Управління оборотними активами та джерелами їх фінансування на промисловому підприємстві - Автореферат

бесплатно 0
4.5 167
Методичні основи ефективного управління оборотними активами та джерелами їх фінансування. Загальна продуктивність активів, що використовуються в діяльності підприємства. Співвідношення продуктивності праці та озброєності працівників підприємства активами.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукРоботу виконано у Національному гірничому університеті (м. Науковий керівник - доктор економічних наук, професор Галушко Ольга Сергіївна, Національний гірничий університет Міністерства освіти і науки України (м. Гурнак Олександр Володимирович, Донецький національний технічний університет Міністерства освіти і науки України (м. Захист відбудеться 20 жовтня 2006 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.151.01 в Інституті економіки промисловості НАН України за адресою: 83048, м.За останні 10 років прибутковість оборотних активів знизилась у 4 рази; зменшилась оборотність активів та відповідно підвищився термін їх обороту; сума власного оборотного капіталу промислових підприємств має відємне значення, що не забезпечує підприємствам маневреності власного капіталу, знижує надійність їх ефективної роботи в умовах коливань конюнктури ринку; частка нормованих оборотних активів за останнє десятиліття знизилась у 1,4 раза. Змінити негативні тенденції, що склалися, можливо тільки на базі використання ефективної системи управління оборотними активами та джерелами їх фінансування. Разом з тим існуючі розробки потребують подальшого розвитку у напрямі формування цілісної системи управління оборотними активами та джерелами їх фінансування, вдосконалення методичних підходів до визначення параметрів кредитного менеджменту, процесу управління товарно-матеріальними запасами, оптимізації джерел фінансування, що є необхідною умовою створення комплексного ефективного механізму управління оборотними активами та джерелами їх фінансування. Для вирішення задач, поставлених у дисертаційній роботі, було використано загальнонаукові і спеціальні методи дослідження: метод критичного аналізу, наукової абстракції та узагальнення наукового досвіду із сучасних теоретичних досліджень - при визначенні напрямів удосконалення понятійного апарату, аналітичні методи, метод розширення економіко-математичної моделі - при встановленні функціональної залежності ефективності використання оборотних активів від факторів виробництва; системний підхід - при створенні системи управління та розробці організаційно-економічного механізму управління оборотними активами та джерелами їх фінансування; метод порівняння, трендового, кореляційно-регресійного та дисперсійного аналізу - при дослідженні впливу зовнішніх та внутрішніх чинників на ефективність використання оборотних засобів; метод групування - при удосконаленні класифікації оборотних активів і оборотного капіталу та факторів, що впливають на ефективність їх використання; методи математичної статистики - при виявленні залежності обсягів та приросту реалізації продукції від параметрів кредитного менеджменту, визначенні параметрів управління запасами на промисловому підприємстві; метод економіко-математичного моделювання - при науковому обґрунтуванні економічного змісту та розробці економіко-математичної моделі вибору джерел фінансування оборотних активів. організаційно-економічний механізм управління оборотними активами та джерелами їх фінансування, який на відміну від існуючого визначає інформаційні потоки та взаємозвязки між функціональними службами підприємства у процесі управління оборотними активами та джерелами їх фінансування, враховує стратегію управління оборотними активами та джерелами їх фінансування;У першому розділі „Теоретичні засади управління оборотними активами та джерелами їх фінансування" на базі критичного огляду науково-методичних підходів до визначення сутності оборотних активів і оборотного капіталу встановлено, що дотепер немає єдиної думки щодо визначення змісту, критеріїв класифікації, методів управління і ступеня впливу оборотних активів на ефективність діяльності підприємств. З метою створення дієвого інструментарію для ефективного, цілеспрямованого управління формуванням і використанням оборотних активів на промисловому підприємстві систематизовано та уточнено понятійний апарат щодо управління оборотними активами та джерелами їх фінансування; уніфіковано класифікаційні ознаки оборотних активів та оборотного капіталу. У результаті наукових досліджень доведено, що розвиток теорії управління оборотними активами і джерелами їх фінансування здійснювався з розвитком фінансового ринку, лібералізацією економіки (рівень лімітування діяльності підприємств) та розширенням можливостей використання в аналітичному дослідженні фінансово-господарської діяльності підприємств економіко-математичних методів. У другому розділі „Розробка методичних основ ефективного управління оборотними активами та джерелами їх фінансування" викладено результати досліджень щодо встановлення аналітичних залежностей, обґрунтування економічної сутності та розробки економіко-математичних моделей, які складають методичну основу системи ефективного управління оборотними активами та джерелами їх фінансування.

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?