Управління маркетинговими дослідженнями підприємств в процесі формування конкурентних переваг - Автореферат

бесплатно 0
4.5 178
Місце маркетингових функцій у господарській діяльності вітчизняних виробників товарів повсякденного попиту. Маркетингові дослідження споживчої поведінки. Формування конкурентних переваг підприємств на ринку функціональної, видової та цінової конкуренції.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Національна академія наук України Спеціальність: 08.06.01 - Економіка, організація і управління підприємствамиРобота виконана в Інституті регіональних досліджень НАН України. Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Бойко Євген Іванович, Інститут регіональних досліджень НАН України, м. кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Федорова Галина Павлівна, Інститут регіональних досліджень НАН України, м. Захист дисертації відбудеться 18 лютого 2005 року об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.154.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в Інституті регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м.по-друге, обмеженість розуміння сутності маркетингу на практиці підприємцями та установами, які досить часто зводять процес управління маркетингом до примітивної процедури, завданням якої є лише розробка та впровадження комплексу маркетингу, якому не передує збір та аналіз інформації щодо факторів маркетингового середовища; З одного боку, маркетингові дослідження розглядаються як центральне завдання системи маркетингу, яке має вирішальний вплив на подальшу діяльність установи (теоретичний погляд). Проте, незважаючи на тенденції підвищення інтересу до маркетингу як до обєкта дослідження, можна говорити про відсутність комплексного висвітлення доступної методології організації маркетингових досліджень на різних підприємствах та в установах, що функціонують в Україні. Але навіть серед закордонних дослідників майже немає авторів, які б комплексно розглядали питання методології та управління маркетинговими дослідженнями для підприємств різної галузевої належності та ресурсної бази, а також проблему формування конкурентних переваг цих підприємств на відкритому ринку не тільки предметної, а й видової та функціональної конкуренції. У процесі виконання дисертаційної роботи були використані прийоми та методи наукових досліджень, зокрема метод аналізу і синтезу та метод наукової абстракції - для визначення поняття "маркетингове дослідження"; структурно-функціональний метод та метод аналізу і порівняння - для аналізу семантики, сутності та призначення маркетингових досліджень; метод системного аналізу, історичний та логічний підхід - для представлення еволюції методології маркетингових досліджень та виявлення рушійних факторів цього процесу; метод аналогій - для оцінки напрямків маркетингової діяльності вітчизняних підприємств та напрямків конкурентного позиціонування порівняно зі світовими; метод анкетування, експертних оцінок, фокус-груп та математичної статистики - для здійснення маркетингових досліджень споживчої поведінки і маркетингових зусиль підприємств та для розробки запропонованого механізму ефективного позиціонування; метод графічного аналізу - для оцінки конкурентоспроможності товарів і послуг на ринку функціональної, видової та предметної конкуренції, а також для побудови карт зональних площин, що відображають адекватність оцінки зусиль підприємств споживчим нормативам у створенні параметрів конкурентоспроможності різних товарів.У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету й завдання роботи, визначено предмет і обєкт дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення результатів дослідження. У першому розділі "Теоретико-методологічні засади процесу управління маркетинговими дослідженнями підприємств" розглянуто значення дослідницької функції у маркетинговій діяльності підприємств; визначено місце маркетингових досліджень у системі управління конкурентоспроможністю підприємств; вивчено та проаналізовано процес реалізації маркетингових досліджень, еволюцію методології маркетингових досліджень. Змістовний Маркетингові дослідження як змістовний елемент маркетингу, який вказує на напрям використання результатів дослідження Представники Американської асоціації маркетингу, ESOMAR Не розкривається характер і призначення інформації, отриманої в ході дослідження Розглядаючи маркетингові дослідження у багатоаспектному ракурсі, автор пропонує визначення цієї категорії як безперервного процесу збору, обробки та комплексного аналізу інформації про фактори маркетингового середовища з метою прийняття ефективних стратегічних і поточних рішень щодо формування конкурентних переваг окремих продуктів та /або підприємства в цілому.

План
Основний зміст дисертаційної роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?