Державне управління транспортом в Україні. Транспортна політика - Методичка

бесплатно 0
4.5 119
Соціально-економічна роль і функції транспорту. Основні напрями і функції державного управління транспортом. Забезпечення та реалізація транспортної політики України, її наближення до норм Європейського Союзу. Транспортні комунікації Одеського регіону.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Транспорт - галузь матеріального виробництва, що здійснює комплекс транспортно-технологічних процесів переміщення пасажирів і вантажів.

Значення транспорту для будь-якої країни винятково велике. Він виконує в державі важливі економічні, оборонні, соціально-політичні й культурні функції.

Економічна роль транспорту міститься насамперед у тому, що він є органічною ланкою кожного виробництва, проводить безперервну й масову доставку всіх видів сировини, палива й продукції з пунктів виробництва в пункти споживання, а також здійснює поділ праці, спеціалізацію й кооперацію виробництва. Без транспорту немислимо раціональне розміщення виробництва, освоєння нових територій і природних багатств. Транспорт - важливий фактор економічної інтеграції країн і розвитку міжнародної торгівлі.

З іншого боку, транспорт сам по собі представляє найбільшу галузь народного господарства. Так, основні фонди транспорту становлять близько 15% загальнодержавних, на транспорті трудяться майже 10% загального числа робітників та службовців.

Крім того, для транспорту повністю працюють такі галузі, як локомотиво- і вагонобудування, автомобіле- і суднобудування, авіабудування та ін. Обслуговують транспорт також паливна промисловість, енергетика, металургія тощо.

Усі ці фактори обумовлюють значні транспортні витрати, що відображається на ціні товарів. Так, питома вага транспортних витрат у ціні багатьох масових вантажів становить від 15 до 40%.

Соціально-політичні функції транспорту містяться в його здатності здійснювати обмін матеріальними й духовними цінностями між районами, містами, територіями й цим сприяти їхньому обєднанню в єдину державу.

Транспорт забезпечує вантажні, побутові й туристичні поїздки, а також медичне обслуговування людей; полегшує їх фізичну працю, зокрема при переміщенні значних обсягів вантажів та інше.

Значне й різноманітне культурне значення транспорту. Насамперед він забезпечує спілкування між континентами, країнами, містами і людьми й сприяє задоволенню їх естетичних потреб і культурному обміну.

Оборонна роль транспорту виділялася й підкреслювалася завжди. За всіх часів транспорт розглядався як один із найважливіших факторів забезпечення обороноздатності держави. Його функціями є перекидання військ і озброєнь, вантажів постачання, забезпечення обєктів тилових служб і військового виробництва. Він є також органічною частиною багатьох видів військової зброї.

З одного боку, транспорт є частиною інфраструктури ринку, як такою що «фізично» реалізує обмін товарами і послуги населенню, а з іншого боку - він сам як субєкт ринку продає свої послуги за рахунок переміщення вантажів і пасажирів. Транспорт цим самим створює ринок транспортних послуг.

Процес транспортування включає дві стадії: перша - транспортування предмета праці в сфері виробництва;

друга - транспортування продукту зі сфери виробництва в сферу споживання.

Транспорту властиві деякі особливості, що відрізняють його від інших галузей народного господарства: - транспорт не створює нової продукції, а є продовженням процесу виробництва в межах процесу обігу. Процес виробництва продукції закінчується тоді, коли продукція доставлена до місця споживання, тому транспорт є продовженням процесу виробництва, який почався в промисловості й сільському господарстві;

- продукцію транспорту - перевезення вантажів і пасажирів не можна нагромадити, створити запаси, тому проблема резервів на транспорті складається в створенні резервів пропускної й провізної спроможності;

- продукція транспорту не містить сировини. Частка заробітної плати в її собівартості вдвічі більша ніж у промисловості. Витрати на амортизацію, паливо і електроенергію становлять майже половину всіх експлуатаційних витрат транспорту;

- оскільки на транспортному ринку реалізується процес переміщення вантажів і пасажирів, особливе значення мають прискорення й безперервність транспортного процесу, скорочення строків доставки вантажів, і пасажирів, схоронність вантажів, безпека й безвідмовність у роботі всіх ланок транспортного процесу, кожного виду транспорту й транспортної системи в цілому;

- скорочення вартості і часу доставки вантажів і пасажирів істотно впливає на економічний підйом держави, розширення торгівлі, підвищення рівня життя населення. Рівень розвитку транспорту в країні визначає рівень її цивілізації;

- транспорт негативно впливає на навколишнє середовище. На транспорт припадає 40% викиду в атмосферу шкідливих речовин, причому основна частка належить автомобільному транспорту - до 80%.

Структурно транспорт країни (регіону) можна представити як систему, що складається із двох підсистем - загального й не загального користування.

Транспорт загального користування обслуговує сферу обігу вантажів та населення і, відповідно до діючого законодавства, зобовязаний здійснювати перевезення вантажів і пасажирів, ким би ці перевезення не були предявлені: державним підприємством або установою, громадською організацією, приватним підприємст

План
ЗМІСТ

Соціально-економічна роль і функції транспорту

Мета, завдання, методи та субєкти державного управління транспортом

Основні напрями державного управління транспортом України

Функції державного управління в галузі транспорту

Транспортна політика України та її наближення до норм Європейського Союзу

Державна транспортна політика в галузі безпеки руху

Центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту

Забезпечення та реалізація державної політики на транспорті

Залізничний транспорт

Автомобільний транспорт

Морський и річковий транспорт

Цивільна авіація

Міський електричний транспорт

Трубопровідний транспорт

Транспортні комунікації Одеського регіону

Додаткова література

Питання для самоперевірки

Додаток А. Закон України «Про транспорт»

Додаток Б. Закон України «Про морські порти України» (Витяг)

Додаток В. Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті

Додаток Г. Положення про Міністерство інфраструктури України (Витяг)

Додаток Д. Транспортна стратегія України на період до 2020 року (Витяг)

Додаток Е. Положення про Управління морегосподарського комплексу, транспорту та звязку Одеської обласної державної адміністрації

Додаток Ж. Положення про Департамент транспорту, звязку та організації дорожнього руху Одеської міської ради

Додаток И. Міська програма розвитку електротранспорту м. Одеси на 2011-2015 роки (Витяг)

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ І ФУНКЦІЇ ТРАНСПОРТУ

Вывод
Реалізація Стратегії дасть змогу: модернізувати транспортну систему та підвищити ефективність її функціонування;

задовольнити потребу національної економіки і населення у перевезеннях та підвищити якість і доступність транспортних послуг;

забезпечити своєчасність доставки вантажів;

удосконалити систему управління галуззю транспорту;

збільшити пропускну спроможність транспортної мережі;

підвищити рівень безпеки на транспорті;

зменшити на 30 відсотків обсяг викидів шкідливих речовин в атмосферу;

зменшити на 15-20 відсотків енергоємність транспорту, зокрема автомобільного - з 43,6 до 34,8 грама умовного палива на 1 тонно-кілометр, залізничного - з 10,32 до 8,75 грама умовного палива на 1 тонно-кілометр;

прискорити темпи інтеграції вітчизняної транспортної системи до європейської та світової транспортних систем, максимально використати транзитний потенціал держави.

ДОДАТОК Е

ПОЛОЖЕННЯ про управління морегосподарського комплексу, транспорту та звязку Одеської обласної державної адміністрації

(затверджено розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 25.06.2011 р. №493/А-2011)

1. Загальні засади

Управління морегосподарського комплексу, транспорту та звязку Одеської обласної державної адміністрації (далі - Управління) є структурним підрозділом Одеської обласної державної адміністрації,що утворюється головою Одеської обласної державної адміністрації, підзвітне та підконтрольне голові Одеської обласної державної адміністрації та заступникові голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обовязків.

Управління забезпечує реалізацію державної політики у сфері транспорту, морегосподарського комплексу та звязку. Координує діяльність транспортного, морегосподарського та авіаційного комплексів, підприємств та установ звязку.

Управління взаємодіє з Міністерством інфраструктури України, Державною інспекцією України з безпеки на морському та річковому транспорті, Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті, Адміністрацією Державної служби спеціального звязку та захисту інформації України, Державною авіаційною службою України, з іншими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства інфраструктури України, Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті, Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті, Адміністрації Державної служби спеціального звязку та захисту інформації України, Державної авіаційної адміністрації України, розпорядженнями та дорученнями голови обласної державної адміністрації,рішеннями обласної ради і цим положенням.

3. Основним завданням Управління є: 3.1 Забезпечення на території області: - реалізації державної політики у сфері транспорту, морегосподарського комплексу та звязку;

- координація роботи підприємств морегосподарського комплексу, транспорту та звязку;

- організації роботи щодо утворення цілісної транспортної системи області;

- сприяння органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку області.

3.2 Розроблення та виконання: - заходів, спрямованих на ефективну взаємодію усіх видів транспорту, координація діяльності підприємств та організацій морського, залізничного, авіаційного, автомобільного, річкового транспорту, підприємств та установ звязку, підприємств, що надають послуги із працевлаштування на судна під українським та іноземними прапорами;

- проектів цільових обласних програм розвитку морського і річкового господарства, транспортної інфраструктури, обєктів та систем звязку на основі прогнозів потреб населення і суспільного виробництва у відповідних послугах;

- напрямів і проведення єдиної економічної науково-технічної, соціальної, в тому числі з питань підготовки кадрів, політики в море-господарському комплексі, транспортній інфраструктурі, підприємствах звязку;

- пропозицій спрямованих на виконання актів Президента України та Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та Міністерства інфраструктури України щодо розвитку і реформування економіки та вжиття заходів для розвитку підприємств морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та звязку.

3.3 Вивчення, пошук та надання пропозицій щодо залучення згідно з державним і регіональним інтересами іноземних інвестицій, сучасних зарубіжних технологій для розвитку морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та звязку області.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань: 4.1 Аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку області, бере участь у визначенні його пріоритетів, у проведенні структурних змін, а також формуванні напрямів інвестиційної політики, готує голові обласної державної адміністрації та його заступнику згідно з розподілом обовязків, Міністерству інфраструктури України, Державній інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті, Державній інспекції України з безпеки на наземному транспорті, Адміністрації Державної служби спеціального звязку та захисту інформації України та Державній авіаційній адміністрації України пропозиції, спрямовані на забезпечення економічної безпеки держави, сталого розвитку і детінізації економіки.

4.2 Сприяє створенню умов для рівноправного розвитку всіх форм господарювання та розвитку підприємництва на території області, надає консультаційну, інформаційну та іншу допомогу субєктам підприємницької діяльності, розробляє разом з громадськими організаціями та підприємствами регіональні програми підтримки підприємництва, сприяє їх виконанню, формуванню ринку транспортних і транспортно-експедиційних послуг, послуг звязку.

4.3 Забезпечує: - державну підтримку підприємствам, організаціям морського господарства, транспортної інфраструктури та звязку при виконанні ними завдань щодо задоволення потреб населення, суспільного виробництва у відповідних послугах і продукції;

- реалізацію в межах своєї компетенції державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в управлінні;

- формування автобусної маршрутної мережі загального користування та розробляє перспективи її розвитку;

- безпечне і якісне обслуговування пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.

4.4 Вживає заходів щодо забезпечення дотримання Конституції і законів України, інших актів законодавства підприємствами і організаціями морського господарства, транспортної інфраструктури та звязку незалежно від форм власності і підпорядкування.

4.5 Через відповідні міністерства, відомства сприяє матеріально-технічному та фінансовому забезпеченню підпорядкованих підприємств.

4.6 Здійснює розробку регіональних комплексних і цільових програм розвитку всіх видів транспорту, обєктів і систем звязку та забезпечує їх реалізацію.

4.7 Сприяє підприємствам і організаціям у налагодженні та розширенні міжрегіональних економічних звязків, надає пропозиції до проектів відповідних угод.

4.8 Бере участь: - у реалізації заходів, повязаних з роздержавленням, реструктуризацією і демонополізацією підприємств та організацій;

- у підготовці пропозицій щодо утворення і функціонування спеціальних економічних зон, запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку, аналізує економічні та соціальні наслідки їх функціонування та територій пріоритетного розвитку і подає відповідну інформацію голові обласної державної адміністрації та його заступнику, згідно з розподілом обовязків;

- у розробці генеральних схем транспортного розвитку міст і області в цілому, організовує погодження проектів будівництва важливих обєктів морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та звязку, виходячи з інтересів держави й регіону;

- у підготовці і проведенні наукових, практичних конференцій, симпозіумів з проблем, що належать до його компетенції;

- у впровадженні програмного та методичного забезпечення функціонування інформаційно-аналітичних систем, що використовуються для дослідження стану економічного і соціального розвитку області;

- у виконанні заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, планує, організовує мобілізаційну підготовку підприємств.

- у перевірці ефективності використання державного майна, яке перебуває у користуванні підприємств та подає пропозиції керівництву облдержадміністрації про поліпшення стану справ на підприємствах, в організаціях та установах щодо зміцнення керівництва окремих підприємств.

4.9 Вносить пропозиції відповідним органам стосовно зміни цін і тарифів на перевезення пасажирів і багажу автобусами і послуги звязку.

4.10 Затверджує паспорти автобусних маршрутів, розклад руху пасажирського транспорту всіх форм власності на внутрішньо обласній автобусній мережі.

4.11 Сприяє вирішенню питань про створення оптимальних умов для роботи морських торговельних портів, підприємств транспорту області з метою завантаження вільних потужностей перевантажувальних комплексів і надає допомогу в залученні додаткових експортно-імпортних вантажопотоків.

4.12 Організовує і координує проведення науково-технічних і науково-дослідницьких робіт, сприяє впровадженню нових технологій, спрямованих на розвязання важливих проблем морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та звязку.

4.13 Розробляє пропозиції щодо вдосконалення системи підготовки (перепідготовки) кадрів(спеціалістів) у сфері транспорту, звязку та управління морегосподарського комплексу, транспорту та звязку Одеської обласної державної адміністрації, бере участь у впровадженні заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва.

4.14 Вживає заходів для соціального захисту працівників підприємств і організацій морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та звязку.

4.15 Спільно з іншими структурними підрозділами Одеської облдержадміністрації бере участь у залученні іноземних партнерів, надає пропозиції про утворення спільних підприємств та фондів у море-господарському комплексі, транспорті та звязку.

4.16. Співпрацює з підприємствами, організаціями і установами області, що надають послуги з працевлаштування на судна під українським та іноземними прапорами, аналізує ефективність їхньої діяльності.

4.17 Виконує функції організатора перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що виходять за межі території району, але не виходять за межі області, а також на внутрішньо обласних автобусних маршрутах загального користування. Вводить в дію рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу.

4.18 Укладає від імені обласної державної адміністрації договори: - на автобусних маршрутах загального користування із автомобільним перевізником - переможцем конкурсу на приміських та міжміських автобусні маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області (внутрішньообласні маршрути) та забезпечує контроль за виконанням ними умов договорів;

- з власниками автостанцій щодо обслуговування пасажирів на внутрішньо-обласних автобусних маршрутах та розриває їх у встановленому чинним законодавством порядку.

4.19 Має право: - достроково розірвати договір з автомобільним перевізником у разі порушення ним умов договору і призначити для роботи на автобусному маршруті загального користування (групі маршрутів) автомобільного перевізника, який за результатами конкурсу зайняв наступне місце, а в разі їх відмови - призначати до проведення конкурсу автомобільного перевізника один раз на строк не більше ніж три місяці. З цього приводу видаються накази;

- у разі припинення автомобільним перевізником перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування призначати перевізника, який за результатами конкурсу зайняв наступне місце, а в разі їх відмови - призначати до проведення конкурсу автомобільного перевізника один раз на строк не більше ніж три місяці. З цього приводу видаються накази;

- у разі відкриття автобусного маршруту, який не має паспорта, призначати один раз тимчасового автомобільного перевізника на строк до трьох місяців, після чого за результатами функціонування маршруту приймати рішення щодо доцільності відкриття маршруту та проведення конкурсу. З цього приводу видаються накази;

4.20 Надає органам місцевого самоврядування пропозиції щодо розміщення та будівництва автостанцій та касово-диспечерських пунктів обслуговування автобусів на внутрішньо-обласній автобусній маршрутній мережі.

4.21 Готує голові обласної державної адміністрації та його заступнику згідно з розподілом обовязків пропозиції щодо: - розміщення на території області нових, реконструкції, розширення, ліквідації діючих підприємств та інших обєктів виробничого і невиробничого призначення;

- визначення місць облаштування пристаней, причалів, пунктів базування маломірного флоту та інших плавзасобів на підставі інформації, наданої районними державними адміністраціями та виконавчими комітетами рад міст обласного значення;

- від значення працівників підприємств і організацій морського господарства, транспортної інфраструктури, підприємств звязку державними нагородами, застосовує згідно із законодавством інші форми морального i матеріального заохочення за досягнення у виробничій діяльності;

- погодження кандидатур на посаду керівників підприємств державної форми власності, які підпорядковані Міністерству інфраструктури України;

- вдосконалення законодавства України з питань, що належать до компетенції Управління.

4.22 Організовує: - впровадження автоматизованої системи управління та диспетчеризації автобусів, що працюють на міжміських внутрішньо-обласних автобусних маршрутах загального користування;

- роботу комісій, координаційних рад, робочих груп, комітетів, утворених головою обласної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції Управління.

4.23 Забезпечує оприлюднення інформації про свою діяльність та прийняті рішення, систематично веде облік документів, що перебувають у володінні Управління.

4.24 Виконує інші функції згідно з покладеними на нього завданнями.

5. Управління має право: 5.1 Здійснювати в межах своїх повноважень державний контроль за дотриманням підприємствами, установами і організаціями, незалежно від форм власності, законодавчих та інших нормативних актів з питань, вирішення яких віднесено до його компетенції.

5.2 Подавати голові обласної державної адміністрації пропозиції про скасування розпоряджень голів районних державних адміністрацій з питань, які належать до компетенції Управління та суперечать чинному законодавству.

5.3 Залучати спеціалістів інших підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, обєднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.4 Одержувати від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, а від органів державної статистики - безплатно дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.5 Скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції.

Управління під час виконання своїх обовязків має право одержувати від підприємств незалежно від форм власності відомості, що не становлять комерційної таємниці.

6. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за погодженням з Міністерством інфраструктури України.

6.1 Начальник управління має заступника - начальника відділу автомобільного транспорту та безпеки руху, який за його поданням призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації.

7. Начальник управління: 7.1 Здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань щодо законності прийнятих рішень, визначає ступінь відповідальності працівників.

7.2 Видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

7.3 Діє від імені Управління, представляє його у всіх установах та організаціях, укладає договори, угоди, відкриває розрахункові рахунки та реєстраційні рахунки в органах державного казначейства.

7.4. Затверджує положення про структурні підрозділи та функціональні обовязки працівників Управління.

7.5. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання Управління.

7.6. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників Управління.

7.7. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо основних напрямків діяльності Управління, обговорення найважливіших програм та вирішення інших питань в Управлінні може утворюватися наукова рада і відповідні комісії.

7.8 Управління утримується за рахунок коштів Державного БЮДЖЕТУУКРАЇНИ.

8. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові рахунки в установах банку, реєстраційні рахунки в установах державного казначейства, печатку із зображенням Державного герба України i своїм найменуванням.

Список литературы
1. Бенсон Д., Уайтхед Дж. Транспорт и доставка грузов. М.: Транспорт, 1990. - с. 278.

3. Виконавча влада і адміністративне право. За заг. ред. В.Б. Аверянова. К.: "ІНЮРЕ, 2002."

4. Водний кодекс України. ВВР.1995.

5. Галабурда В.Г. и др. Единая транспортная система\ М.: Транспорт, 2001. - 303 с.

6. Державне управління. Теорія і практика. За заг. ред. В Б Аверянова. - К.: Юрінком Інтер, 1998.

7. Закон України "Про автомобільний транспорт". ВВР.2001.

8. Закон України "Про залізничний транспорт".ВВР.1996.

9. Закон України "Про транспорт". ВВР. 1996.

10. Зеркалов Д. В. Безпека руху автомобільного транспорту: Довідник / Д.В. Зеркалов, П.Р. Левковець, О.І. Мельниченко, О.М. Дмитрієв. - К.: Основа, 2002. - 360 с.

11. Зеркалов Д.В. Транспортная система Украины. Справочник. - К.: Основа, 2008. - 620 с.

12. Кодекс торговельного мореплавства України. ВВР. 1995.

13. Курзенков Г. Надзор за соблюдением законодательства по обеспечению безопасности в транспортном комплексе // Транспортная безопасность и технологии. - 2008. - №2. - С. 5-7.

14. Макаренко М. Економічна доцільність державного регулювання на транспорті // Економіст. - 2006. - №10. - C. 25-27.

15. Материалы журналов «Судоходство», «Порты Украины», «Транспорт», «Железные дороги мира» и др.

16. Органи державної влади України. За ред. В.Ф. Погорілка. К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2002.

17. Основні напрями розвитку транспортно-дорожнього комплексу України на майбутнє // Транспортні інновації. - 2010. - №3. - C. 9.

18. Повітряний кодекс України. ВВР. 1993.

19. Правове регулювання сфери транспорту в Європейському Союзі та в Україні: у 2-х т. / Ред. В.Г, Дідик; М-во юстиції України, Державний департамент з питань адаптації законодавства. - К.: Ніка-Прінт, 2006

20. Развадовський В. Функції державного управління транспортною системою України //Право України. - 2004. - №5. - С.121-126.

21. Соболєв Ю.В., Диканб В.Л. Єдина транспортна система: навчальний посібник. Харків: Олант, 2002. - 288 с.

22. Ткаченко А. Державне регулювання діяльності в галузі транспорту //Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2004. - №2. - C. 271-277.

23. Транспорт Украины: Справочник.

24. Транспортний комплекс України. Автомобільні дороги: Проблеми та перспективи / За ред. І.В. Юхновського. - К.: Фада, 2004. - 176 с.

25. Юхновський І.Р. Транспортний комплекс України. Залізничний транспорт: Проблеми та перспективи / І.Р. Юхновський; За ред. І.Р. Юхновського. - К.: Фада, ЛТД, 2006. - 288 с.

26. Яцківський Л.Ю., Зеркалов Д.В. Загальний курс транспорту: Навчальний посібник. В двох книгах. - Кн.1. (544 с.), Кн.2. (504 с.) - К.: Арістей, 2007.

Інтернет-ресурси

1. Єдина транспортна система України в особливий період [Електронний ресурс].

2. Транспортная система Украины [Электронный ресурс]. Викладені загальні питання історії становлення і розвитку транспорту України, та коротка характеристика всі його видів.

3. Автомобільний транспорт. Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії [Електронний ресурс].

4. Рост и развитие транспортных систем. Наземный транспорт [Электронный ресурс].

5. Значення транспортного комплексу в народному господарстві [Електронний ресурс].

6. Автомобильный транспорт - Правовое регулирование в Украине [Электронный ресурс].

7. Водний і повітряний транспорт [Електронний ресурс].

8. Громадський транспорт (Україна) [Електронний ресурс].

9. Транспорт України [Електронний ресурс].

10. Громадський транспорт України: проблеми і перспективи [Електронний ресурс].

11. Про шляхи сполучення [Електронний ресурс].

12. История транспорта [Электронний ресурс].

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?