Деонтологія в соціальній роботі - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 59
Етичні погляди та благодійність Г.С. Сковороди, його внесок у скарбницю вітчизняної культури. Соціальний працівник у конфліктній і екстремальній ситуаціях, його якості. Соціальна робота як однин з найбільш одухотворених видів професійної діяльності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
У діалозі «Розмова про те: знай себе» він пише: Людиною є глибоке серце чи думка її» [7, с. Розмірковуючи над питанням щастя, Сковорода протиставляє матеріальні чинники добробуту людини і душевний спокій. Якості соціального працівника, що забезпечують його професійну придатність: · Емпатія - уміння бачити світ очима інших людей, розуміти його так само, як вони, сприймати їх вчинки з тих же позицій і в той же час мати здатність сказати іншим про своє розуміння і дати можливість підтвердити або спростувати ці уявлення іншим. Людина, що вибрала цю професію, повинна бути гуманістом, володіти високою духовною і загальною культурою, бути педагогом, психологом і соціальним робітником, що усвідомлює свою активну роль в захисті прав дитини на навчання, виховання, розвиток і гідне існування, мати тверді етичні принципи. Формуванню соціального інтелекту| сприяє перш за все|передусім| розвиток наглядової|спостережливої| сенситивності| - здібності спостерігати іншу людину і одночасно| запамятовувати, як вона виглядає, що говорить; теоретичної| сенситивності| - здібності вибирати і застосовувати теорії для точнішого передбачення і пояснення відчуттів|почуттів|, думок і дій інших людей; номотетичної| сенситивності| - здібності | розуміти типового представника тієї або іншої групи|; ідеографічною сенситивності| - здібності розуміти своєрідність| кожної людини.

План
План

1. Етичні погляди та благодійність Г.С. Сковороди 3

2. Соціальний працівник у конфліктній і екстремальній ситуаціях 7

Список використаної літератури 18

1. Етичні погляди та благодійність Г.С. Сковороди

Список литературы
1. Багалій Д. Український мандрований філософ - Григорій Сковорода. - К.: АТ «Обереги», 1993. - 129 с.

2. Бочарова В. Педагогика социальной работы. - М.: Академия, 1994. - 501 с.

3. Козлов А.А., Иванова Т.Б. Практикум социального работника. Серия «Учебные пособия». - Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. - 320 с.

4. Мовчан В.С. Етика: Навч. посіб. - 3-тє вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2007. - 483 с.

5. Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учебник. / Под ред. В.А. Сластенина. - М.: Академия, 2000. - 200 с.

6. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. - М.: Сфера, 2001. - 480 с.

7. Сковорода Г. Пізнай в собі людину. - Львів: Світ, 1995. - 527 с.

8. Социальная работа: теория и практика: Учебное пособие / Отв. ред. д.и.н., проф. Е.И. Холостова, д.и.н., проф. А.С. Сорвина. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 427 с.

9. Социальная работа / Под общ. ред. В.И. Курбатова. - Ростов н/Д: Феникс, 2000. - 576 с.

10. Фирсов М.В., Студентова Е.Г. Теория социальной работы: Учебное пособие для студ. высш. учебн. заведений. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. - 432 с.

11. Шахрай В.М. Технології соціальної роботи. Навчальний посібник . - К.: ЦУЛ, 2006. - 464 с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?