Державна податкова служба України - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 63
Права органів державної податкової служби та обов"язки їх посадових осіб. Практика реалізації перевірок підприємства. Правове регулювання повноважень ДПСУ. Перспективи вдосконалення діяльності ДПС України в умовах проведення адміністративної реформи.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
До системи органів державної податкової служби належать Державна податкова адміністрація України, державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах (крім Києва та Севастополя), районах у містах (далі - органи державної податкової служби). Органи державної податкової служби в установленому законом порядку мають право: 1) здійснювати на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та у громадян, в тому числі громадян - субєктів підприємницької діяльності, перевірки грошових документів, бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, декларацій, товарно-касових книг, показників електронних контрольно-касових апаратів і компютерних систем, що застосовуються для розрахунків за готівку із споживачами, та інших документів незалежно від способу подання інформації (включаючи компютерний), повязаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів, наявності свідоцтв про державну реєстрацію субєктів підприємницької діяльності, спеціальних дозволів (ліцензій, патентів тощо) на її здійснення, а також одержувати від посадових осіб і громадян у письмовій формі пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають під час перевірок; перевіряти у посадових осіб, громадян документи, що посвідчують особу, під час проведення перевірок з питань оподаткування; викликати посадових осіб, громадян для пояснень щодо джерела отримання доходів, обчислення і сплати податків, інших платежів, а також проводити перевірки достовірності інформації, одержаної для внесення до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обовязкових платежів. одержувати безоплатно необхідні відомості для формування інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обовязкових платежів від підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, включаючи Національний банк України та його установи, комерційні банки, та громадян - субєктів підприємницької діяльності - про суми доходів, виплачених фізичним особам, і утриманих з них податків, інших платежів, від органів, уповноважених проводити державну реєстрацію, а також видавати спеціальні дозволи (ліцензії, патенти тощо) на здійснення деяких видів підприємницької діяльності, - про видачу таких дозволів субєктам підприємницької діяльності, від органів внутрішніх справ - про громадян, які прибули на проживання до відповідного населеного пункту чи вибули з нього, від органів реєстрації актів громадянського стану - про громадян, які померли; застосовувати до юридичних осіб, фізичних осіб - субєктів підприємницької діяльності, які у встановлений законом строк не повідомили про відкриття або закриття рахунків у фінансових установах, а також до фінансових установ, що не подали відповідним органам державної податкової служби в установлений законом строк повідомлень про закриття рахунків платників податків або розпочали здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків - субєкта підприємницької діяльності (крім банків) до отримання документально підтвердженого повідомлення відповідного органу державної податкової служби про взяття рахунку на облік в органах державної податкової служби, штрафні санкції у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; Закон України «Про державну податкову службу в Україні» у пункті 5 статті 11 надає, як було зазначено вище, органам державної податкової служби право зупиняти операції платників податків на їхніх рахунках у банківських установах у разі: «-відмови у проведенні документальної перевірки чи недопущення посадових осіб органів державної податкової служби для обстеження приміщень, що використовуються для одержання доходів або повязані з утриманням інших обєктів оподаткування незалежно від їх місцезнаходження, обладнання, електронних контрольно-касових апаратів, компютерних систем, що застосовуються для розрахунків за готівку із споживачами, вагокасових комплексів, .систем та засобів штрихового кодування;Державну податкову службу України було створено рішенням Ради Міністрів УРСР від 12.04.90 р. У грудні того ж року Верховна Рада УРСР ухвалила Закон “Про державну податкову службу в Українській РСР”, а в 1993 році - Закон “Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про державну податкову службу в Україні”. Законом встановлено конкретний та вичерпний перелік випадків, коли органи державної податкової служби мають право зупиняти операції платників податків на їхніх рахунках у банківських установах.

Вывод
Державну податкову службу України було створено рішенням Ради Міністрів УРСР від 12.04.90 р. N 70. У грудні того ж року Верховна Рада УРСР ухвалила Закон “Про державну податкову службу в Українській РСР”, а в 1993 році - Закон “Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про державну податкову службу в Україні”.

Основним призначенням ДПА в областях є інформаційний і правовий звязок між низовою ланкою і ДПА України. Очолюють ДПА в областях голови, які призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням голови ДПС України.

Законом встановлено конкретний та вичерпний перелік випадків, коли органи державної податкової служби мають право зупиняти операції платників податків на їхніх рахунках у банківських установах.

Президент України запровадив додаткову підставу для зупинення операцій платників податків у банківських установах органами державної податкової служби.

Однією з умов переходу до пропорційного оподаткування доходів громадян є розширення податкової бази. її розширення покликане запобігти зменшенню податкових надходжень до бюджету держави внаслідок зниження податкової ставки.

Запровадження в Україні податкового кредиту на освіту навряд чи можна оцінити однозначно як найкращу альтернативу.

Ефективність функціонування податкової системи України залежить не лише від правової регламентації прав і обовязків платників та органів державної податкової служби, а й від організаційної структури останньої, податкового менеджменту та матеріально-технічного забезпечення податкових органів.

Список литературы
1. Декрет КМУ”Про акцизний збір” від 26.12.92 р. № 18-92 зі змінами та допов.

2. Закон України "Про Єдиний митний тариф" зі змінами та допов. від 5 лют. 1992 р. № 2097-ХІІ // ВВР України. - 1992. - № 19.

3. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції Закону від 22 05. 1997 р. № 283/97-ВР // ВВР України.1997. - № 27 зі змінами та допов.

4. Закон України "Про державну податкову службу в Україні" зі змінами та допов. Від 04.12.90 р. №509-ХІІ (у редакції Закону України від 24.12.93 №3813-ХІІ зі змінами та допов.)- ВР // ВВР України. - 1997. - № 36.

5. Білик М.Д., Золотько І.А. Податкова система України: Навчально методичний посібник для самостійного вивчення. -К.:КНЕУ, 2000. -192 с.

6. Біленчук П.Д, Задояний М. Т, Форостовець В. А. Місцеві податки i збори. Правове регулювання: Навч. посіб. - К: ATIKA, 1999.

7. Величко О., Дмитренко І. Іноземний досвід реформування податкової системи// Економіст - 1998. - № 7-9. С. 120-123.

8. Гридчина М. В., Вдовиченко Н. И, Калина А. В. Налоговая система Украины: Учеб. пособие. - К: МАУП, 2000.

9. Данілов О.Д., Лапшин Ю.В., Онищенко В.А. Оподаткування місцевими, ресурсними, рентними податками та зборами. Неподаткові платежі: Навчальний посібник.- Ірпінь: Акадекмія ДПС України, 2002.-292с.

10. Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці/ Держ.подат. адміністрація України;Акад.ДПС України. -Ірпінь:Акад.ДПС України, 2001. -335с.

11. Фінансове право: Підруч. / За ред. Л. К Воронової. - Харків: Консум, 1998.

12. Юткина Т Ф. Налоги и налогообложение: Учеб. - М.: ИНФРА-М,1998.

Размещено на

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?