Державне регулювання фондового ринку України - Реферат

бесплатно 0
4.5 84
Економічна сутність і роль фондового ринку. Цінні папери як один з найбільш дискусійних елементів фондового ринку. Напрямки розвитку ринку цінних паперів України. Структура торгів на фондовому ринку України, динаміка обсягів зареєстрованих випусків акцій.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Наприклад, в економічній сфері фондовий ринок виконує такі функції: прискорення обігу цінних паперів та їхня акумуляція для інвестицій у виробничу і соціальну сфери; переміщення капіталу з однієї галузі в інші; акумуляція вільних грошових коштів населення та вилучення їх з вільного обігу; регулювання обігу цінних паперів шляхом котирування та зміни їхнього курсу, ринкової вартості; відтворення дійсної вартості основних виробничих фондів. Відповідно до Закону України „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, державне регулювання ринку цінних паперів здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Розвиток фондового ринку України відбувається за кількома напрямами, які передбачають: формування цінних паперів з новими властивостями та реквізитами; розвиток вторинного ринку; удосконалення процедури та документального супроводу обігу цінних паперів; раціональний розподіл функцій між учасниками фондового ринку; забезпечення конкурентного середовища; створення оптимальної інфраструктури; упорядкування обліку та звітності на підставі репродукування стандартів світового фондового ринку; спрощення процесу оформлення документів на всіх стадіях емісії та обігу цінних паперів; упровадження електронних інформаційних систем; зниження ринку інвестицій у цінних паперах; запобігання порушенням правил і норм; узгодження фондового законодавства з іншими (суміжними) державними актами [15, c. Отже, можна виділити цінні папери, обіг яких повністю контрольований державою (ОВДП, векселі Казначейства); цінні папери, що слугують меті запровадження операцій щодо регулювання грошової маси в обігу (векселі чи інші цінні папери центрального банку країни); цінні папери, обіг яких врегульований загальними законодавчими актами щодо функціонування кола інструментів ринку цінних паперів (акції, облігації, векселі тощо); цінні папери, що мають характеристику грошового документу, тобто ознаки цінного паперу, однак їх обіг не дістав деталізованого визначення у законодавстві країни й регулюються в основному підзаконними актами (свопи, інші деривативи). Виділимо такі напрями регулювання фондового ринку: забезпечення захисту прав інвесторів, прозорості, справедливості й ефективності фондового ринку; зниження ризиків учасників ринку в операціях з цінними паперами; сприяння сумлінній конкуренції, збільшення ринкової капіталізації та економічне зростання держави; створення атмосфери довіри як серед учасників фінансових ринків, так і серед потенційних інвесторів; створення сприятливих умов і забезпечення однакових можливостей для учасників фондового ринку, що відповідають чітко визначеним критеріям допуску; заохочення нових учасників до діяльності на фінансових ринків, оптимізація процедур входження на фінансових ринків; сприяння процесам впровадження нових фінансових інструментів; реалізація єдиного системного підходу до розвитку законодавства щодо фінансових ринків; забезпечення вільного доступу до інформації.

Список литературы
1. Демчак Р.Є. Формування фондового ринку в Україні і умовах глобалізації фінансових процесів // Держава та регіони. Серія: Державне управління. - 2009. - №1. - С. 43-48.

2. Закон України „Про банки і банківську діяльність” від 20.03.91 №872-XII (зі змінами і доповненнями) // Закон України. - К., 1996.

3. Закон України „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 30.10.96р. № 448/96-ВР.

4. Закон України „Про цінні папери і фондову біржу” // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 38. - С. 308.

5. Звіт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2008 р. - К., 2009.

6. Звіт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2009 р.// Ринок цінних паперів України.- 2010. - №5-6. -138 с.

7. Клименко В.В. Фондовий ринок України у контексті фінансової безпеки держави. - К.: КНУДТ, 2008. - 188 c.

8. Косик С. Становлення ринку цінних паперів в Україні // Економіка. Фінанси. Право. - 2007. - №3. - С. 32-33.

9. Котляров С. Фондові ринки країн, що розвиваються в умовах інтернаціоналізації та глобалізації // Ринок цінних паперів України. - 2009. - № 1-2. - С. 7 - 18.

10. Кузнєцова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування. - К., 2007. - 528 с.

11. Марцин В. Економічне регулювання інноваційної діяльності // Фінанси України - 2009. - № 5. - С. 44-53.

12. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. - М.: Перспектива, 2009. - 550 с.

13. Мозговий О. М. Фондовий ринок. - К.: КНЕУ, 2007. - 316 с.

14. Назарчук М.И. Фондовые биржи на рынке ценных бумаг Украины: проблемы и перспективы развития. - Донецк, 2007. - 140 с.

15. Новошинська Л., Стасюк Ф. Антологія українського ринку цінних паперів // Ринок цінних паперів України. - 2010. - № 5-6.- С. 3-16.

16. Румянцев С. Розвиток фондового ринку у світлі нового законодавства // Цінні папери України. - 2007. - № 9. - С. 6 - 7.

17. Стоян В.І. Сучасні доктрини та принципи державного фінансового регулювання // Фінанси України.- 2008. - №12. - С. 68-76.

18. Указ Президента України „Про облік прав власності на іменні цінні папери та депозитарну діяльність” від 25.05.94р. №247/94.

19. Франчик Є. Електроннний обіг цінних паперів в Україні // Ринок цінних паперів України. - 2009. - №3-4. - С. 55-59.

20. Хомуляк Н.І., Ващищин А.М. Ринок цінних паперів та його роль в розвитку економіки // Перехідні економічні системи: Зб. наук. праць / Львівська комерційна академія. - 2009. - вип. 4. - С. 120-122.

21. Ценные бумаги: Учебник / Под. ред. В.И.Колесникова, В.С. Таркановского. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 416 с.

22. Чуб А.В. Реалії і перспективи державного регулювання ринку цінних паперів на Україні / Формування ринкових відносин в Україні.- Зб. наук. праць Науково-дослідний економічний інститут МЕТАПЄІУ. - К., 2009.- С. 54-59.

23. Шаравара Р.І. Правове забезпечення діяльності фондового ринку України // Регіональні перспективи. - 2010. - №5-6 (18-19). - С. 149-151.

24. Шаров О. Тенденції розвитку європейського фондового ринку // Вісник НБУ. - 2007. - № 10. - С. 38-42.

25. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч.посіб. - 2-е вид., випр. і допов. - К.: Знання-Прес, 2008. - 535 с.

Размещено на

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?