Державне регулювання економіки - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 58
Визначення організаційно-правового статусу, мети діяльності, основних завдань та функцій органів державної влади в Україні відповідно до чинного законодавства або інших нормативно-правових актів. Абсолютний приріст валового внутрішнього продукту країни.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Визначити організаційно-правовий статус, мету діяльності основні завдання та функції Міністерства охорони здоровя України відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоровя України" № 1542 2006-п. МОЗ у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР ) та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції (254к/96-ВР ) та законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням. Основними завданнями Міністерства охорони здоровя України є: Забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоровя, санітарного та епідемічного благополуччя населення, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів і виробів медичного призначення розроблення, координація та контроль за виконанням державних програм розвитку охорони здоровя, зокрема профілактики захворювань, надання медичної допомоги, розвитку медичної та мікробіологічної промисловості; організація надання державними та комунальними закладами охорони здоровя безоплатної медичної допомоги населенню; організація надання медичної допомоги в невідкладних та екстремальних ситуаціях, здійснення в межах своєї компетенції заходів, повязаних з подоланням наслідків Чорнобильської катастрофи; розроблення заходів щодо профілактики та зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення; організація разом з Національною академією наук, Академією медичних наук наукових досліджень з пріоритетних напрямів розвитку медичної науки.

План
Зміст

Список литературы
1. Коефіцієнт звільнення робочої сили на кінець року становить 8%.

2. Коефіцієнт працевлаштування робочої сили на кінець року становить 50 °/о.

3. Протягом року рівень безробіття збільшився з 9,0% до 12,0%

(тобто збільшився на 3%).

4. Зміна рівня безробіття протягом року відбувалась за рахунок двох факторів: за рахунок працевлаштованих безробітних протягом року (Епр = 2 млн. чол..);

за рахунок звільнених працівників протягом року (Езв = 1,5 млн. чол.).

5. Аналіз факторного впливу на зміну рівня безробіття показав, що: за рахунок безробітних, які працевлаштувалися протягом року, рівень безробіття зменшився з 9,0% до 5,0% (тобто зменшився на 4,0%);

за рахунок зайнятих, які втратили роботу протягом року, рівень безробіття збільшився з 9% до 16,0% (тобто збільшився на 7,0%).

6. У результаті впливу двох вищевказаних факторів маємо збільшення загального рівня безробіття на 3,0%. що й підтверджує початковий висновок.

Визначення термінології.

Головна мета соціальної політики держави - це створення та впровадження надійних соціальних інституцій.

Обєктами соціальної політики - є органи держави, які діють з метою забезпечення соціального устрою країни.

Державне регулювання ринку праці - це діяльність держави, спрямована на усунення диспропорції між попитом та пропозицією на ринку праці.

Субєктами державної політики зайнятості є Державний департамент нагляду за додержання норм праці, Міністерство праці, Державний центр зайнятості, та його регіональні відділення.

Обєктом державної політики зайнятості - є правовідносини між робітниками та роботодавцями на території України.

Задача № 4.

ДД - доходи Державного бюджет}" України, тис. грн.;

ДВ - видатки Державного бюджету України, тис. грн.: ПК - обсяги повернення кредитів до Державного бюджету України, тис. грн.;

НК - обсяги надання кредитів з Державного бюджету України, тис. гри.;

Д - граничний розмір дефіциту Державного бюджету України, тис. грн.

Показники бюджету Позначення Числові значення показників, тис. гри. Абсолютний приріст ( ?), тис. грн. Темп приросту ±(?%), %

2008 рік 2009 рік станом на 14.11. 2008 р. станом на 20.12. 2009 р.

1. Доходи Державного бюджету України ДД 127 516 631 106 124 985.5 21 391 645,5 20,2

2. Видатки Державного бюджету України ДВ 140 199 363,7 117 394 610,1 22 804 753,6 19,4

3. Обсяги повернення кредитів до Державного бюджету України ПК 2 207 670.1 2 503 263,1 -295 593 -11.8

4. Обсяги надання кредитів з Державного бюджету України НК 2 770 604.3 2 362 496.8 408 107,5 17,3

5. Граничний розмір дефіциту Державного бюджету України Д 13 245 666.9 11 128 85S.3 2 116 808.6 19,0

Формула розрахунку граничного розміру бюджету: Д=ДД-ДВ ПК-НК

Д=127516631-140199363,7 2207670,1-2770604,3=13245666,9

Визначення термінології

Державна фінансова політика - один із багатьох напрямків державної соціальної політики.

Фіскальна політика держави - напрям політики країни який регулює розподіл та формування фінансів України.

Принцип збалансованості бюджетної системи України - означає, що повноваження на здійснення витрат бюджету повинні відповідати обсягу надходження до бюджету за відповідний період.

Доходи державного бюджету України - це усі податкові, неподаткові та інші надходження до бюджету відповідного рівня на безповоротній основі.

Видатки державного бюджету України - це кошти які спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом

Витрати бюджету - це видатки бюджету, та кошти спрямовані на погашення основної суми боргу.

Капітальні видатки (або видатки розвитку) - це витрати бюджетів та фінансування інноваційної діяльності.

Приклади захищених статей видатків бюджету - заробітна плата, трансферти населенню та інш.

Семестрове завдання №3

3.1 Номери завдань

№ варіанту Номери тестових завданнь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

17 7 11 20 31 33 39 41 43 44 45 49 57 71 85 89 103 111 115 124 126

3.2 Текстовий варіант відповідей

№ Тестове завдання

1 Адміністративно-командна економіка за визначенням - це а) економічна система, в якій розподіл економічних ресурсів здійснюється виключно через механізм державного регулювання

2 Класична теорія ринкового регулювання - це а) напрямок розвитку економічної теорії, який заперечує необхідність втручання держави в механізм ринкових відносин.

3 Соціальна-економічна функція держави полягає у а) створенні правових, економічних та соціальних передумов, що е необхідними для розвитку та ефективної взаємодії всіх сфер інфраструктура економічної системи у відповідності з пріоритетами державної економічної політики задля національних Інтересів держави;

4 До питань, що розглядаються в арбітражних судах належать: а) справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, та розірванні договорів.

5 За визначенням державна фінансова політика - це напрям державної економічної політики, головним завданням якого є а) Здійснення державного регулювання соціально-економічного розвитку країни, через систему створення та розподілу фінансових ресурсів

6 Бюджетно-податкова політика має назву а) фіскальної політики

7 За визначенням фінансова система країни - це сукупність відносин щодо а) створення, розподілу, та ефективного використання фінансів країни

8 Зведений баланс фінансових ресурсів держави - а) це система показників, які відображають загальні обсяги всіх фінансових ресурсів країни, та загальні обсяги видатків країни.

9 Фіскальна політика - а) державне регулювання та контроль за розподілом та формуванням фінансів країни

10 В Україні основні цілі фіскальної політики визначаються у а) Бюджетній декларації на відповідний рік

11 Бюджетна система України складається з а) державного бюджету України та місцевих бюджетів

12 Організаційні засади бюджетного процесу визначені а) бюджетним кодексом України

13 З точки зору бюджетної класифікації, субвенція може бути прикладом а) міжбюджетних трансфертів

14 Сутність соціальної функції податків полягає в тому, що а) податки є засобом підтримування соціальної рівноваги.

15 За визначенням монетарна політика - а) це комплекс заходів у сфері грошового обігу…

16 Девальвація гривні може бути фактором а) Підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів на світовому ринку

17 Засобами реалізації соціального захисту населення є а) Державні соціальні стандарти та гарантії

18 Показники поточних і капітальних витрат з бюджетів усіх рівнів на забезпечення задоволення потреб на рівні, не нижчому від державних соціальних стандартів, мають назву... а) нормативів фінансового забезпечення державних соціальних гарантів;

19 Прожитковий мінімум - це а) базовий державний соціальний стандарт

20 Розмір прожиткового мінімуму затверджується а) Верховною Радою України в законі "Про Держбюджет…"

Підсумки виконання семестрового завдання №3

№ тестового завдання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Варіант відповіді а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а

Література

1. Мельник А.Ф. Васіна А.Ю. Дудкіна О.П. та ін. Практикум з державного регулювання економіки: Навч. пос/ За ред. д-ра екон. наук. проф. А.Ф. Мельник. - Тернопіль: Економічна думка, 2003. - 334 с.

2. Селезнев В.В. Основы рыночной экономики Украины / Учеб. пособие. - К.: А.С.К., 2002. - 656с.: нл.

3. Перехідна економіка: Підручник / В.М. Геєць. Є.Г. Панченко. Е.М. Лібанова та ін.: За ред. В.М. Гейия. - К. Виша шк. 2003. - 591 с: іл.

4. Павловський М.А. Макроекономіка перехідного періоду: Український контекст. - К.: Техніка. 1999.

5. Павловський М.А. Суспільство та економіка перехідного періоду: Шлях України: Навч. посіб. - К.: Техніка. 1997. - 150 с.

6.О.Д. Василик. К.В. Павлюк. Державні фінанси України: Підручник. - К.: Центр навчальної літератури. 2003. - 60S с.

7. Стельмах B.C., Єпіфанов А.О., Гребенюк Н.І. та ін. Грошово-кредитна політика в Україні/ За ред. .В.І. Міщенка. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Т-во "Знання". КОО. 2003. - 421 с.

8. Литвиненко Я.В. Сучасна політика ціноутворення: Навч. посіб. - 1С: МАУП. 2001. - 152 с: іл.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?