Управління маркетингом продовольчих товарів - Автореферат

бесплатно 0
4.5 83
Обґрунтування наукових і методологічних основ маркетингового управління діяльністю підприємств та розробка стратегії для ринку продовольчих товарів в умовах конкурентного середовища. Розробка організаційного забезпечення розвитку маркетингових процесів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукВ дисертації обґрунтовано обєктивну необхідність створення служб маркетингу, використання функцій маркетингу в сучасних умовах господарювання, встановлено основні проблеми функціонування нового механізму господарювання і трансформації організаційних відносин в системі маркетингу, розроблені пропозиції по вдосконаленню управління господарюючих субєктів АПК та торгівлі, позиціонуванню та товаропросуванню товарів. Основні результати досліджень використовуються Міністерством АПК України у формі пропозицій при використанні концепції маркетингу, Асоціацією "Універсам" м. Києва у формі пропозицій при використанні функцій маркетингу, а також при викладанні курсу "Маркетинг" на кафедрі менеджменту та маркетингу Національного аграрного університету. In thesisal work is motivated objective need to creat marketing services, using the marketing functions in modern conditions of managing, installed main problems of operation of new mechanism a managing and organizing relations transformations in the marketing system, designed offers on the improvement of management managing subjcts AIC and trade, pricing system, positioning and movement of goods of goods. Kiev in the form of offers when using the marketing functions, as well as in the process of teaching a course "Marketing" on the pulpit of management and marketing of National agrarian university.Реформування економіки, що повязане з переходом до ринкових відносин, надає кожному підприємству можливість самостійно вибирати форму власності, напрямки, цілі та стратегію діяльності. Оскільки, саме маркетинг передбачає проведення дослідження конюнктури ринку, обєктів господарської діяльності, формування попиту та його задоволення. Він потребує глибокого дослідження і прогнозування попиту та пропозицій, матеріали якого можуть бути покладенні в основу розробки стратегії розвитку агропромислового комплексу, харчової промисловості та торгівлі. Значний внесок у створенні основ та методологічних підходів до розробки та впровадження стратегії маркетингу належить таким зарубіжним вченим, як М. Певний внесок у розробку концепції маркетингу за умов реформування економіки здійснили вчені України та країн СНД Г.Г.1.2 Маркетинг як нова концепція управління бізнесом.2.1 Аналіз стану продовольчого ринку в Україні.3.1 Використання методів маркетингових досліджень для прогнозування ринку продовольчих товарів.Документи про впровадження результатів дослідження.У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, сформульовані мета, задачі, предмет і обєкт дослідження, вказується взаємозвязок роботи з науковими темами, викладена наукова новизна і практичне значення, апробація одержаних результатів дослідження та їх публікація, особистий внесок здобувача. В першому розділі “Теоретичні основи управління маркетингом продовольчих товарів” на основі вивчення матеріалів досліджень сучасних вітчизняних та зарубіжних вчених розкривається економічна суть маркетингу, його функціональна характеристика, особливості маркетингу на ринку продовольчих товарів України, відмічається, що застосування концепції маркетингу є необхідною складовою умовою переходу до ринкової економіки, створення ефективного механізму ринкової рівноваги. Управління маркетингом має чітко виражений ринковий характер, оскільки його основу складають три фундаментальні принципи: 1) комплексне дослідження ринку та споживачів; В дисертації розглянуто систему засобів маркетингу, або мікс-маркетинг, який включає такі функції: 1) планування асортименту продукції, або номенклатури послуг; 2) формування цін на продукти; 3) комплексне вивчення ринку; 4) просування товарів і послуг. Обумовлено, що маркетинг є однією із опорних точок в системі управління якістю продукції, в завдання якого входить охоплення всіх стадій життєвого циклу продукції і вплив на забезпечення якості, управління якістю та постійне покращення якості.Внаслідок проводжуваних реформ і переходу до ринкової економіки ринок продовольчих товарів зазнав істотних змін: - реалізується право товаровиробників на виробництво продукції, що користується попитом на ринку; - скоротилось державне замовлення, а по деяких видах товарів його взагалі відмінено на сільськогосподарську продукцію та товари її переробки; - докорінно змінилась мережа каналів збуту товарів та структура їх розподілу і просування. Успіх господарської діяльності підприємства на ринку у великій мірі залежить від якості прийнятих стратегічних рішень. Пропонується така послідовність проведення стратегічного аналізу на ринку продовольчих товарів: аналіз наявності та ефективності використання стратегії маркетингу; аналіз позиції конкурентоспроможності підприємства на ринку; дослідження споживачів; визначення стратегічних перспектив підприємства.

План
2. Основний зміст

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?