Демографічна ситуація Західного Полісся - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 75
Аналіз демографічної ситуації у працях суспільних географів. Методи дослідження населення. Природно-географічні, суспільні та культурно-психологічні чинники Західного Полісся. Історія заселення території. Основні принципи демогеографічного районування.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Адже кризові явища, що простежуються у демографічних процесах як на загальнонаціональному так і на регіональному рівнях, спричинені погіршенням майже усіх демографічних показників, зокрема характеристик природного та механічного руху населення. Регіон Західного Полісся є одним із специфічних регіонів України, що характеризується прикордонним географічним положенням, історико-географічними особливостями заселення краю, а також особливим станом протікання демографічних процесів у порівнянні з іншими регіонами України - найвищими показниками народжуваності, низькими показниками смертності та додатнім природними приростом, значним переважанням шлюбності над розводом, відємним міграційним сальдо в сільській місцевості за рахунок наявності значного числа трудових ресурсів і недостатньою кількістю місць прикладання праці. Важливим також є виявлення територіальних особливостей демографічної ситуації в межах Західного Полісся та демогеографічне районування території, що дозволить встановити основні причини формування саме таких показників і специфіку управлінських рішень щодо поліпшення демографічної ситуації того чи іншого демогеографічного району зокрема та регіону загалом. Мета дисертаційного дослідження полягає в розробці теоретичних засад та методичних підходів до оцінки демографічної ситуації на регіональному рівні, аналізі чинників процесу формування та сучасного стану демографічної ситуації регіону, обґрунтуванні її внутрішньорегіональних відмінностей та перспектив розвитку. • Визначити основні чинники формування демографічної ситуації і проаналізувати їх дію на компонентну та територіальну структуру населення регіону;Населення займає особливе місце у системі природа-населення-господарство, бо виступає виробником і споживачем матеріальних і духовних благ, посередником між виробництвом і природою. Різні аспекти життєдіяльності населення розглядають різні науки, передусім географія, соціологія, етнографія, демографія, біологія, медицина, економіка, психологія та ін. Географія населення має тісні і різнобічні звязки з іншими науками, що вивчають населення. Оскільки географія населення використовує картографічний метод дослідження, то, відповідно, має звязки з картографією, від якої запозичує способи картографування населення та методи вивчення соціальних явищ за географічними картами. Ця наука вивчає процеси відтворення населення (“demos”-із грецької “народ”) і дає для географії населення відомості про природний та механічний рух населення, його статеву і вікову структуру.Відповідно до цього, існує необхідність зіставлення даних про демографічні події за цей період з моментним даними про чисельність населення, і переходу від момент них показників чисельності населення до інтервального показника. Для оцінки демографічного складу населення ми виділили такі характеристики: • статево-віковий склад населення; Аналіз чисельності населення за статтю охоплює чоловіків і жінок, а також обидві статі. Для аналізу статевого складу населення застосовуються такі узагальнюючі показники: абсолютна чисельність чоловіків та жінок; розподіл чоловіків та жінок за віком у абсолютному та відносному вираженні; співвідношення чоловіків і жінок у середньому в населенні і за віковими групами. Виокремлюють такі контингенти населення: немовлята (до 1 року), ясельний контингент (0-2 роки), дитсадків (3-6 роки), дошкільний (1-6 років), шкільний контингент (7-14 років - діти, 15-17 років - підлітки), дітородний контингент жінок (15-49 років), працездатний контингент (16-54 роки для жінок і 16-59 років для чоловіків), допрацездатний (0-15 років), після працездатний (жінки - 55 років і старше, чоловіки - 60 років і старше).Як правило, разові дослідження проводяться як допоміжні у більш складних, оскільки разове дослідження дає інформацію про стан і кількісні характеристики населення лише в момент його вивчення і дана інформація не дає змоги визначити тенденції його зміни в часі. Як і будь-яка інша наука, демографія має свій визначений комплекс прийомів. Сукупність усіх методів, якими користується демографія поділяється на три великі групи: 1) загальнонаукові; 2) конкретно-наукові; 3) спеціальні. До них насамперед слід віднести метод порівняльно-географічного аналізу, який застосовується для порівняльної характеристики географічних обєктів, процесів і явищ. Всі соціально-економічні карти населення складаються з чотирьох основних груп: 1) розміщення населення і його розселення; 2) демографічні особливості населення; 3) етнографічні особливості населення; 4) соціально-економічні особливості населення.Першочерговим завданням дослідження суспільно-географічних аспектів народонаселення є аналіз впливу різних умов і чинників, які власне формують демографічну ситуацію у конкретному регіоні. Чинник - це ланцюг причинно-наслідкових звязків та умов, що регулюють кількісні та якісні характеристики певного процесу, формують у сукупності його механізм. У сукупності чинників, що мають вплив на формування демографічної ситуації будь-якої території можна виділ

План
ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ

1.1 Населення і демографічна ситуація у працях суспільних географів

1.2 Демографічна ситуація як обєкт суспільно-географічного дослідження

1.3 Методи дослідження населення.

1.4 Методика дослідження демографічної світу

1.5 Поняття про чинник. Види чинників.

Розділ 2. ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ.

2.1 Природно-географічні чинники

2.1.1 Географічне положення, природні умови та ресурси регіону

2.1.2 Екологічний стан території

2.2 Суспільно-географічні чинники.

2.2.1 Рівень та якість життя населення Західного Полісся

2.2.2 Рівень урбанізації території

2.2.3 Освітній рівень та зайнятість населення

2.2.4 Рівень медичного обслуговування в регіоні.

2.2.5 Асоціальні прояви в суспільстві та політика держави.

2.3 Історія заселення території Західного Полісся

2.4 Культурно-психологічні чинники.

Розділ 3. СУЧАСНА ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В ЗАХІДНОМУ ПОЛІССІ

3.1 Адміністративно-територіальний поділ і склад населення Західного Полісся

3.2 Природний рух населення

3.2.1 Особливості народжуваності в регіоні.

3.2.2 Основні риси смертності

3.3 Шлюбний стан населення Західного Полісся

3.4 Механічний рух населення регіону

3.4.1 Внутрішньорегіональна міграція.

3.4.2 Зовнішні міграційні процеси

РОЗДІЛ 4. ДЕМОГЕОГРАФІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ

4.1 Основні принципи демогеографічного районування.

4.2 Південний демогеографічний район

4.3 Південно-Західний геодемографічний район

4.4 Північно-Західний геодемографічний район

4.5 Північний геодемографічний район

4.6 Центральний геодемографічний район.

4.7 Південно-Східний демогеографічний район.

4.8 Північно-Східний геодемографічний район.

Висновки

Література

Додатки

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?