Управління маркетинговими процесами в АПК - Автореферат

бесплатно 0
4.5 78
Аналіз маркетингових процесів та їх особливості в аграрній сфері. Суть сучасного стану та тенденцій розвитку ринку молока в Україні. Пропозиції щодо формування результативної системи управління рекламними ходами на основі вертикальної інтеграції.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукНауковий керівник - доктор економічних наук, професор Заїнчковський Анатолій Олександрович, Національний університет харчових технологій, завідувач кафедри економіки і права кандидат економічних наук, доцент Камілова Сюзанна Різаївна, Інститут аграрної економіки УААН, старший науковий співробітник відділу ціноутворення та конюнктури ринку Захист відбудеться 16 травня 2002 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.004.01 у Національному аграрному університеті за адресою: 03041 м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041 м.Головними причинами, які зумовили такий негативний стан в аграрному секторі економіки, є перш за все неврегульовані державою основні макроекономічні ринкові механізми: паритет цін між галузями, фінасово-кредитна і податкова система та економічні відносини між ланками агропромислового комплексу. Вагомий внесок в розвиток теоретичних аспектів маркетингу зробили зарубіжні і вітчизняні вчені серед яких: Амблер Т., Ассель Г., Багієв Г.Л., Войчак А.В., Голубков Е.П., Данько Т.П., Дихтль Е., Кардаш В.Я., Котлер Ф., Кретов І.І., Ламбен Ж.Ж., Романов А.Н., Старостіна А.О., Хершген Х., Хруцький В.Є. та інші. В нашій країні над вирішенням проблем, що стосуються впровадження маркетингової концепції в агробізнесі та управління маркетинговими процесами, працюють такі науковці як Бойко В.І., Даниленко А.С., Заїнчковський А.О., Зіновчук В.В., Імас Є.В., Камілова С.Р., Коваленко Ю.С., Нелеп В.М., Худолій Л.М., Шпичак О.М. та інші. Відсутність ефективного науково-обґрунтованого механізму застосування маркетингу в аграрній сфері та нагальна потреба у вивченні особливостей маркетингових процесів в АПК, розробці і впроваджені механізму управління ними обумовлюють актуальність теми і цільову спрямованість дисертаційного дослідження. Мета дослідження полягає у формуванні результативної системи управління маркетинговими процесами в молокопродуктовому підкомплексі АПК.У першому розділі - “Теоретичні аспекти управління маркетинговими процесами” - за допомогою системного аналізу визначень провідних зарубіжних та вітчизняних вчених уточнено суть маркетингу та маркетингових процесів, охарактеризовані функції маркетингу за сучасних умов формування ринкового середовища, визначена роль маркетингових процесів у функціонуванні організаційних формувань, виділені особливості управління маркетинговими процесами в АПК. Розглянуто маркетингові процеси як сукупність дій по оцінці ринкових можливостей, вибору цільових ринків, розробці комплексу маркетингу та втіленню в життя маркетингових заходів з метою досягнення загальносистемних та внутрішньосистемних цілей. Маркетингові процеси в аграрній сфері мають свої особливості, які відрізняють їх від маркетингових процесів в інших сферах господарювання, і які мають визначальне значення при розробці стратегії ринкової діяльності сільськогосподарських підприємств. Успішне функціонування ринку як системи забезпечується наявністю декількох елементів (підсистем): виробників і споживачів, попиту і пропозиції, цін, конкуренції. Звязуючою ланкою між даними елементами виступає маркетингова діяльність, за допомогою якої здійснюється вплив на всі стадії відтворювального процесу (виробництво, розподіл, обмін, споживання), а також на зовнішнє середовище.Сучасний період функціонування продовольчого ринку, в тому числі ринку молока і молокопродукції, характеризується негативними змінами в сфері виробництва, низьким рівнем платоспроможності населення, непослідовною і недосконалою політикою держави в сфері регулювання ринкових відносин в аграрному секторі, нееквівалентним обміном між галузями АПК, послабленням інтеграційних процесів. В 2000 р. порівняно з 1990 р. поголівя корів скоротилось на 70%, їх продуктивність - на 27%, а загальне виробництво молока - майже в 2 рази. Аналіз стану формування та функціонування ринку молока та молочної продукції свідчить, що сільськогосподарські товаровиробники працюють під колосальним тиском зі сторони підприємств суміжних галузей, які ставлять за мету досягнення власних цілей, не враховуючи потреб аграрних підприємств. Маркетинг як сукупність таких засобів та механізмів є єдиним напрямком, який через створення сприятливих умов для виробництва та реалізації продукції забезпечує успіх господарювання в ринкових умовах. Враховуючи існування граничної межі виробництва в особистих підсобних господарствах, яка за нашими розрахунками знаходиться на рівні 9,5 млн. тонн, забезпечення насичення ринку молочною продукцією можливе лише на індустріальній основі, шляхом розвитку інтегрованих систем виробництва та збуту молока та молочної продукції.

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?