Управління конкурентоспроможністю вищих навчальних закладів на засадах бенчмаркінгу - Автореферат

бесплатно 0
4.5 159
Сучасні підходи до управління вищих навчальних закладів для формування концептуальних основ управління їх конкурентоспроможністю на засадах бенчмаркінгу. Класифікації видів конкурентоспроможності та бенчмаркінгу як передумови концептуалізації управління.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Тернопільський національний економічний університет УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА ЗАСАДАХ БЕНЧМАРКІНГУНауковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Тарнавська Наталія Петрівна, Тернопільський національний економічний університет, докторант кафедри державного і муніципального управління Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Оболенська Тетяна Євгенівна, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», проректор з науково-педагогічної роботи кандидат економічних наук, доцент Іванова Ірина Вячеславівна, Київський національний торговельно-економічний університет, професор кафедри менеджменту Захист відбудеться 05 червня 2008 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58. 082. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Тернопільського національного економічного університету за адресою: 46020, м.Формування єдиного освітнього простору, зміна його кількісно-якісних характеристик, обумовлених процесами глобалізації, вимагають перегляду підходів до управління конкурентоспроможністю вітчизняних вищих навчальних закладів (ВНЗ). Рівень їх конкурентоспроможності залежить не тільки від потенційних можливостей і вирішення проблем оптимального використання ресурсного забезпечення, а й від конюнктури ринку освітніх продуктів, який в Україні характеризується значною диференціацією, посиленням боротьби за споживачів через обєктивні причини, повязані з ускладненням демографічної ситуації. Це потребує вироблення і впровадження нової концепції управління конкурентоспроможністю ВНЗ як системи поглядів, методологічних положень та адекватних їм управлінських технологій, серед яких однією з перспективних є бенчмаркінг. Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Тернопільського національного економічного університету у межах держбюджетних науково-дослідних тем «Стратегічні аспекти забезпечення конкурентоспроможності підприємств» (номер державної реєстрації 0101U002364), в межах якої автором особисто виконано розділ «Теоретичне підґрунтя управління конкурентоспроможністю ВНЗ на засадах бенчмаркінгу»; «Дослідження менеджменту персоналу підприємств в Україні» (номер державної реєстрації 0104U003692), в межах якої автором особисто виконано розділ «Оцінка конкурентоспроможності персоналу вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації Хмельницької області»; «Дослідження управлінських інновацій у формуванні конкурентних переваг» (номер державної реєстрації 0106U009966), в межах якої автором особисто виконано розділ «Концепція управління конкурентоспроможністю ВНЗ на засадах бенчмаркінгу». Досягнення поставленої мети обумовило необхідність використання таких методів дослідження: діалектичного, абстрактно-логічного і системного аналізу - для виявлення сутності конкурентоспроможності ВНЗ; історичного аналізу - для вивчення еволюції категорій «конкурентоспроможність організації», «конкурентні переваги» і «бенчмаркінг»; порівняння - для зіставлення фактичних даних за окремі періоди; наукової класифікації і систематизації - для визначення особливостей видів конкурентоспроможності ВНЗ і бенчмаркінгу; причинно-наслідкового аналізу - для виявлення чинників, які впливають на конкурентоспроможність ВНЗ, та тенденцій їх розвитку; методів і прийомів економічного і стратегічного аналізу - для оцінювання конкурентного середовища, стратегій конкуренції та проведення бенчмаркінгу конкурентоспроможності ВНЗ; методу SERVQUAL - для формування додаткового інформаційного забезпечення процедури оцінювання соціального аспекту результативності бенчмаркінгу.У першому розділі «Теоретичне підґрунтя управління конкурентоспроможністю вищих навчальних закладів на засадах бенчмаркінгу» узагальнено теоретичні основи управління та досліджено нові прояви сутності конкурентоспроможності ВНЗ, виявлено специфіку формування конкурентних переваг, а також обґрунтовано можливості, перспективи і межі застосування бенчмаркінгу в управлінні конкурентоспроможністю ВНЗ. З метою удосконалення управління конкурентоспроможністю ВНЗ виділено і систематизовано види конкурентоспроможності, які враховують специфіку функціонування ВНЗ, а також ринки, на яких вони працюють: за часом прояву - стратегічну та тактичну; за станом системи - конкурентостійкість і конкурентогнучкість; за територіальним сегментом ринку - регіональну, національну та міжнародну; за видом ринку - конкурентоспроможність на ринках освітніх продуктів, робочої сили, міжнародних освітніх продуктів, інтелектуальної власності, інформації, інжинірингових та консалтингових послуг.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?