Управління маркетингом на підприємствах сфери послуг - Автореферат

бесплатно 0
4.5 99
Аспекти управління маркетинговою діяльністю підприємств сфери послуг. Розроблення моделі розрахунків її ефективності. Пошук шляхів удосконалення маркетингової інформаційної системи, яка охоплює фактори зовнішнього і внутрішнього середовища організації.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукЗапропонована система заходів для управління маркетингом на підприємствах сфери послуг, яка ґрунтується на розроблених методичних положеннях організації служби маркетингу на підприємствах сфери послуг. У свою чергу, методичні положення ґрунтуються на встановлених принципах управління маркетингом послуг, які відповідають сучасному стану ринку послуг та тенденціям його розвитку. Отримали подальшого розвитку визначення сутності понять: послуга, маркетинг послуг, управління маркетингом послуг, зазначено їх роль і місце в системі соціально-економічних та етичних проблем суспільства. Рекомендується у найбільш повному комплексному варіанті використання інструментів маркетингу при розробці програми маркетингу підприємств сфери послуг. В диссертационной работе автором впервые предложена система мероприятий для управления маркетингом на предприятиях сферы услуг, которая основывается на разработанных соискателем методических положениях организации службы маркетинга.Їхній стрімкий розвиток вплинув на посилення конкурентної боротьби, визначив необхідність широкого впровадження елементів маркетингу та застосування якісно нового підходу до управління маркетингом. У звязку з цим, загострюється проблема формування на підприємстві системи управління маркетингом, яка забезпечила б необхідний рівень маркетингового менеджменту. Посилюється роль управління маркетингом, як головної сфери діяльності підприємств, постають питання здійснення внутрішньоорганізаційних змін, методичного та інформаційного забезпечення. Зростання потреб у послугах та вирішення проблем їх задоволення вимагають обґрунтування науково-методичних підходів щодо розвитку ринку послуг та вироблення практичних заходів для взаємодії субєктів ринку послуг на основі взаємовигідних партнерських відносин. Мета дисертаційного дослідження полягає у формуванні системного підходу до управління маркетингом на підприємствах - субєктах ринку послуг.У першому розділі “Організаційно-методичні основи управління маркетингом ринку послуг” розглянуто функціональну структуру комплексу маркетингу послуг з урахуванням теоретичного надбання, аналізу закономірностей та тенденцій розвитку маркетингу. Тому, основну увагу зосереджено на дослідженні інтересів субєктів ринку, насамперед споживачів та виробників послуг та визначені проблем які виникають у процесі управлінської діяльності підприємств сфери послуг. Послуга - продукт споживання, що має споживчу властивість, якість, вартість і своєю функціональною дією несе споживачу допомогу, зручність, користь, задоволення, чим сприяє розвитку людини (споживача), його духовних потреб, гармонійності життєдіяльності, забезпечує високу якість життя та підвищує культуру суспільства. У другому розділі ‘‘Дослідження управління маркетингом на підприємствах сфери послуг’’ наведено результати маркетингового моніторингу сегменту ринку послуг в Одеському регіоні та в цілому по Україні. На підставі аналізу зовнішнього середовища (моніторингу ринку послуг) та стану внутрішніх змін на підприємствах сфери послуг (діагностика діяльності підприємств) визначено стратегічний напрямок розвитку ринку послуг, що дозволило обґрунтувати і розробити рекомендації зі створення маркетингової програми підприємства.Узагальнюючи результати дисертаційного дослідження з теоретичних, методичних та практичних питань щодо управління маркетингом на підприємствах, які є учасниками ринку послуг в Україні, зроблені наступні висновки: 1. Забезпечення розвитку підприємств сфери послуг є важливим завданням як для самих підприємств, що функціонують на ринку послуг, так і для держави та суспільства в цілому. Поглиблено теоретичне узагальнення питань функціональної сутності комплексу маркетингу послуг, виявлені проблеми, що потребують подальшого наукового дослідження щодо застосування маркетингу на ринку послуг та забезпечення відповідного управління, визначено концептуальний підхід до управління ринковою діяльністю підприємств, який вимагає формування системи управління маркетингом та організації ефективного взаємозвязку структурних підрозділів підприємства зі службами маркетингу. Проведена оцінка наявного методичного забезпечення управління маркетингом на ринку послуг, визначені необхідні заходи відповідно до цілі дослідження та розроблено класифікацію методів управління маркетингом послуг. Встановлено, що працівники сфери послуг недостатньо володіють методами управління маркетингом і майже не застосовують їх при вирішенні практичних завдань.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?