jus commercii, але без політичних прав). У громадах, що одержали latium majus, всі жителі, обрані в місцеві магістрати або в сенатори, eo ipso робляться римськими громадянами (cives); у громадах, що мають latium minus, таким привілеєм володіють тільки особи, обрані в магістрати, але не сенатори. Колони живуть на землі, що належить іншій особі (панові), і платять йому відомий щорічний оброк (canon); але разом з тим це не просто орендарі, якими були coloni колись: колон не може піти із займаної ним ділянки; у випадку його відходу пан має право вимагати його повернення назад за допомогою vindicatio - так само, що як біг раба.Римське право займає в історії людства виняткове місце: воно пережило народ, що створив його, і двічі підкорило собі світ. Зародилося воно в далеких глибинах часу - тоді, коли Рим являв ще ледь помітну пляму на території земної кулі, маленьку громаду серед багатьох інших подібних громад Італії. Як і весь примітивний склад життя цієї громади, римське право являло собою тоді нескладну, багато в чому архаїчну систему, перейняту патріархальним і вузьконаціональним характером. Чим далі, тим усе більше і більше розширюється її територія, розповсюджується на всю Італію, захоплює прилеглі острови, перекидається на все узбережжя Середземного моря, - і на сцені історії зявляється величезна держава, що обєднує під своєю владою майже весь тодішній культурний світ; Рим став синонімом світу. Разом з тим Рим змінюється внутрішньо: старий патріархальний лад валиться, примітивне натуральне господарство заміняється складними економічними відносинами.

План
План

1. Державний устрій Риму в період імперії а) Період Принципату б) Абсолютна монархія

2. Суспільний лад Риму в період імперії а) Населення б) Громадянський процес в) Кримінально-судова система

Вступ

Вывод
Римське право займає в історії людства виняткове місце: воно пережило народ, що створив його, і двічі підкорило собі світ.

Зародилося воно в далеких глибинах часу - тоді, коли Рим являв ще ледь помітну пляму на території земної кулі, маленьку громаду серед багатьох інших подібних громад Італії. Як і весь примітивний склад життя цієї громади, римське право являло собою тоді нескладну, багато в чому архаїчну систему, перейняту патріархальним і вузьконаціональним характером. І якби воно залишилося на цій стадії, воно, звичайно, було б давним-давно загублене в архівах історії.

Але доля вела Рим до іншого майбутнього. Борючись за своє існування, маленька civitas Roma поступово росте, поглинаючи в себе інші сусідні civitates, і міцніє у своїй внутрішній організації. Чим далі, тим усе більше і більше розширюється її територія, розповсюджується на всю Італію, захоплює прилеглі острови, перекидається на все узбережжя Середземного моря, - і на сцені історії зявляється величезна держава, що обєднує під своєю владою майже весь тодішній культурний світ; Рим став синонімом світу.

Разом з тим Рим змінюється внутрішньо: старий патріархальний лад валиться, примітивне натуральне господарство заміняється складними економічними відносинами. Нове життя вимагає найвищої напруги всіх сил, усіх здібностей кожного окремого індивіда. Відповідно до цього римське право змінює свій характер, перебудовуючись на початки індивідуалізму: свобода особи, свобода договорів і заповітів робляться його наріжними каменями.

Римське право складалося в обстановці гострої соціальної боротьби, у якій приходилося від багато чого відмовлятися, зберігаючи найкраще. Це і сформувало такі його риси, як строгість, твердість правової регламентації, раціоналізм і життєва мудрість. Подібні якості визначили становлення строгої юридичної системи, звязаної широкими принципами, що поєднують правові норми. Висловлюється думка, що римлянам із самого початку вдалося виділити субстанцію права зі сфери почуттів і підкоривши її розрахунку створити з права незалежний від мінливих субєктивно-моральних поглядів зовнішній організм.

Державний устрій і суспільний лад Римської імперії розвивається швидкими темпами, що згодом привело до занепаду держави. І згодом Рим припиняє своє існування. Тобто всі ті цивілізовані закони, стали великим прогресом Риму, так і поштовхом до його падіння. Держава як така почала перш за все знищувати себе з середини. Однак Римській імперії потрібно віддати належне, бо основою тієї правової системи користуються багато європейських держав і на сучасному етапі.

Особливістю римського права є його пристосованість до світового обороту, тому що Рим активно підтримував торгово-економічні і політичні відносини із сусідніми країнами. Це сприяло розробці абстрактних фундаментальних юридичних конструкцій у сфері приватного права. Таким чином, римське право пройшло сувору технічну школу.

Список литературы
Монографічна література

1. Бартошек М. Римское право: понятия, термины, определения. М. 1989;

2. Батыр К.И. Всеобщая история государства и права. - М., «Юрист»,1999;

3. Брандт М.Ю. Всеобщая история. - М., «Владос», 1994;

4. Виппер Р.Ю. Очерки истории Римской империи. Изд. 2-е. Берлин 1989;

5. Всеобщая история государства и права. Под ред. К. И. Батыра. Москва: Былина, 1996;

6. Всеобщая история государства и права. Под ред. К.И.Батыра. М. 1995;

7. Всеобщая история государства и права. Под редакцией З.М. Черниловского, - М.: “Юрист”, 1995;

8. Галанза П.Н. Государство и право Древнего Рима. - М., «Юридическая литература», 1980;

9. История государства и права зарубежных стран. Под ред. П.Н. Галанзы и Б.С. Громакова. М. 1980;

10. История государства и права зарубежных стран. Учебник. Под ред. Н.А. Крашенинниковой и О.А. Жидкова. ч. I. М. 1997; ч. II. М. 1998;

11. Кузищин В.И. История Древнего Рима. - М., «Высшая школа», 1993;

12. Латинская юридическая фразеология / Сост. В.С. Никифоров. - М., 1979;

13. Машкин Н.А. История Древнего Рима. - М., 1950;

14. Моммзен Т. История Рима. Спб. 1993;

15. Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права. - М.: “Юристь”, 1994;

16. Новицкий И.Б. Римское право - М.: "ТЕИС", 1996;

17. Омельченко О.А. Основы римского права. М. 1994;

18. Підопригора О.А. Основи римського приватного права. - К.: Генеза, 1997;

19. Покровский И.А. История Римского права. - Минск, «Харвест», 2002;

20. Римское частное право: Учебник/под ред. Проф. И.Б.Новицкого и проф. И.С. Перетерского. - М.: Юриспруденция, 1999;

21. Савельев В.А. Римское частное право: Проблемы истории и теории. - М.: ИНФРА, 1995;

22. Сергеев В.С. Очерки по истории древнего Рима. Ч. I. М. - 1998;

23. Скрипилев Е.А. История государства и права Древнего мира. Учебное пособие. М. 1993;

24. Харитонов Є.О. Приватне право Стародавнього Риму. - Одеса, 1996;

25. Харитонов Є.О. Рецепція римського приватного права: Теоретичні та історико-правові аспекти. - Одеса, 1997;

26. Хвостов В.М. История римского права. - М., 1997;

27. Хрестоматия повсеобщей истории государства и права. Под.ред. Черениловского З.М.. Москва: фирма Гардарика, 1996;

28. Хрестоматия повсеобщей истории государства и права: учебное пособие. Под ред. Черниловского З.М. -М.: Юридическая литература, 1994;

29. Хутыз Мурбек Хаджумарович. Римское частное право: Курс лекций / С.А. Чибиряев (отв.ред.). - М.: Былина, 1994;

30. Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. Москва: Юрист, 1996;

31. Э. Аннерс. История европейского права. М. 1994.

Інтернет ресурси да збірники документів

1. ;

2. http://www.designw.ru/rummag;

3. Казаков М.М. Римская империя: от принципата к доминату// ihtik.ru;

4. Памятники римского права: Законы ХІІ таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. Справочник. - М., 1997;

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?