Державний борг та проблеми його обслуговування - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 87
Економічна сутність, види і показники державного боргу. Аналіз структури і динаміки державного боргу України за 2010-2012 рр. Причини формування боргових зобов’язань. Механізм управління державною заборгованістю та проблеми і напрямки його вдосконалення.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Розмір державного боргу, методи погашення, впливають на всі складові економічної системи держави: дефіцит державного бюджету, інвестиції в економіці країни , інфляцію та інші. Інвестиційна напруженість , а також потреби в капіталі для технологічного оновлення економіки зумовили необхідність попиту на державний борг в трансформаційній економіці країни.Управління державним боргом вимагає використання цілої системи методів по його регулюванню. У теперішній час майже неможливо знайти державу, яка була б спроможна обходитися без запозичень. Отже, щоб економіка не відійшла від стану повної зайнятості ресурсів, ці заощадження мають бути використані державою шляхом приросту державного боргу. Головними факторами, що впливають на відносні й абсолютні показники державного боргу, є дефіцит державного бюджету, зовнішньо-торгівельний дефіцит, рівень відсоткових ставок за позиками, накопичений обсяг боргових зобовязань держави, рівень розвитку фінансових ринків, можливості залучення позичкових коштів із внутрішніх і зовнішніх джерел, динаміка інфляційних процесів, темпи зростання реального ВВП.Державний борг - загальна сума боргових зобовязань з повернення отриманих та непогашених кредитів (позик) станом на звітну дату, що виникають внаслідок державного запозичення [2]. Економічна суть державного боргу виявляється через такі дві його функції: 1) фіскальну - залучення державою необхідних коштів для фінансування бюджетних видатків; Державний борг за своєю економічною сутністю визначає економічні відносини держави як позичальника з її кредиторами (резидентами та нерезидентами) з приводу перерозподілу частини вартості валового внутрішнього продукту на умовах строковості, платності та повернення. Державний борг формується під впливом як обєктивних, так і субєктивних факторів. До перших з них можна віднести несприятливий інвестиційний клімат, перемінний склад виробництва і звуження на цій основі податкової бази, відємне сальдо торговельного балансу, переважання застарілої технологічної бази із значною мірою морального старіння і фізичного спрацювання основного капіталу, уповільнені темпи виробничого відтворення.Державний борг складається з внутрішнього та зовнішнього боргу держави. Абсолютний розмір державного боргу є не дуже показовим макроекономічним індикатором, оскільки борг зростає у міру збільшення ВВП, і на його величину впливає інфляція. Відносна величина державного боргу (“борг / ВВП”) залежить від таких факторів, як рівень реальної процентної ставки, якою визначається розмір виплат по боргу, темп зростання реального ВВП та обсяг первинного бюджетного дефіциту. 18 Бюджетного кодексу України, в якій зазначено, що величина суми боргу не має перевищувати 60% фактичного річного ВВП України [21]. Згідно з прийнятою в світі методологією гарантії оплати боргів підприємств такі борги, а також інші умовні зобовязання не враховуються до того моменту, поки державні органи не вимушені розпочати виплати з метою погашення боргу[26].Проблема управління державним боргом полягає в забезпеченні платоспроможності держави, реальних джерел погашення державного боргу. Під час управління державним боргом, передусім зовнішнім, треба шукати варіанти, які б мінімізували втрати для держави і населення. У процесі управління державним боргом вирішуються такі завдання: 1) пошук ефективних умов запозичення коштів з точки зору мінімізації вартості боргу; Для ефективного управління державним боргом потрібно дотримуватись наступних принципів: - безумовності - забезпечення режиму безумовного виконання державою всіх зобовязань перед інвесторами і кредиторами, які держава, як позичальник, прийняла на себе при укладанні договору позики; Державний борг оцінюють за такими показниками: 1) борг на душу населення - свідчить яка сума державного боргу припадає на кожного громадянина країни;Загрозу економіці становить не стільки сам по собі державний борг як такий, особливо якщо він не значно відхиляється за своїми параметрами від узагальнюючих макроекономічних показників, стільки зростання суми витрат на його обслуговування. Як свідчать аналітичні матеріали та літературні джерела, основними причинами державного боргу в Україні є: зменшення приросту національного доходу у звязку зі стагнацією економіки; збільшення бюджетних витрат, як наслідок економічної кризи та незбалансованої бюджетної політики; зменшення надходжень до бюджетів усіх рівнів порівняно з видатками через диспропорції основних галузей економіки України; відсутність чіткої фінансової стратегії уряду, яка повинна бути спрямована на перспективне підвищення стабільності Державного бюджету, національної валюти, економіки в цілому; інфляційні процеси, які є наслідком як обєктивних, так і субєктивних причин. Протягом 2010 року сума державного та гарантованого державою боргу України без врахування запозичених коштів, спрямованих на вирішення утворених в попередніх роках проблем (погашення заборгованості минулих років з відшкодування ПДВ, збільшення статутного капіталу Державної іпотечної установи, НАК «Наф

План
Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи державного боргу.

1.1 Економічна сутність державного боргу

1.2 Види і показники державного боргу

1.3 Механізм управління державним боргом

Розділ 2. Аналіз державного боргу України за 2010 - 2012 роки.

2.1 Причини виникнення державного боргу

2.2 Аналіз структури і динаміки державного боргу України за 2010-2012

2.3 Обслуговування державного боргу і управління ним в Україні

Розділ 3. Проблеми і напрямки вдосконалення управління державним боргом

3.1 Зарубіжний досвід управління державним боргом

3.2 Напрямки покращення управління державним боргом в Україні

Висновки

Список використаної літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?