Управління науково-освітніми міжнародними проектами в системі державної інноваційної політики - Автореферат

бесплатно 0
4.5 177
Дослідження науково-освітніх міжнародних проектів. Оцінка ефективності та удосконалення державного управління науково-освітніми міжнародними проектами. Модель управління науково-освітніми міжнародними проектами в системі державної інноваційної політики.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИРобота виконана у Чернігівському державному інституті економіки і управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Каленюк Ірина Сергіївна, Чернігівський державний інститут економіки і управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, ректор. Антонюк Лариса Леонтіївна, ДВНЗ ,,Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, директор Інституту вищої освіти; Ладонько Людмила Степанівна, Чернігівський державний інститут економіки і управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, доцент кафедри менеджменту. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Чернігівського державного інституту економіки і управління за адресою: 14033, м.Формування національної системи управління науково-освітніми міжнародними проектами має передбачати розробку механізму взаємодії партнерів різних країн, представників державної влади, громадських організацій у процесі визначення та практичного впровадження ключових завдань науково-освітнього співробітництва. Підкреслюючи вагомість сформованих в економічній науці теоретико-методологічних і практичних розробок з управління інноваційною діяльністю та проектами, слід зазначити, що у сучасних наукових дослідженнях не знайшли належного відображення шляхи вдосконалення державного управління науково-освітніми міжнародними проектами з метою досягнення стратегічних цілей інноваційного розвитку національної економіки, що зумовило актуальність обраної теми дослідження, визначило його обєкт, предмет, мету і завдання. Дисертаційну роботу виконано в межах держбюджетних науково-дослідних робіт Чернігівського державного інституту економіки і управління за темами: „Фінансування вищої освіти України в умовах Болонського процесу” (номер державної реєстрації - 0109U002272, 2009-2010 рр.); „Активізація транскордонного співробітництва університетів як фактор забезпечення конкурентоспроможності вищої освіти України” (номер державної реєстрації - 0111U000016, 2011 р.), де автором проаналізовано рівень залученості представників України до програм міжнародного співробітництва та виявлено перспективи й переваги участі вітчизняних організацій у науково-освітніх міжнародних проектах, а також підготовлено розділ „Теоретичні засади формування організаційно-економічного механізму діяльності транскордонного консорціуму університетів”. Основні положення дисертаційної роботи, що визначають її наукову новизну, полягають у наступному: вперше: - розроблено детерміновану ендогенними та екзогенними чинниками модель управління науково-освітніми міжнародними проектами на макрорівні, концептуальні засади якої ґрунтуються на визначенні пріоритетів, з одного боку, державної інноваційної політики, з іншого - регіональних та інституційних пріоритетів розвитку національної економіки, а також ключових принципів (посилення відповідності проектів національним інтересам, інноваційна спрямованість), на основі яких забезпечується функціонування та взаємодія її складових (формування інформаційної системи проектів на національному і наднаціональному рівнях, моніторинг та оцінка результативності, оприлюднення й обговорення результатів); удосконалено: - теоретичні підходи до науково-освітнього міжнародного співробітництва як фактора активізації інноваційного розвитку країн на основі узагальнення європейського досвіду реалізації міжнародних проектів та доведено, що результативність проектної діяльності може бути значно посилена за умови побудови цілісної системи управління науково-освітніми міжнародними проектами з постійним моніторингом та контролем досягнення поставлених цілей і завдань, а також багатокритеріальною оцінкою ефективності на всіх етапах життєвого циклу проекту;У першому розділі „Теоретико-методичні засади дослідження науково-освітніх міжнародних проектів” представлено сучасну інтерпретацію сутності та структури державної інноваційної політики України, виявлено роль міжнародного співробітництва в забезпеченні інноваційного розвитку національної економіки, визначено місце науково-освітніх міжнародних проектів у реалізації державної інноваційної політики. Дисертантом доведено, що практична реалізація науково-освітніх міжнародних проектів містить великий потенціал активізації інноваційної діяльності в країні, але за умови побудови цілісної системи управління, орієнтованої на досягнення стратегічних цілей розвитку національної економіки. Характеристика основних напрямів міжнародного співробітництва в освітній (навчання іноземних студентів, обмін студентами та аспірантами, спільні дипломи) і науковій (обмін знаннями на конференціях, підготовка спільних публікацій, мобільність науковців, спільна дослідницька діяльність) сферах дозволила автору виокремити науково-освітні міжнародні проекти в якості активної форми спільної діяльності партнерів різних країн.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?