Управління маркетинговою діяльністю молокопереробних підприємств - Автореферат

бесплатно 0
4.5 124
Суть механізму управління маркетинговою діяльністю на підприємствах агропромислового комплексу. Тенденції розвитку маркетингової діяльності товаровиробників на ринку молока та молочних продуктів. Здійснення оцінки ефективності маркетингової діяльності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)Робота виконана в Харківському національному аграрному університеті ім. Науковий керівник - кандидат економічних наук, професор Докучаєва, професор кафедри виробничого менеджменту та агробізнесу України, професор кафедри менеджменту організацій зовнішньоекономічної діяльності кандидат економічних наук, доцент Захист відбудеться 6 травня 2009 р. об 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.803.01 у Харківському національному аграрному університеті ім.Першими потребу у використанні інструментів маркетингу відчули на собі підприємства ІІІ сфери АПК (переробні, торговельні), які ведуть діяльність безпосередньо на споживчому ринку. До того ж вивчення теорії та практики управління маркетинговою діяльністю в АПК дало можливість зробити висновки про відсутність дієвих механізмів управління маркетингом на молокопереробних підприємствах. Необхідно підкреслити, що в досліджуваних роботах не розглядаються методичні аспекти комплексної оцінки ефективності маркетингової діяльності молокопереробних підприємств, що має вирішальне значення в управлінні маркетингом. Роль автора полягає у розробці пропозицій щодо удосконалення механізму управління маркетинговою діяльністю молокопереробних підприємств та уточнення методики оцінки його ефективності. Мета дисертаційного дослідження полягає в розробці науково-теоретичних засад і практичних рекомендацій щодо вдосконалення управління маркетинговою діяльністю молокопереробних підприємств, спрямованих на забезпечення максимально ефективного використання можливостей маркетингу.Перший розділ “Теоретичні засади управління маркетинговою діяльністю молокопереробних підприємств” присвячено дослідженню організаційно-економічних засад формування і розвитку системи маркетингу молокопереробних підприємств, у ньому висвітлюються особливості маркетингу в агропромисловому виробництві, обґрунтовуються методичні підходи до оцінки ефективності маркетингової діяльності на молокопереробних підприємствах. Метою такого управління на підприємстві є координація дій усіх підрозділів підприємства, що сприяє підвищенню ефективності не лише маркетингової діяльності, а й підприємницької діяльності в цілому, яка здійснюється молокопереробним підприємством. Проведене дослідження дає підстави зробити висновок, що дієвість стратегічних та оперативних управлінських рішень, які приймаються на підприємстві, залежить від ефективності реальної маркетингової діяльності молокопереробних підприємств. Основним аргументом на користь застосування управління маркетингом на молокопереробних підприємствах є їхня орієнтація на задоволення базових потреб (у молочних продуктах харчування), які формуються в умовах динамічних соціально-економічних змін. Виходячи з цього, управління маркетингом в АПК, на наш погляд, доцільно розглядати як широкий комплекс заходів стратегічного та тактичного характеру, спрямованих на задоволення потреб споживачів і досягнення бажаного рівня рентабельності підприємств АПК.Ми пропонуємо механізм управління маркетингом на підприємствах агропромислового комплексу розглядати як широкий комплекс заходів стратегічного й тактичного характеру, спрямований на ефективне здійснення ринкової діяльності аграрних підприємств і досягнення основної мети - задоволення потреб споживачів у товарах і послугах та забезпечення достатнього рівня рентабельності товаровиробників. У межах кожної загальної функції маркетингу (фізичної, обміну,зручності) можна виділити більш специфічні функції, притаманні діяльності конкретних підприємств (пошук джерел постачання, зберігання, транспортування, стандартизація, прийняття ризику тощо), що дає змогу зосередити увагу на виконанні тих функцій, які є найактуальнішими для поточного моменту. Вважаємо за доцільне поняття ефективності маркетингової діяльності молокопереробних підприємств розглядати як ступінь використання інструментів маркетингу в порівнянні з потенціалом та можливостями підприємства. Для оцінки ефективності маркетингу необхідний певний набір критеріїв потенціалу маркетингових інструментів, який описує суть маркетингової діяльності підприємства. У процесі апробації цієї методики запропоновано всі підприємства оцінювати за наступною шкалою: 0 - підприємство у своїй маркетинговій діяльності не використовує інструмент маркетингу, описаний даним підкритерієм; 1 - підприємство в своїй маркетинговій діяльності не повною мірою використовує інструмент маркетингу, описаний певним підкритерієм; 2 - підприємство у своїй маркетинговій діяльності повною мірою використовує інструмент маркетингу, описаний даним підкритерієм.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?