Державне регулювання промислової політики України - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 94
Перспективи створення конкурентоспроможного промислового комплексу України. Вплив фінансово-боргової кризи у країнах Європи на скорочення попиту на основну експортну продукцію держави. Модернізація як спосіб формування ефективної економіки країни.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Володіючи потужним інтелектуальним і технологічним потенціалом у промисловості, Україна має перспективи створення конкурентоспроможного промислового комплексу, здатного утвердити її як високотехнологічну державу. В цьому контексті, важливим фактором виступає промислова політика держави. Цим визначається актуальність дослідження та розробки державного регулювання промислової політики України. Обєктом промислової політики виступає весь промисловий комплекс країни як єдиний організм. У вітчизняній науковій літературі із малою періодичністю розкриваються проблеми промислової політики України.орієнтація на всесоюзну кооперацію (Україна виробляла лише 20% кінцевого продукту, а інша частина створювалася в коопераційних звязках із підприємствами держав-союзниць) [6, с. значна частка проміжного виробництва: основу складали галузі групи А (добувна, обробна, воєнна промисловість, виробництво засобів виробництва) - 72% [9, с. По виробництву окремих видів промислової продукції, зокрема машинобудування Україна була абсолютним світовим монополістом, тобто входила до трійки світових лідерів [11]. Поряд з цим варто відмітити необхідність функціонування державного сектору економіки, адже держава має бути не тільки регулятором ринкових господарських відносин, а й безпосереднім їх учасником [3, с. Стігліц говорив, що "прискорена приватизація спирається на ідею Коуза про те, що не має значення, ким були початкові власники, оскільки ринок швидко перерозподіляє власність на користь ефективного".Україна входила в елітну групу країн з найвищим рівнем наукоємності економіки, зокрема наукового потенціалу. Проте низький рівень інноваційної політики впродовж 20 років призвів до постійного зниження кількості підприємств, що займаються інноваційною діяльністю - 13% загальної кількості підприємств. В Україні енергомісткість ВВП є в 2,5 рази вищою від середньої енергомісткості ВВП у розвинутих країнах, що унеможливлює конкурентну боротьбу вітчизняних виробників, робить ціну високою, стримує оновлення капіталу, інновації тощо [5]. Сьогодні в Україні домінує третій технологічний уклад (характерний для періоду 1880-1930 рр., коли відбувався розвиток електроенергетики, машинобудування, електротехнічної промисловості, розвивалося автомобілебудування, закладалися основи концентрації банківського і фінансового капіталу). Бюджетне фінансування ІОК у промисловість є обмеженим: у 2006-2010 рр. обсяги ІОК у промисловість за рахунок коштів Держбюджету скоротились майже вдвічі, їхня частка у загальному обсязі ІОК у промисловість зменшилась з 5,6 % у 2006 р. до 2,2 % у 2010 р (рис.В глобальному світі актуальність модернізації економіки додатково підкреслюється необхідністю конкурувати з міжнародними субєктами. Варто зазначити, що така важлива для суспільства складова функціонування національної економіки як інноваційно-інвестиційна активність повинна стимулюватися державою. Держава в ролі регулятора економіки має розуміти куди вона прагне, тому вона має ставити перед собою цілі, орієнтири та пріоритети. Випереджаюче освоєння ключового фактора і формування ядра нового технологічного укладу надає нам можливість випередити розвинені країни в структурній перебудові та модернізації економіки, набути бажаної конкурентоспроможності, отримувати інтелектуальну ренту в глобальному масштабі та вивести державу в групу передових. Підготовка кадрів вищої кваліфікації є невідємною складовою модернізації економіки та потребує зростання рівня фінансування науки (ВНЗ, школи, науково-дослідні інститути, лабораторії, технопарки тощо) та контролю за використанням коштів.В кінці 80-х років наша держава мала не погані шанси для виходу в лідери світових інноваційних процесів. Однак, в силу невиваженості політики реформ або її виваженості не на користь України, ми не просто не нагромадили, а й не зберегли те, що мали. Як стало очевидно, погане проведення промислової політики призводить до втрати конкурентоспроможності та ефективності. З нашими технологіями та інвестиціями, що в основному зосереджуються в торгівлі, фінансовому секторі, посередництві тощо (галузі де не створюються реальні прогресивні виробничі та споживчі блага), ми навряд чи будемо конкурувати із Японією, США, Німеччиною, Англією, Корею і т.д.

План
Зміст конкурентоспроможний промисловий попит експортний

Вступ

1. Перехід на ринкові засади функціонування

2. Розвиток промисловості на сучасному етапі

3. Модернізація - шлях формування ефективної економіки

Висновки

Список використаних джерел

Вывод
В кінці 80-х років наша держава мала не погані шанси для виходу в лідери світових інноваційних процесів. Наші численні підприємства-гіганти цілком могли перетворитися у ТНК. Однак, в силу невиваженості політики реформ або її виваженості не на користь України, ми не просто не нагромадили, а й не зберегли те, що мали. Наша влада ще й досі не зробила нічого на користь майбутніх поколінь, а лише "проїдає" плоди праці минулих.

Як стало очевидно, погане проведення промислової політики призводить до втрати конкурентоспроможності та ефективності. З нашими технологіями та інвестиціями, що в основному зосереджуються в торгівлі, фінансовому секторі, посередництві тощо (галузі де не створюються реальні прогресивні виробничі та споживчі блага), ми навряд чи будемо конкурувати із Японією, США, Німеччиною, Англією, Корею і т.д.

Метою державної промислової політики стимулювання процесу модернізації є глибинна трансформація інвестиційно-інноваційних основ функціонування національної економіки. Це має набувати форми виконання наступних завдань: ? удосконалення інституційних умов здійснення господарської діяльності, розвиток фінансового ринку, обмеження монополізму;

? побудова дієвої системи інвестиційних стимулів, посилення інвестиційної та підприємницької активності господарських субєктів та населення;

? забезпечення припливу інвестицій у виробничий сектор економіки;

? підвищення частки виробництв із високою доданою вартістю (в першу чергу високотехнологічних);

? підвищення ефективності вітчизняних виробництв, розвиток альтеративної енергетики, зменшення залежності від монопольних джерел ресурсів, налагодження виробництва продукції, конкурентоспроможної на світовому ринку;

? утворення замкнених циклів виробництва кінцевого продукту;

? раціоналізація розміщення виробництв та забезпечення збалансованого розвитку регіонів України;

? гуманізація, соціальна орієнтованість та екологізація економіки тощо.

В України ще є шанси вилізти із ями, яка стає все глибшою і глибшою. Однак це потребує комплексної виваженої консолідованої промислової політики. На перший план виступає потреба у технологічній модернізації, яка повинна здійснюватися, по-перше, безпосереднім створенням та фінансуванням державою інноваційних проектів та структур. По-друге, повинні створюватися сприятливі умови для інноваційно-інвестиційної діяльності приватними субєктами.

Без системного та масового запровадження конкурентоспроможних технологій виробництва, вітчизняна економіка не зможе конкурувати в жорсткому глобальному світі. Нація, що розташується на дні НТП, не матиме майбутнього як в контексті економічного добробуту, так і в контексті політичного суверенітету.

Дивлячись на ситуацію, що має місце на політичній арені, в ділових колах та в побуті простих людей, мало віриться, що в України є світле майбутнє, де вона буде передовою державою світу.

Список литературы
1. Вільчинський О.М. Проблеми активізації інноваційного розвитку економіки України [Електронний ресурс] / Вільчинський О.М. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/znpnudps/2011_2/pdf/11vomeou.pdf

2. Гальчинський А.С., Єщенко П.С. Економічна теорія [Текст]: [підручник] / Гальчинський А.С., Єщенко П.С. - К.: Вища шк., 2007. - 503 с.

3. Державне регулювання економіки та економічна політика [Текст]: навч. Посіб. / В.Г. Бодров, О.М. Сафронова, Н.І. Балдич. - К. : Академвидав. - 2010. - 520 с.

4. Економічна теорія: Політекономія [Текст]: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. - 6-те вид., перероб. І доп. - К.: Знання-Прес, 2007. - 719 с.

5. Єщенко П. Відновлення соціально-економічного розвитку - пріоритет номер один у світі та в Україні [Текст] / П. Єщенко, А. Арсеєнко // Економіка України. - 2012. - № 1. - С. 36-50

6. Єщенко П.С. Економіка для всіх [Текст] /. Єщенко П.С. - К. : Вища школа, 2009. - 478 с.

7. Єщенко П.С. Нова модель держави [Текст] / П.С. Єщенко, Б.Є. Кваснюк, О.А. Бірюков. - Словянськ, 2002. - 144 с.

8. Кірдіна О.Г. Обмеження та орієнтири техніко-технологічного розвитку України в умовах глобалізації [Текст] / О. Кірдіна // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2011. - № 4, Т. 1. - С. 179-184.

9. Лановик Б.Д., Матисякевич З.М., Матейко Р.М. Економічна історія України і світу [Текст]: Підручник / За ред. Б.Д. Лановика. - 7-ме вид., стер. - К.: Вікар, 2005. - 486 с. - (Вища освіта XXI ст.)

10. Мандибура В. О. Амортизаційна політика та її вплив на економічний розвиток України [Текст] / В.О. Мандибура // Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. Випуск 5. КНУ імені Тараса Шевченка, 2004. - 299 с. (С.19-26 )

11. Мандибура В.О. Специфіка та провідні тенденції первісного нагромадження капіталу в Україні [Текст] / В.О. Мандибура // Економіка. Суспільство. Влада. Актуальні проблеми державного управління в умовах економічних і суспільних трансформацій: матеріали методологічних семінарів, проведених у 2010 році / За заг. Ред.. В.Г. Бодрова. - К.: НАДУ, 2011. - 124 с. (с. 60-65)

12. Модернізація України - наш стратегічний вибір [Текст]: Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. - К., 2011. - 416 с.

13. Наталія Яценко. Економіка України 1999 - 2008: втрачене десятиліття [Електронний ресурс] / Н. Яценко // Дзеркало тижня. - 2009. - №51. - Режим доступу: http://dt.ua/ECONOMICS/ekonomika_ukrayini_19992008_vtrachene_desyatilittya-58867.html

14. Офіційний сайт Державної служби статистики України. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua

15. Перехідна економіка [Текст] : підручник / За ред. В.М. Гейця. - К.: Вища школа, 2003. - 591 с.

16. Промислова політика як чинник післякризового відновлення економіки України. - К.:НІСД, 2012. - 41 с.

17. Скірка Н.Я. Структурні трансформації в економіці України та оптимізація механізму державного регуляторного впливу [Електронний ресурс] / Н.Я. Скірка // Науковий вісник НЛТУ України. - 2008, вип. 18.4. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/18_4/233_Skirka_18_4.pdf

18. Стиглиц Дж. Куда ведут реформы? (К десятилетию начала переходных процессов) [Текст] / Дж. Стиглиц // Вопросы экономики, 1999, №7 - с. 23

19. Стігліц Дж. Е. Економіка державного сектора [Текст] / Дж. Е. Стігліц ; пер. З англ. А. Олійник, Р. Скільський. - К. : Основи, 1998. - 854 с.

Размещено на

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?