Управління маркетингом освітніх послуг в організаціях навчально-курсової мережі АПК - Автореферат

бесплатно 0
4.5 157
Структурно-логічна модель формування маркетингу освітніх послуг, критеріальна модель маркетингової діяльності навчального закладу, система управління маркетингом освітніх послуг. Стратегічне маркетингове планування професійно-технічних навчальних центрів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Науковий керівник - доктор економічних наук, професор Заїнчковський Анатолій Олександрович, Національний університет харчових технологій, завідувач кафедри економіки і права кандидат економічних наук, доцент Захист відбудеться “12” червня 2003 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.004.01 у Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м.Нами пропонується маркетинговий підхід до підвищення ефективності діяльності організації навчально-курсової мережі АПК, застосування якого веде до удосконалення механізму взаємовідносин основних учасників ринку професійно-технічних освітніх послуг. Відсутність науково обґрунтованої концепції маркетингу професійно-технічної освіти в АПК, необхідність у методологічній експлікації, розробці і впровадженні результативної системи управління маркетингом в закладах навчально-курсової мережі підтверджують актуальність теми і цільову спрямованість дисертації. розробити результативну систему управління маркетингом в організаціях навчально-курсової мережі АПК; Поставлені в дисертаційній роботі завдання вирішувались за допомогою методів: історичного - при вивченні еволюції маркетингу і генезису маркетингу освітніх послуг; гіпотетичного - при розробці структурно-логічної моделі формування маркетингу освітніх послуг; системного підходу - при розробці системи управління маркетингом освітніх послуг; моделювання - при розробці аналога ефективної маркетингової діяльності навчального закладу; математичного прогнозування - при стратегічному плануванні обсягів підготовки механізаторських кадрів в АПК; бенчмаркінгу - при визначенні критеріїв результативності навчальних підрозділів; SWOT-аналізу - при оцінці стану навчальних закладів; експертних оцінок - при виявленні критеріїв споживчої якості освітніх послуг; експерименту - при перевірці правильності теоретичних побудов. Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці нового методологічного підходу управління маркетингом в організаціях навчально-курсової мережі АПК.У першому розділі - “Теоретичні аспекти управління маркетингом освітніх послуг” - досліджуються генезис маркетингу освітніх послуг та процес формування системи результативного маркетингу освітніх послуг. Перший модуль синтезує маркетингові характеристики, елементи маркетингу-мікс освітніх послуг і типи маркетингу освіти в тримірній матриці, за допомогою якої сформована критеріальна модель ефективної маркетингової діяльності навчального закладу, яку можна представити у вигляді формули (1): , (1) де - ідеальна маркетингова ефективність навчального закладу; У другому розділі - “Сучасний стан і тенденції розвитку управління маркетингом в організаціях навчально-курсової мережі аграрно-промислового комплексу” - досліджується маркетингове середовище та система управління маркетингом на ринку професійно-технічних послуг АПК. Проведений з використанням методу експертних оцінок аудит маркетингового середовища, складовими якого є: загальний аналіз ринку освітніх послуг, дослідження споживачів, SWOT-аналіз, аналіз конкурентів та конкурентної позиції навчального закладу, дозволяє визначити ринок професійно-технічних послуг в АПК як вертикальний, відкритий та монопольний. У третьому розділі - “Формування результативної системи управління маркетингом в організаціях навчально-курсової мережі АПК” - отримали розвиток методологічні підходи до формування результативної системи управління маркетингом, розроблено систему оцінки та управління якістю освітніх послуг, гіпотетично визначені шляхи підвищення ефективності управління маркетингом освітніх послуг і запропонована маркетингова модель професійно-технічного навчального центру АПК.Розроблено новий методологічний підхід до управління маркетингом освітніх послуг, який включає: системний аналіз, структурно-логічну організацію, технології, методики та прийоми забезпечення ефективної діяльності організацій навчально-курсової мережі АПК в ринкових умовах. Реформування аграрної галузі призвело до змін потреб в освітніх послугах, на які система професійно-технічної освіти адекватно не відреагувала. Максима ефективності управління маркетингом освітніх послуг визначається мірою задоволення потреб основних учасників ринку освітніх послуг: особи - в освіті, навчального закладу - в розвитку і підвищенні добробуту персоналу, підприємств-замовників - в підвищенні кваліфікації кадрів, суспільства - в розширеному відтворенні сукупного інтелектуального потенціалу. Побудовано триплексний алгоритм формування системи результативного маркетингу освітніх послуг, який, агрегуючи компоненти маркетингового комплексу, основні функції управління маркетинговими процесами, критерії компетентного менеджменту освіти, встановлює оптимальний спосіб досягнення соціальних та економічних переваг.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?