Сучасні тенденції розвитку професійної технічної освіти у Польщі - Автореферат

бесплатно 0
4.5 121
Висвітлення основних етапів історичного розвитку польської системи професійної підготовки фахівців з технічних спеціальностей. Обґрунтування організаційно-педагогічних умов та можливостей творчого використання прогресивних ідей польського досвіду.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наукЗахист відбудеться "16" листопада 2010 р. о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.053.01 у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського за адресою: вул. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за адресою: вул. Дисертація містить дослідження особливостей розвитку технічної освіти у Польщі від моменту її зародження по теперішній час на тлі загальноєвропейських освітніх тенденцій. На основі вивчення літературних джерел, українських і польських документів і матеріалів, а також документів міжнародних організацій простежена динаміка впливу соціально-економічних змін на загальні тенденції в методології організації технічної освіти в Польщі на різних історичних етапах; розкрито особливості сучасної структурної організації та практичної реалізації польської технічної освіти, а також перспективи її розвитку; охарактеризовано основні чинники підготовки польських фахівців з технічних спеціальностей на усіх рівнях в умовах ринкової економіки; виявлено подібне і відмінне в системах підготовки фахівців з технічних спеціальностей України та Польщі; обґрунтовано науково-методичні рекомендації щодо можливостей творчого використання прогресивних ідей польського досвіду задля модернізації системи технічної освіти України. На основе изучения литературных источников, украинских и польских документов и материалов, а также документов международных организаций прослежена динамика влияния социально-экономических изменений на общие тенденции в методологии организации технического образования в Польше на различных исторических этапах; раскрыты особенности современной структурной организации и практической реализации польского технического образования, а также перспективы его развития; охарактеризованы основные факторы подготовки польских специалистов технических специальностей на всех уровнях в условиях рыночной экономики; выявлены сходства и различия в системах подготовки специалистов технических специальностей Украины и Польши; обоснованы научно-методические рекомендации относительно возможности творческого использования прогрессивных идей польского опыта с целью модернизации системы технического образования Украины.Особливого значення набуває питання ефективного функціонування системи підготовки фахівців з технічних спеціальностей завдяки найбільшій спрямованості на практичну діяльність та необхідності тісної взаємодії з промисловістю, в якій відбуваються зміни сутнісного характеру. Україна поки що не входить до числа країн-лідерів у цій галузі, проте докладає чималих зусиль щодо оновлення змісту освіти та в удосконаленні її методології у відповідності до значних суспільних та технологічних перетворень, що відбуваються як в Україні, так і у світі в цілому. Протягом останнього десятиріччя були здійснені змістовні дослідження проблем освіти в Польщі як з боку польських, так і з боку українських науковців. Мета дослідження - виявити прогресивні ідеї розвитку системи професійної підготовки фахівців з технічних спеціальностей для потреб ринкової економіки у Польщі та обґрунтувати можливості творчого використання польського досвіду в Україні. Виявити подібне та відмінне у системах професійної підготовки фахівців з технічних спеціальностей в Польщі та Україні та обґрунтувати організаційно-педагогічні умови й можливості творчого використання прогресивних ідей польського досвіду в нашій державі.Зясовано, що організована професійна освіта Польщі як соціальний інститут склалася історично завдяки визначному впливу соціально-економічних причин і матеріального виробництва та еволюціонувала відповідно до змін організації всієї суспільної життєдіяльності на різних етапах історичного розвитку країни (створення Першої Речі Посполитої, три розділи Польщі, Друга Річ Посполита, Друга Світова війна, Польська Народна Республіка, відновлення демократичного устрою). Після закінчення Першої світової війни Польщі довелося створювати власну систему технічної освіти як засіб формування продуктивних сил задля відбудови державної інфраструктури та промисловості. У другому розділі - "Тенденції розвитку професійної технічної освіти Польщі в контексті європейської інтеграції країни" зясовано, що інтеграційні процеси, які відбуваються в західноєвропейських країнах, впливають на країни Східної Європи, особливо ті, які нещодавно стали членами ЄС. Вивчаючи сучасну структуру та способи реалізації професійної технічної освіти у Польщі на початковому, середньому та вищому рівнях, доходимо висновку, що оновлення змісту професійної технічної освіти в країні відбувається в контексті загальноєвропейських освітніх принципів, кінцевим результатом якого є вихід на компетенцію.

План
2. Основний зміст дисертації

Повысить уникальность
своей работы

Хотите, перезвоним вам?