Управління ланцюгами створення цінності продукту: логістичний підхід - Автореферат

бесплатно 0
4.5 129
Концепція ланцюга створення сукупної цінності продукту, діалектична єдність споживчої та мінової оцінки корисності товару. Формування комплексу функціональних характеристик продукції. Конкурентна ідентифікація учасників ланцюга створення цінності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Тернопільський національний економічний університет АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами Роботу виконано на кафедрі менеджменту Тернопільського національного економічного університету Міністерства освіти і науки УкраїниВажливим напрямом фундаментальних досліджень економічної сутності створення продукту, розуміння мотивів його ринкового обміну стає використання основних положень аксіології, що дозволяє розвинути ціннісноорієнтований підхід до управління ланцюгами створення продукту. Дисертацію виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт Тернопільського національного економічного університету в межах держбюджетних тем: “Стратегічні аспекти забезпечення конкурентоспроможності підприємств” (номер державної реєстрації 0101U002364), в межах якої автором виконано розділ “Розподільча логістика як середовище формування конкурентних переваг підприємства”; “Розробка методики корпоративного управління розвитком статутної діяльності” (номер державної реєстрації 0103U000142), в межах якої автором виконано підрозділ “Корпоративна логістика”; “Дослідження управлінських інновацій у формуванні конкурентних переваг” (номер державної реєстрації 0106U009966), в межах якої автором виконано розділ “Методика конкурентної ідентифікації підприємства у ланцюгу створення цінності продукту”. ланцюг конкуренція ідентифікація цінність Для досягнення поставленої мети використано такі наукові методи дослідження: діалектичний та системний методи пізнання і метод наукової абстракції - при дослідженні сутності цінності продукту як економічної категорії та формуванні концептуальних засад управління ланцюгами створення цінності; методи порівняльного та ретроспективного економічного аналізу - при дослідженні ланцюгових процесів та конкурентних відносин на ринку пива України; анкетування - при виявленні тенденцій ланцюгів створення цінності на ринку пива України; кореляційний та регресійний аналіз - для визначення впливу вартості логістичних процесів на сукупну цінність продукту; методи математичного аналізу та методи дослідження операцій - при удосконаленні підходу до оптимізації розподілу сукупної винагороди за створений продукт. Основні положення дисертації, що визначають її наукову новизну, полягають у такому: вперше: вироблено концепцію ланцюга створення сукупної цінності продукту як інституційної основи логістичного ланцюга бізнес-процесів, у якій цінність розглядається як діалектична єдність споживчої та мінової оцінки корисності продукту при виникненні споживчої чи мінової потреби, а її грошовим виразом є ціна, що знаходиться у діапазоні мінімально можливої ціни обміну та максимально можливої ціни споживання; таке бачення є підставою для вироблення нових методологічних та методичних підходів до управління створенням продукту; удосконалено: методологічний підхід до конкурентної ідентифікації учасників ланцюга створення цінності, який, на відміну від існуючих, базується на гіпотезі про виникнення нових форм конкуренції (міжланцюгової та внутрішньоланцюгової) і розгляді субєктів внутрішньоланцюгової конкуренції у тримірному просторі, поділеному на сегменти відповідно до обраних критеріїв (частки сукупної цінності, частки сукупної винагороди, отриманої за її створення, та частки сукупної вартості бізнес-процесів), що дозволяє виявити додаткові аргументи для вибору стратегії конкуренції підприємств-ланок ланцюга на продуктових ринках;У дисертації подано результати досліджень теоретико-методологічних засад та практичної діяльності підприємств у сфері управління ланцюгами створення цінності продукту, а також вироблено концептуальні засади та удосконалено методологію управління такими ланцюгами з використанням логістичного підходу. Аналіз теоретичних положень аксіології в економічних науках дозволив сформулювати визначення категорії “цінність” для використання її у дослідженнях проблем формування і функціонування ланцюгових процесів, орієнтованих на споживача. Ланцюг створення цінності є інституційним інструментом управління логістичним ланцюгом і дає можливість усвідомити мотиви його учасників, розглядаючи останніх як субєктів мотивації, створення, просування та споживання цінності. Дослідження ланцюгів створення цінності на ринку пива України дозволило сформулювати такі тенденції їх розвитку: ідентифікація споживача як ланки ланцюга створення цінності; зміна статусу ланок ланцюга на основі міграції ключових точок цінності; трансформація внутрішніх та фрагментарних зовнішніх ланцюгів створення цінності у корпоративні ланцюги; розвиток партнерських стосунків у ланцюгах.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?