Демократія, економічна свобода та економічний порядок - Реферат

бесплатно 0
4.5 100
Економічна демократія як механізм розвитку національної економіки та її модель в Україні. Сутність економічного порядку. Аналіз та оцінка економічної свободи в Україні в 2010 році. Реалізація заходів державної економічної політики. Свобода від корупції.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
В умовах посилення впливу на економічні процеси неекономічних чинників проблема теоретичного відображення сутнісних елементів механізму функціонування національної економіки та визначення їх особливостей набуває все більшої актуальності. В умовах трансформаційних перетворень забезпечення економічного порядку набуває особливого значення для гарантування сталого економічного зростання.Економічна демократія, являючись по своїй первинній суті окремим економічним елементом національної економіки, сполучає собою дві визначальні сфери суспільного життя - економіку і політику, слугуючи своєрідним «каналом», «провідником» їх впливу одна на одну. З точки зору ролі, яку відіграє економічна демократія як елемент національного господарства, цілком можна стверджувати, що вона є окремим внутрішнім джерелом розвитку сучасних суспільно-економічних систем. Дане поняття відносять і до мікроекономічних категорій, ототожнюючи його із самоуправлінням приватних підприємств за принципом "одна людина - один голос" , і до макроекономічних категорій, визначаючи її сутність через сукупність відносин з приводу реалізації прав і свобод робітників (народу) у сфері суспільного виробництва. Враховуючи всі точки зору на досліджуване суспільно-економічне явище, конкретизоване визначення сутності економічної демократії може мати наступний вигляд: "один з основних інститутів сучасної ринкової економіки з приводу реалізації економічних прав і свобод господарюючими субєктами різних рівнів шляхом співпраці та колективних дій".Реалізація заходів державної економічної політики повинна узгоджуватися з умовою стабільності в еволюції економічного порядку. Проведення заходів державної економічної політики на конституційному рівні й рівні господарської регуляції неповинно зруйнувати історично сформований баланс інтересів основних домінуючих або впливових господарських груп, що веде до нестабільності й руйнування звичних форм економічної координації. Розвязання даної проблеми неможливо без побудови індуктивних моделей, що враховують історичні, політичні й культурні фактори еволюції економічних інститутів у рамках конкретної держави й економічного порядку. Теорія економічного порядку може дати важливі рекомендації щодо інструментарію аналізу еволюції економічних систем, а також для дослідження закономірностей формування соціального ринкового господарства в постсоціалістичних країнах. При аналізі склад них систем (яким є господарський порядок) необхідно використати елементи індуктивного мислення, яке дозволяє розробити рамки для аналізу процесів розвитку й зміни господарських порядків.Економічна свобода - феномен громадянського суспільства з ринковою економікою, йому вона притаманна й ним найбільш ефективно може використовуватися, бо є його сутнісною характеристикою. У той же час економічну свободу правомірно розглядати як механізм, здатний гармонізувати субєкта економічної діяльності з самим собою, з природою та суспільством. Економічний вимір свободи має багато аспектів, зокрема - змогу виробляти і споживати, продавати і купувати, свободу наймати і найматися. На рівні особистості економічна самосвідомість, яка спонукає особистість стати активним учасником економічного життя, включає усвідомлення й відчуття цінності економічної свободи. Оцінка економічної свободи в Україні в 2010 році складає 46,4, що робить її економіку вільною лише на 162-у місці зі індексом свободи в 2010 році.Таким чином на сьогоднішній день сформованою і діючої в Україні є така модель демократії, яка підлягає ручному регулюванню і характеризується як механізм забезпечення трансформаційних процесів у незалежній державі. Демократія не мислима без розвитку громадянського суспільства, що є не тільки головним контролером влади, але й носієм цінностей, які наповнюють її зміст. Політично відкриті суспільства створюють сприятливі передумови для забезпечення економічної свободи і, відповідно, - економічного зростання.

План
План

Вступ

1. Економічна демократія як механізм розвитку національної економіки та її модель в Україні

2. Сутність економічного порядку

3. Економічна свобода в Україні в 2010 році

Висновок

Список використаної літератури

Вывод
Таким чином на сьогоднішній день сформованою і діючої в Україні є така модель демократії, яка підлягає ручному регулюванню і характеризується як механізм забезпечення трансформаційних процесів у незалежній державі. Демократія не мислима без розвитку громадянського суспільства, що є не тільки головним контролером влади, але й носієм цінностей, які наповнюють її зміст.

Можна виявити глибокий взаємозвязок та взаємозумовленість відкритого суспільства і відкритої економіки. Політично відкриті суспільства створюють сприятливі передумови для забезпечення економічної свободи і, відповідно, - економічного зростання. Повноцінна демократія неможлива поза ринковою економічною системою і навпаки. Водночас важливо наголосити, що людина потребує не тільки економічної свободи, але й соціального захисту.

У процесі переходу до більшої економічної свободи, тим не менше, Україна відстає від інших європейських країнах, особливо в справі створення підприємницького середовища та викорінення корупції. Прогрес в галузі приватизації і залучення іноземних інвестицій був повільним. Нормативно-правові бази залишаються обтяжливими й неефективними. Бюрократичні перешкоди роблять багато комерційних операції і бізнес-освіту складним завданням. Судовій системі не вистачає незалежності та потенціалу, а також правові процедури, як правило, предмет корупції.

Список литературы
1. Гринів Л.С. Національна економіка [Текст] : навчальний посібник / Л. С. Гринів, М. В. Кічурчак, 2008. - 464 с.

2. Заблоцький Б. Ф. Національна економіка: Підручник. - Львів: Новий світ - 2000, 2009. - 582с.

3. Національна економіка [Текст] : навч.посібник / ред. : В. М. Тарасевич, 2009. - 280 с.

4. Дудка Ю.П. Рейтинги України у міжнародних вимірах та їх вплив на економічну безпеку [Текст] / Ю. П. Дудка // Інвестиції: практика та досвід. - 2009. - № 4.- С.36-41

5. Качан С. М. Інституційні складові економічного порядку: формування та сучасний стан / С. М. Качан // Наукові праці Донецького національного технічного університету. - 2009. - №36.1 - с.52-57

6. Кульчицький Я. В. Правові засади економічної свободи у сучасних економічних системах / Я. В. Кульчицький // Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць2009. - №19.3 - С. 126-131

7. Овчар І.В. Модель української демократії як механізм забезпечення трансформаційних процесів у незалежній державі / І. В. Овчар // Гілея: науковий вісник. - 2009. - №26. -с. 18-29

8. Омельченко Р.В. Кількісні виміри економічної свободи України в умовах глобалізації //Економіка: проблеми, теорії та практика. - 36. наук, праць. Вип. 241. Том IV.- ДНУ Дніпропетровськ, 2008. - С. 911-918

9. Пінчук І.О. Економічна демократія як складова механізму функціонування механізму національного господарства [Текст] / І. О. Пінчук // Інвестиції: практика та досвід. - 2008. - № 19.- с.29-31

10. Сурмін Ю. П. Проблемність демократії та шляхи її вдосконалення // Державне управління: теорія та практика. - 2006. - №2. - Режим доступу до журн.: www.nbuv.gov.ua/E-Journals/DUTP/2006-2/txts/FILOSOFIYA\06sypdsv.pdf

11. Хижняк Л. М. Метаморфози економічної свободи в умовах організованого ринку / Л. М. Хижняк // Вісник Харківського національного університету. Збірник наукових праць. - 2009. - №23. - с.142-146

12. Шимченко Л. А. Демократичні трансформації та сучасні соціально-економічні проблеми України / Л.А. Шимченко // Економічний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди. - 2009. - № 13. - с.78-84

13. Шкодіна І.В. Стратегія сталого розвитку національної економіки [Текст] / І. В. Шкодіна // Вісник Університету банківської справи НБУ. - 2009. - № 2.- С.17-20

14. Юрій С. Новий світовий економічний порядок: історія, теорія, напрямки реформування [Текст] / С. Юрій, Є. Савельєв // Журнал європейської економіки. - 2009. - Том 8 (№ 4).- С.353-370

15. Рейтинг економічно вільних країн за 2010 рік [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.heritage.org/Index/Ranking.aspx

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?