Управління комерційною діяльністю підприємств по збуту продукції - Автореферат

бесплатно 0
4.5 122
Впровадження маркетингу в управління комерційною діяльністю підприємств кондитерської галузі. Тенденції змін товарної пропозиції та споживчих мотивацій галузевого ринку. Проблемні питання формування зовнішнього ринку збуту та шляхи їх вирішення.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ПО ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ спеціальність 08.06.01 "Економіка, організація і управління підприємствами"Робота виконана на кафедрі маркетингу Київського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Пилипчук Володимир Петрович, Київський національний економічний університет, доцент кафедри маркетингу Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Шудра Валерій Федорович Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, професор кафедри промислового маркетингу кандидат економічних наук, доцент Луцій Олександр Павлович Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, завідувач кафедри маркетингу Захист дисертації відбудеться "16" жовтня 2003 року о 16-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.04 Київського національного економічного університету за адресою: 03680, м.Методологічні та методичні проблемні питання організації та управління комерційною діяльністю підприємств по збуту продукції і повязані з цим конкретні прикладні аспекти, були предметом наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних авторів: А.Ф. Активне використання маркетингового підходу до управління комерційною діяльністю по збуту продукції та формування систем збуту, на нашу думку, може значно посилити ринкові позиції вітчизняних підприємств. Необхідність вдосконалення й адаптації методів маркетингового управління комерційною діяльністю підприємств по збуту продукції, розробки методологічних, методичних і практичних напрямів з їх застосування зумовлюють актуальність теми дослідження. В процесі виконання теми автором проведено аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду стосовно маркетингового підходу до управління комерційною діяльністю по збуту продукції, досліджено діючий механізм управління комерційною діяльністю та головні фактори впливу на нього. поглиблено поняття "комерційна діяльність по збуту ", "продаж", "збут" та "комплексний підхід до управління комерційною діяльністю по збуту" шляхом здійснення його додаткової теоретичної інтерпретації та верифікації, що базуються на теоретично обгрунтованій економічній сутності поняття, використанні маркетингової концепції управління та визначенні сучасних особливостей інтеграції комерційних функцій в умовах конкурентного ринку;У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано його мету, завдання, обєкт і предмет, визначено наукову новизну, практичне значення одержаних результатів і наведено дані щодо їх апробації.В розділі досліджені категорії "збут", "продаж", "комерційна діяльність по збуту продукції", "комплексний підхід до управління комерційною діяльністю по збуту". В умовах сучасного конкурентного ринку, що вимагає інтеграції всіх функцій задля досягнення стратегічних цілей промислового підприємства, актуальним є трактування "збуту" у поєднанні наступного: розробки прогнозів конюнктури ринку і обсягів реалізації продукції, отримання товару з виробництва, складування, зберігання, підтримування збутових запасів, транспортування, вибору і побудови альтернативних каналів збуту, створення торговельних комунікацій. Стосовно виробничих підприємств комерційна діяльність поділяється на: закупівлю (матеріально-технічне постачання), збут і дії, які направлені на забезпечення максимальної вигідності торгових угод. Погоджуючись з більшістю думок авторів, ми вважаємо, що комерційна діяльність підприємств на засадах маркетингу починається з пошуку ринків збуту, знаходження потенційних покупців, налагодження взаємовідносин з ними та вибору каналів розподілу, різних операцій з документального оформлення господарських звязків і укладання договорів постачання готової продукції, забезпечення їх виконання на високому рівні та інших комерційних операцій з продажу продукції і надання повязаних з цим послуг. Управління комерційною діяльністю підприємств по збуту продукції на принципах маркетингу означає дослідження, здійснення і удосконалення основних методів і форм збуту на основі поглибленого аналізу існуючого механізму взаємодії підприємств-виробників із кінцевими споживачами, із посередниками з метою його подальшого удосконалення в інтересах підвищення конкурентоспроможності і рентабельності продукції і самого підприємства.У розділі досліджено особливості кондитерської промисловості України в умовах реформування економіки, проаналізовані форми і методи збуту продукції на промислових підприємствах кондитерської галузі, організаційні структури, визначені особливості організації і управління комерційною діяльністю по збуту продукції, розвиток відносин виробників і посередників, а також проаналізована динаміка виробництва кондитерських виробів в Україні, починаючи з 1995 р. і зокрема підприємствами "Укркондитер" Результати дослідження свідчать, що за останні роки ринок кондитерських

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?