Управління кон"юнктурою трудових ресурсів підприємств - Автореферат

бесплатно 0
4.5 101
Визначення рівня розвитку кон"юнктурних досліджень попиту та пропозиції трудових ресурсів і рівня використання для цього управлінських функцій на підприємствах. Методика розробки системи управління кон"юнктурних досліджень трудових ресурсів підприємств.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Спеціальність 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствамиУ Прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2002 - 2006 роки доведено, що одним із результатів негативної динаміки зі зменшення чисельності працівників, зайнятих на підприємствах, є посилення дисбалансу між кількістю вибуття працівників та кількістю їх прийому. Тобто виникає необхідність в аналізі подібних ситуацій для збалансування кількісного складу трудових ресурсів на підприємствах. Проблеми, повязані зі змінами кількісного та якісного складу трудових ресурсів на підприємствах, досліджуються в наукових роботах таких відомих вчених-економістів: Д. Для досягнення мети дисертаційної роботи використано системний підхід - для уточнення поняття "ситуаційне управління" і виявлення звязків між інфраструктурними елементами зовнішнього ринку праці та внутрішнього - на підприємствах, а також такі методи: аналізу та синтезу - для обґрунтування необхідності уточнення наукових понять "трудові ресурси", "конюнктура", "конюнктура трудових ресурсів"; анкетування - для оцінки стану конюнктурних досліджень попиту та пропозиції трудових ресурсів на підприємствах; кореляційно-регресійного аналізу - для виявлення впливу показників руху трудових ресурсів на стан підприємства; статистично-аналітичного аналізу - для оцінки стану трудових ресурсів протягом певного періоду та відповідно їх професійно-кваліфікаційного рівня на ринку праці; візуально-графічний - для ілюстрації висновків дослідження. дістали подальший розвиток: оціночно-аналітичний підхід до визначення характеристики стану підприємств, в основу якого покладено обґрунтування зміни попиту та пропозиції трудових ресурсів підприємств шляхом визначення характеристики ситуацій, які відбивають зміни виділеного сполучення показників, повязаних з рухом працівників підприємств і використанням показника відхилення між кількістю прийнятих та вивільнених працівників з урахуванням їх професійно-кваліфікаційного рівня, що дозволило довести доцільність проведення конюнктурних досліджень трудових ресурсів;У першому розділі - "Теоретичні основи визначення конюнктури трудових ресурсів" - уточнено поняття й економічний зміст термінів "трудові ресурси" і "конюнктура", дано визначення конюнктури трудових ресурсів; розглянуто, впорядковано та уточнено сутність поняття "ситуаційне управління" з метою встановлення основних напрямів, методів побудови й удосконалення системи управління конюнктурою трудових ресурсів підприємств. Виконане дослідження дозволило дати таке визначення конюнктури трудових ресурсів, як ситуації, повязаної з попитом та пропозицією на трудові ресурси, котрі забезпечують функціонування всіх підсистем на підприємстві. У другому розділі - "Аналіз конюнктури трудових ресурсів підприємств" - розроблено ситуаційний план попиту та пропозиції трудових ресурсів на підприємствах для можливості його використання в процесі управління; зясовано рівень застосовування конюнктурних досліджень попиту та пропозиції трудових ресурсів і використання функцій планування професійно-кваліфікаційного складу працівників, організації збалансованості попиту та пропозиції, мотивування й контролю за рухом трудових ресурсів на підприємствах; обґрунтовано необхідність проведення конюнктурних досліджень попиту та пропозиції трудових ресурсів підприємств і визначено їх відмінності від моніторингу як процесу спостереження за станом економічних показників підприємств. У третьому розділі - "Розроблення системи управління конюнктурою трудових ресурсів підприємств" - запропоновано систему управління конюнктурними дослідженнями трудових ресурсів підприємств; розроблено теоретико-методичний підхід до управління ситуаціями, повязаними з рухом трудових ресурсів у системі конюнктурних досліджень з виділенням послідовності прийняття управлінських рішень на підприємстві і використанням критерію оцінки конюнктури трудових ресурсів на основі адитивного згортання бальних показників для визначення стану підприємства з попиту та пропозиції трудових ресурсів; розроблено напрями поліпшення ситуації при співвідношеннях попиту та пропозиції трудових ресурсів на різних структурних рівнях. Процес проведення конюнктурних досліджень попиту та пропозиції трудових ресурсів запропоновано виконувати за наступними етапами: формування мети конюнктурного дослідження; створення інформаційної бази; визначення мети зворотного звязку; аналіз отриманої інформації щодо попиту та пропозиції трудових ресурсів підприємств; планування зворотного звязку; здійснення зворотного звязку; оцінка результатів попиту та пропозиції трудових ресурсів підприємств і прийняття рішень відносно отриманих результатів, які відповідають стратегії підприємства.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?