Державний бюджет - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 31
Зміст, структура та класифікація доходів державного бюджету. Бюджетні повноваження органів казначейства в процесі виконання бюджету. Аналіз касового виконання державного бюджету за доходами казначейством. Зарубіжний досвід касового виконання бюджету.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
1. Концептуалізація доходів державного бюджету та їх казначейське обслуговування

1.1 Зміст, структура та класифікація доходів державного бюджету

Державний бюджет займає провідне місце в бюджетній системі України. І як будь-який план, він має свої складові частини. Відповідно до глави 5 Бюджетного кодексу можна виділити дохідну і видаткову частини Державного бюджету [2].

Одним з найважливіших факторів фінансових можливостей держави є доходи, які вона акумулює з різноманітних джерел, а також їх склад і структура. Тому складовою частиною фінансової діяльності держави є мобілізація державних доходів.

Вчений економіст Базилевич В.Д. дає таке визначення доходам держави: державні доходи - це грошові відносини, які складаються між державою, юридичними і фізичними особами в процесі вилучення і акумуляції частини вартості ВВП у загальнодержавному фонді з метою їх подальшого використання, зокрема для здійснення державою своїх функцій [30, с. 51]. Тобто, державні доходи - це сукупність різних видів грошових надходжень до фондів держави, що використовуються нею для виконання її завдань і функцій.

Доходи бюджетів утворюються за рахунок надходжень від сплати фізичними і юридичними особами податків, зборів та інших обовязкових платежів, надходжень з інших джерел, встановлених законодавством України. Ці кошти зосереджуються у централізованих і децентралізованих грошових фондах. Формування цих грошових фондів здійснюється в результаті розподілу і перерозподілу ВВП.

Залежно від порядку формування системи державних доходів їх можна розподілити на: централізовані - кошти, які залишаються у розпорядженні держави в процесі розподілу ВВП, та спрямовуються на формування централізованих грошових фондів Державного та місцевих бюджетів, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообовязкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Державного фонду охорони праці, Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення та інші. децентралізовані - це доходи, які залишаються у розпорядженні державних підприємств, установ, організацій при розподілі та перерозподілі валового внутрішнього продукту i формуються, головним чином, за рахунок їх прибутку. Основою для їхнього формування є прибутки i доходи державних підприємств, установ, організацій, населення [92, с. 143].

Центральне місце у системі доходів держави посідають доходи бюджетів держави. Безпосередньо за їхньою допомогою мобілізується основна частка фінансових ресурсів держави при формуванні бюджетних i позабюджетних фондів, які необхідні для фінансового забезпечення виконання державою покладених на неї функцій.

Дослідження проблем формування доходної частини Державного бюджету України викликає інтерес, насамперед тому, що саме бюджет характеризує рівень економічного розвитку країни, і завдяки правильному здійсненню бюджетного процесу забезпечується економічна і соціальна стабільність та належний життєвий рівень населення. Через державний бюджет органи державної виконавчої влади здійснюють реалізацію державної внутрішньої і зовнішньої політики, державне регулювання і стимулювання економіки, фінансування соціальної політики з врахуванням довгострокових інтересів країни. Збільшення асигнувань з державного бюджету сприяє зростанню сукупного попиту в економіці і, відповідно, збільшенню випуску продукції і зайнятості.

Ознайомлення із законодавчою та нормативною базами, а також із теоретичними узагальненнями вітчизняних економістів привело нас до висновку, що в науковій літературі немає єдиних підходів до трактування сутності доходів бюджетів, теоретичні положення у багатьох випадках не стикуються з практикою, що негативно позначається на ефективності функціонування бюджетної системи. Більшість науковців зосереджують свою увагу на прагматичних питаннях наповнення бюджетів, не вдаються до глибокого дослідження їхньої сутності, принципів, класифікаційних ознак, унаслідок чого неможливо дати якісну оцінку сформованій у державі системі доходів, виявити суттєві відхилення її чинної моделі від оптимальної. Адже лише за допомогою теорії можна сформулювати оптимальну модель, здатну бути орієнтиром для побудови практичної моделі.

Так, у статті 2 Бюджетного кодексу України зазначено: «Доходи бюджету - усі податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротні основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, дарунки, гранти)» [2, п. 6]. Одночасно надходження до бюджету трактуються як «…доходи бюджету та кошти, залучені в результаті взяття боргових зобовязань органами державної влади АР Крим або органами місцевого самоврядування» [2, п. 7]. На нашу думку, в законодавчому акті давати визначення доходів як надходжень і надходжень як доходів некоректно.

Список литературы
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №30. - С. 141.

2. Бюджетний Кодекс України від 21.06.2001 р. - К., 2001. - 80 с.

3. Указ Президента України №1031/2000 від 27.07.2000 р. Про заходи щодо підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи.

4. Указ Президента України №335/95 від 26.04.1995 р. Про Державне казначейство України.

5. Закон України «Про Державний бюджет України на 2006 рік» від 20.12.2005 №3235-IV // Офіційний вісник України. - 2005. - №51. - С. 7.

6. Закон України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» від 19.12.2006 №489-V // www.minfin.gov.ua.

7. Закон України «Про Державний бюджет України на 2008 рік» від 28.12.2007 №107-VI // www.minfin.gov.ua.

8. Закон України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» від 26.12.2008 №835-VI // www.minfin.gov.ua.

9. Закон України №509-ХІІ від 4.12.1990 р. Про державну податкову службу в Україні.

10. Закон України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» від 26.12.2008 №835-VI // www.minfin.gov.ua.

11. Постанова Правління Національного банку України від 16.08.2006 №320 «Про затвердження інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті»

12. Постанова Кабінету Міністрів України №1721 від 15.09.1999 р. Про створення внутрішньої платіжної системи Державного казначейства України.

13. Постанова Кабінету Міністрів №1232 від 21.12.2005 р. Про затвердження положення про Державне казначейство України.

14. Наказ Міністерства фінансів України від 11.03.2008 р. №373 «Про затвердження формату та регламенту обміну інформацією між місцевими фінансовими органами та територіальними органами Державного казначейства України».

15. Наказ Державного казначейства України від 28.11.2000 р. №119. Інструкція про відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державного казначейства.

16. Наказ Державного казначейства України №131 від 19.12.2000 р. Про затвердження Порядку виконання Державного бюджету за доходами.

17. Наказ Державного казначейства України №80 від 03.03.2008 р. Про внесення змін до Порядку виконання Державного бюджету за доходами.

18. Наказ Головного управління Державного казначейства України №122 від 26.06.2002 р. Положення про Єдиний казначейський рахунок.

19. Наказ Державного казначейства України від 28.11.2000 р. №119. Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності виконання державного та місцевих бюджетів в органах Державного казначейства України.

20. Наказ Державного казначейства України від 02.12.2002 р. №221. Про затвердження Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства.

21. Наказ Державного казначейства України від 10.12.2002 р. №226. Про затвердження Порядку повернення платникам помилково та/або надміру сплачених податків, зборів (обовязкових платежів).

22. Наказ Державної податкової адміністрації України, Міністерства фінансів України та Державного казначейства України від 03.08.2004 №451/501/132. Про затвердження Порядку взаємодії між органами державної податкової служби України, Міністерства фінансів України та Державного казначейства України в процесі відшкодування податку на додану вартість за висновками органів державної податкової служби України та погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість шляхом видачі облігацій внутрішньої державної позики.

23. Наказ Державного казначейства України та Державної податкової адміністрації України від 27.04.2004 №82/245. Про затвердження Порядку взаємодії між органами державної податкової служби України та Державного казначейства України в процесі судового розгляду та виконання рішень суду щодо безспірного списання коштів з рахунків, на яких обліковуються надходження державного бюджету України з податку на додану вартість.

24. Наказ Державної податкової адміністрації України, Міністерства фінансів України та Державного казначейства України від 03.02.2005 р. №58/78/22. Про затвердження Порядку взаємодії органів державної податкової служби України, фінансових органів та органів Державного казначейства України в процесі повернення помилково та/або надміру сплачених податків, зборів (обовязкових платежів) платникам податків.

25. Наказ Державного казначейства України та Державної податкової адміністрації України від 25 квітня 2002 року №74/194. Про затвердження Порядку взаємодії між органами Державного казначейства України та державної податкової служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами.

26. Інформаційно-аналітичні матеріали по підсумках роботи органів Державного казначейства України у 2007 році та завдання на 2008 рік.

27. Звітні дані Головного управління Державного казначейства у Тернопільській області за 1998-2008 р.р.

28. Базилевич В.Д. Державні фінанси. Навч. посіб. В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик Вид. 2-е, доп. і перероб. /За заг. ред. Базидевича В.Д. - К: Атака, 2004.

29. Батура О.В., Огданський К.М. Державне казначейство України: місце і роль у виконанні бюджету // Фінанси України. - 2003. - №11. - С. 3.

30. Булгакова С.О. Казначейство зарубіжних країн: Навч. посібник. - К.: КНТЕУ, 2000.

31. Василик О.Д. Бюджетна система України. Василик О.Д., Павлюк К, В. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004.

32. Даневич О. Оптимізація процесу управління бюджетними коштами // Казна. - 2001. - №7-8. - С. 10-12.

33. Деревянко В. Забезпечуємо прозорість і стабільність бюджетної системи // Казна. - 2002. - №4. - С. 4-5.

34. Дорош Н.І. Державний фінансовий контроль: зарубіжний досвід і шляхи вдосконалення // Фінанси України. 1998. - №1. - С. 47-49.

35. Жибер Т.В. Державне казначейство України: становлення, проблеми, перспективи // Фінанси України. - 2001. - №1.

36. Загородній А.Г. Фінансовий словник. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С - 2-е видан., виправлене і доповнене - Львів: Видавництво «Центр Європи», 1997.

37. Івченко С. Кошти повинні не лише вчасно надходити, а й використовуватися за призначенням // Казна. - 2002. - №8. - С. 9-11.

38. Ісмаїлов А.Б. Бюджетний процес та напрями його удосконалення // Фінанси України. - 2002. - №8.

39. Казначейська система виконання бюджету: Підручник / С.О. Булгакова, Л.В. Єрмошенко, Н.І. Сушко, О.О. Чечуліна, Т.А. Шаповал, Н.П Шульга. - К.: КДТЕУ, 2000.

40. Каленський М.М. Доходи державного бюджету як дзеркало економіки держави // Фінанси України. - 2006. - №9. - С. 10-18.

41. Карлін М.І. Державні фінанси в транзитивній економіці: Навч. посіб. / М.І. Карлін, Л.М. Горбач, Л.Я. Новосад та ін.; за заг. ред. д.е.н., проф. М.І. Карліна. - К.: Кондор, 2003.

42. Каруца С.М. Фінансова звітність як предмет державного фінансового контролю // Фінансовий контроль. -2002. - №1. - С. 36-38.

43. Кінах А. Уряд зробить все можливе, аби система Держказначейства відповідала сучасним вимогам та світовим стандартам // Казна. - .2001. №7-8. - С. 3.

44. Кіреєв О. Наголос на єдиний казначейський рахунок // // Казна. - 2001. - №1. - С. 1 - 2.

45. Ковалюк О.М. Роль контролю у фінансовому механізмі економіки // Фінанси України. - 2002. - №7. - С. 151-158.

46. Коломис В. Нові аспекти в управлінні коштами Державного бюджету України // Вісник НБУ. - 1999. - №5. бюджет казначейство касовий доход

Размещено на

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?