Державна казначейська служба України - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 69
Характеристика Державної казначейської служби України, її структура, підпорядкованість. Характеристика посади державного службовця, посадові обв’язки, підлеглість в структурі установи. Вдосконалення системи оцінки ефективності діяльності службовця.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Політичне та економічне реформування нашого суспільства залежить від суттєвого підвищення ефективності функціонування державного апарату. Аналіз наукової літератури, аналітичних та експертних розробок свідчить, що єдиного системного підходу до тлумачення поняття оцінки ефективності, її сутності та значення не існує. Не створено поки й прийнятної нормативно-правової бази оцінки ефективності, відсутні чіткі критерії, показники і процедури оцінки ефективності, а в практиці діяльності кадрових та інших підрозділів державних органів наснує вузьке розуміння оцінки ефективності й результативності. На цей час оцінка ефективності грунтується майже цілком на формальних показниках і здійснюється в більшості випадків у формі атестації. Результат діяльності державного службовця як обєкт оцінки може виступати в таких формах, що дуже складно оцінити у співвідношенні з витраченими ресурсами, оскільки результат може мати не тільки економічні наслідки, але й певне соціальне, політичне, соціально-психологічне значення для суспільства.N 1232 "Питання Державного казначейства" структура та функції Державного казначейства змінились, зокрема, у жовтні 2006 року проведена реорганізація обласних управлінь Державного казначейства України, які стали Головними управліннями Державного казначейства, та теріторіальних відділень, які відповідно стали управліннями Держказначейства в містах та районах [6]. Головних управлінь Державного казначейства (ГУДК) обласного значення, які мають таке розміщення: 1 головне управління - в Автономній Республіці Крим; 2 головних управління - у містах Києві та Севастополі; 24 головних управління функціонують в областях. Обласне Головне управління Державного казначейства очолює начальник, який відповідає за роботу всіх районних управлінь Державного казначейства у рамках адміністративного регіону та в межах покладених на нього функцій. Забезпечення казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів на основі ведення єдиного казначейського рахунка, що передбачає: - розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів; У своїй діяльності головний казначей керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Положенням про управління Державної казначейської служби України у м.Макіївці, розпорядженнями і наказами Державної казначейської служби України та Міністерства фінансів України, Положенням про відділ видатків та обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів, цією посадовою інструкцією та іншими нормативно-правовими актами.Необхідно говорити про доцільність урахування наступних чинників, котрі обумовлюють вплив адміністративно-правових способів і методів на оцінювання ефективності діяльності державних службовців. Сороко зазначає, що, як правило, процес оцінки ефективності містить у собі такі елементи: - встановлення чітких стандартів діяльності для кожної посади і критеріїв оцінки ефективності цієї діяльності в посадових інструкціях; Пошук адміністративно-правових критеріїв оцінювання ефективності діяльності працівників державної служби - наступний чинник, котрий обумовлює вплив адміністративно-правових способів і методів на оцінювання ефективності їх діяльності. Литвина, у якості критеріїв ефективності (неефективності) роботи того чи іншого державного службовця можна визначити наступні: 1) компетентність; Показниками оцінювання такої динаміки у якості критерію ефективності (неефективності) роботи того чи іншого фахівця можуть бути наступні: - аналіз рішень атестаційної комісії (відповідає займаній посаді; відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій щодо підвищення кваліфікації з певного фахового напряму, набуття навичок роботи на компютері тощо; не відповідає займаній посаді).Відбір фахівців має ґрунтуватися на професійній компетентності та забезпечувати публічне, прозоре та справедливе оцінювання кандидатів, а також можливість контролю за дотриманням цих принципів колективами. Метод позапланових контрольних перевірок у якості адміністративно-правового методу оцінки ефективності роботи державного службовця полягає у проведенні перевірок, що охоплюють чітко визначені напрями його роботи. Сутність їх полягає у здійсненні перевірок, котрі носять не загальний характер, а «вузькотематичний», повязаний з аналізом одного із декількох напрямів роботи, що забезпечується працівником. Це дозволяє знайти проблемні місця, спрямувати зусилля на покращення ситуації та належним чином оцінити ефективність діяльності державного службовця. Заключний чинник, котрий обумовлює вплив адміністративно-правових способів і методів на оцінювання ефективності діяльності службовців - це атестація, котра повинна сприйматись як системоутворюючий чинник оцінювання роботи.

План
ЗМІСТ

Вступ

1. Характеристика Державної казначейської служби України, її структура, підпорядкованість та завдання функціонування

2. Характеристика посади державного службовця, посадові обвязки, підлеглість в структурі установи

3. Пропозиції щодо вдосконалення системи оцінки ефективності діяльності державного службовця

Висновок

Література

Вывод
Відбір фахівців має ґрунтуватися на професійній компетентності та забезпечувати публічне, прозоре та справедливе оцінювання кандидатів, а також можливість контролю за дотриманням цих принципів колективами.

Окрім іншого, конкурсний відбір дозволяє дійсно відібрати кращих претендентів на посади, керуючись при цьому вимогами чинного законодавства, а не субєктивними чи корупційними факторами.

Метод позапланових контрольних перевірок у якості адміністративно-правового методу оцінки ефективності роботи державного службовця полягає у проведенні перевірок, що охоплюють чітко визначені напрями його роботи. Ключовий фактор, який має при цьому бути врахований - позаплановий характер таких перевірок.

Тематичні узагальнення теж є адміністративно-правовим методом оцінки ефективності роботи службовця. Сутність їх полягає у здійсненні перевірок, котрі носять не загальний характер, а «вузькотематичний», повязаний з аналізом одного із декількох напрямів роботи, що забезпечується працівником. Такий варіант перевірки діяльності дозволяє обєктивно оцінити кількісні та якісні показники на певній ділянці. Це дозволяє знайти проблемні місця, спрямувати зусилля на покращення ситуації та належним чином оцінити ефективність діяльності державного службовця.

Заключний чинник, котрий обумовлює вплив адміністративно-правових способів і методів на оцінювання ефективності діяльності службовців - це атестація, котра повинна сприйматись як системоутворюючий чинник оцінювання роботи. Перш за все зазначимо, що принципи проведення атестації являються ключовими засадами, на підставі яких формуються безпосередні правила проведення атестації. Наприклад, В. Кравець у своєму дослідженні пропонує дванадцять принципів атестації державних службовців, основні з яких, на нашу думку, наступні: а) позапартійність;

б) гласність;

в) систематичність;

г) обєктивність оцінки;

д) диференціація вимог [4].

Зокрема, сутність останнього із перерахованих зводиться до того, що висновок про відповідність чи невідповідність займаній посаді комісія обґрунтовує лише на знанні працівником питань, які відносяться до його компетенції.

Говорячи про мету розгляду важливо, як видається, говорити про обовязкове урахування наступних принципів при проведенні атестації: а) нормативна визначеність;

б) комплексність;

в) перспективність, тобто потенційна можливість за позитивними результатами атестації запропонувати службовцю посаду з більшим обємом повноважень;

г) оцінювання ефективності діяльності службовця на основі критеріїв, про які у роботі мова йшла раніше.

На підставі вищевикладеного можна зробити висновок про необхідність розгляду проблематики удосконалення чинного законодавства щодо проведення атестації, оскільки не розвязана низка проблем, зокрема, не врегульовані критерії та методики оцінки державних службовців; відсутня зацікавленість службовця в одержанні найкращих результатів атестації; відсутня методика проведення співбесіди; написання службової характеристики носить нерідко формальний характер.

Список литературы
1. Сороко В. Оцінка ефективності діяльності державних службовців // Вісник державної служби. - 2006. - № 2. - С. 20-26.

2. Олуйко В. М. Кадрові процеси в державному управлінні України: стан і перспективи розвитку : монографія / В. М. Олуйко. - Хмельницький : Вид-во ХУУП, 2005. - 346 с.

3. Державне управління та державна служба : словник-довідник / уклад. Ю. О. Оболенський. - К. : КНЕУ, 2005 - 378 с.

4. Кравець В. Р. Принципи атестації державних службовців / В. Р. Кравець //Актуальні проблеми держави і права. - Одеса, 2003. - Вип.18. - С. 404-408.

5. Литвин О. В. Адміністративно-правове забезпечення статусу державного службовця в Україні : монографія / О. В. Литвин. - Ірпінь : Вид-во НУДПСУ, 2010. - 210 с.

6. Питання Державного казначейства [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.12.2005р. N 1232 // ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007-2010. - К.: ІАЦ «ЛІГА», 1991-2010. - Локал. мережа. - Назва з екрану.

7. Положення про Державне казначейство України [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 31.07.1995 р. №590 // ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007-2010. - К.: ІАЦ «ЛІГА», 1991-2010. - Локал. мережа. - Назва з екрану.

8. Положення про відділ видатків та обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів місцевих бюджетів затверджене Наказом управління Державної казначейської служби України у м.Макіївці Донецької області 20.03.2013р № 145

9. Посадова інструкція головного казначея відділу видатків та обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів, затвердженя в.о.начальника управління Державної казначейської служби України у м.Макіївці.

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

РЕЦЕНЗІЯ НА РАБОТУ

Слухача_____________Кузьменко Тетяни Олексіївни______________

Шифр _________ навчається в групі ___ЕК 16-12______на курсі __2__

Магістратури державного управління

З дисципліни ____________Державне управління___________________

Тема____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Реєстраційний №_____ дата одержання роботи «____»_______20___р.

Оцінка_____________ дата перевірки роботи «____»_________20___р.

Рецензент____________________________________________________

(вчене звання, прізвище, імя та по-батькові)

ЗМІСТ РЕЦЕНЗІЇ

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підпис рецензента__________________

Размещено на

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?