Державний бюджет і бюджетна політика - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 68
Огляд становлення, розвитку і основних проблем бюджетної політики у наукових роботах зарубіжних і вітчизняних економістів. Дослідження ролі, значення та сутності податків і зборів у сучасних умовах. Державний бюджет як складова фінансової системи країни.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Із визначенням України самостійною ринковою орієнтованою державою з усією важливістю постають проблеми створення і функціонування власної бюджетної системи, що передбачають: виділення ланок бюджетної системи; Останніми роками спостерігається тенденція до зниження загального обсягу фінансових ресурсів, що перерозподіляються через державний бюджет. Кошти державного бюджету України повинні перш за все скеровуватися на фінансування структурної перебудови економіки, комплексних цільових програм, нарощування науково-технічних програм, прискорення соціального розвитку і соціального захисту населення. Тема становлення, розвитку та проблем бюджетної політики висвітлювалась у наукових роботах зарубіжних і вітчизняних вчених-економістів, таких як: В.Федосов, В.І.Кравченко, С.А.Буковинський, С.Хегрут, О. Мета роботи - дослідити бюджетний процес, аналіз стану і руху бюджетних коштів, запропонувати рекомендації щодо наповнення бюджету.За понад 200-літній період фінансова наука запропонує чимало теорій стосовно бюджету і державних фінансів. У XVII - XVIII століттях найяскравішими представниками фінансової думки щодо бюджету і державних фінансів були камералісти - представники адміністративних і господарських знань. Відстоюючи ідею помірного оподаткуванні, вони стверджували, що зниження податкових ставок, а також надання пільг у перспективі може привести до зростання податкової бази і надходжень по бюджетів. Погляди камералістів стосовно бюджету, податків, витрат держави суттєво вплинули на представників класичної політичної економії. Сьогодні під державним бюджетом розуміють сукупність законодавчо регламентованих відносин між державою і юридичними та фізичними особами з приводу розподілу й перерозподілу ВВП, а за певних умов - національного багатства, з метою формування і використання централізованого фонду коштів, призначеного для забезпечення виконання державою її функцій.Бюджетний механізм - це сукупність способів та форм організацій бюджетних відносин, що застосовуються суспільством з метою вирішення соціально-економічних проблем розвитку країни. Бюджетний механізм включає сукупність загальних та спеціальних методів, форм, важелів мобілізації, розподілу та використання бюджетних коштів - інструментів державного регулювання економіки у сфері бюджетних відносин. За своєю економічною суттю бюджетний механізм - це правові, організаційні і методичні положення та заходи, які визначають функціонування бюджетної системи в економіці держави. У практичному плані бюджетний механізм - це складна економічна структура, яка визначає послідовність і методи дій органів влади при мобілізації і використанні бюджетних коштів. регулюючі - такі доходи, від яких установлюються відрахування до бюджетів нижчих рівнів відповідно до їх потреб.На цій основі має забезпечуватися стійке зростання економіки, удосконалення її структури, створення умов для розвитку господарських одиниць різних форм власності, спільних з іноземним капіталом, акціонерних товариств, орендних і комерціальних підприємств. Дискреційна політика буває двох видів: 1. експансивна (стимувальна) - фіскальна політика, що охоплює збільшення державних видатків та скорочення податків з метою розширення сукупного попиту в економіці в період циклічного спаду; Оскільки здійснення державних видатків означає використання засобів державного бюджету, а податки є основним джерелом його поповнення, фіскальна політика полягає у маніпулюванні державним бюджетом. До факторів, які визначають рівень державних видатків належать: рівень багатства країни; гострота проблеми бідності; трансфертна політика; процедури прийняття бюджетних рішень; уявлення про суспільне благо, витрати, які необхідно фінансувати з бюджету. Держава фінансує свої видатки згідно доходами бюджету.Бюджетна система Російської Федерації складається з трьох рівнів: - перший рівень - федеральний бюджет Російської Федерації та бюджети державних фондів; другий рівень - бюджети субєктів РФ (89 бюджетів - 21 республіканський бюджет, 55 крайових та обласних бюджетів, 10 окружних бюджетів автономних округів, бюджет автономної Єврейської області, міські бюджети Москви та Санкт-Петербурга) і бюджети територіальних державних фондів; Державні фінанси США, як і бюджет РФ, складаються також з трьох частин: - федеральний бюджет (бюджет центрального уряду); Бюджет країни складається з доходів та видатків. У Російській Федерації доходи бюджетів утворюються за рахунок податкових і неподаткових видів доходів, а також за рахунок безвідплатних перерахувань.Великобританія та Німеччина - країни-члени ЄС, які, не зважаючи на різні державні устрої, посідають одні з самих високих місць у рейтингу країн за рівнем життя населення. Система фінансових взаємин між центральними і місцевими органами влади залишалася в цій країні незмінною з вікторіанських часів до кінця 1980-х років, хоча реформи, проведені протягом останніх 15 років, значно понизили роль місцевих бюджетів в економіці Великобританії. Згодом, після позбавлення місцевих органів влади права на будів

План
ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Державний бюджет як складова фінансової системи країни

1.1 Економічна суть і функціонування державного бюджету

1.2 Принципи побудови бюджетного механізму

1.3 Бюджетно-податкова політика: способи формування та реалізації

РОЗДІЛ 2. Аналіз бюджетних систем різних країн

2.1 Порівняльний аналіз бюджетних систем США і РФ

2.2 Порівняльний аналіз бюджетних систем Німеччини та Великобританії

РОЗДІЛ 3. Проблеми та шляхи розвитку бюджетної системи України

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?